פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 29/13


06/03/2021 23:00

25   בפברואר     2021
י"ג    באדר    תשפ"א

מיום 23/2/2021

משתתפים:

 • חובב צברי – ראש המועצה
 • אילן ירימי – סגן ראש המועצה
 • משה לוי – משנה לראש המועצה
 • יובל יעקב – חבר המועצה
 • בצלאל דוד – סגן ראש המועצה
 • עו"ד ליטל ציפורי לביא – חברת המועצה
 • עזרא יעקובי (עוקבי) – חבר המועצה
 • דוד אבו – חבר המועצה
 • קרן שגב – חברת המועצה
 • אריק חדד – חבר המועצה

נוכחים:

 • עו"ד רינת דור – מנכ"לית המועצה
 • עו"ד יניב מטלס – היועץ המשפטי למועצה (באמצעות תוכנת "זום")
 • אלון גרינברג – גזבר המועצה
 • שרון לוי – מנהל מחלקת הפיקוח ואיכות הסביבה

נעדרת:

בת החן גזאל – סגנית ומ"מ ראש המועצה

סדר היום:

 1. הצגת דו"ח כספי רבעון ג' 2020.
 2. תב"ר לגינת כלבים ע"ס 60,000 ₪ מקרנות המועצה.
 3. אישור הלוואה (ותב"רים בהתאם) לפיתוח מבנק מרכנתיל דיסקונט ( דקסיה לשעבר) בסך 7,500,000 ₪ לתקופה של 12 שנים בריבית פריים 0.5%- .

התב"רים שאותם תשמש ההלוואה:

א. תב"ר השלמת המרכז לגיל הרך בסך 2,100,000 ₪ במימון ההלוואה.

ב. תב"ר לביצוע גגות סולאריים לייצר חשמל בסך 3,000,000 ₪ במימון ההלוואה.

ג. תב"ר להקמת 2 גני ילדים בסך 2,900,000 ₪ – במימון הרשאת משרד החינוך בסך 1,500,000 ₪ (צפויה להתקבל בהמשך) והשלמה בהלוואה בסך 1,400,000 ₪.

ד. הגדלת תב"ר הנגשת מבנה המועצה בסך 500,000 ₪ במימון ההלוואה (מצטרף ל – 1,750,000 ₪ שכבר מאושר. סה"כ התב"ר יהיה 2,250,000 ₪).

ה. הגדלת תב"ר מערך מצלמות בישוב בסך 500,000 ₪ במימון ההלוואה (מצטרף ל- 476,000 ₪ ממשרד הפנים. סה"כ התב"ר יהיה 976,000 ₪).

 1. תיקון תקציב שוטף 2021 :

א. הוספת הוצאה והכנסה בסך 135,000 ₪.

ההוצאה לטובת תקן כ"א במשרה מלאה לקליטת רכז/ת נוער רשותי במסגרת פרויקט "חלף
מוקדי קליטה ליוצאי אתיופיה" של האגף החברתי קהילתי במשרד החינוך. ההכנסה ממשרד
החינוך.

ב. הוספת הוצאה והכנסה בסך 575,000 ₪.

ההוצאה לטובת פרעון מלוות להחזר ההלוואה החדשה והההכנסה מהעברה לקרנות לשוטף לכיסוי החזר פרעון המלוות.

 1. אישור העסקת מנהלת לשכת סגן ראש המועצה בשכר.
 2. אישור נוהל מקלטים.

דיון:

 1. הצגת דו"ח כספי רבעון ג' 2020

גזבר המועצה הציג את הדו"ח הכספי.

חבר המועצה דוד אבו התייחס ושאל שאלה בנושא ונענה ע"י גזבר המועצה.

חברת המועצה ליטל ציפורי-לביא נכנסה לישיבה.

 1. אישור תב"ר לגינת כלבים ע"ס 60,000 ₪ מקרנות המועצה

ראש המועצה הציג את הנושא.

חברת המועצה קרן שגב התייחסה ושאלה בנושא ונענתה ע"י ראש המועצה.

הצבעה: אושר פה אחד (חובב צברי, אילן ירימי, משה לוי, בצלאל דוד, יובל יעקב, עזרא יעקובי( עוקבי), ליטל ציפורי לביא, דודו אבו, קרן שגב ואריק חדד).

החלטה 107/13

מליאת המועצה מאשרת תב"ר לגינת כלבים ע"ס 60,000 ₪ מקרנות המועצה.

 1. אישור הלוואה (ותב"רים בהתאם) לפיתוח מבנק מרכנתיל דיסקונט ( דקסיה לשעבר) בסך 7,500,000 ₪ לתקופה של 12 שנים בריבית פריים 0.5%- .

התב"רים שאותם תשמש ההלוואה:

א. תב"ר השלמת המרכז לגיל הרך בסך 2,100,000 ₪ במימון ההלוואה.

ב. תב"ר לביצוע גגות סולאריים לייצר חשמל בסך 3,000,000 ₪ במימון ההלוואה.

ג. תב"ר להקמת 2 גני ילדים בסך 2,900,000 ₪ – במימון הרשאת משרד החינוך בסך 1,500,000 ₪ (צפויה להתקבל בהמשך) והשלמה בהלוואה בסך 1,400,000 ₪.

ד. הגדלת תב"ר הנגשת מבנה המועצה בסך 500,000 ₪ במימון ההלוואה (מצטרף ל – 1,750,000 ₪ שכבר מאושר. סה"כ התב"ר יהיה 2,250,000 ₪).

ה. הגדלת תב"ר מערך מצלמות בישוב בסך 500,000 ₪ במימון ההלוואה (מצטרף ל- 476,000 ₪ ממשרד הפנים. סה"כ התב"ר יהיה 976,000 ₪).

ראש המועצה הציג את הנושא ופירט את התב"רים להם תשמש ההלוואה.

חברי המועצה דוד אבו, אריק חדד, קרן שגב ובצלאל דוד התייחסו ושאלו שאלות בנושא ונענו ע"י גזבר המועצה וראש המועצה.

ראש המועצה העלה את ההלוואה והתב"רים הבאים לאישור מליאת המועצה:

 • אישור תב"ר השלמת המרכז לגיל הרך בסך 2,100,000 ₪ במימון ההלוואה

הצבעה: אושר פה אחד (חובב צברי, אילן ירימי, משה לוי, בצלאל דוד, יובל יעקב, עזרא יעקובי( עוקבי), ליטל ציפורי לביא, דודו אבו, קרן שגב ואריק חדד).

החלטה 108/13

מליאת המועצה מאשרת את התב"ר שלעיל.

 • אישור תב"ר לביצוע גגות סולאריים לייצר חשמל בסך 3,000,000 ₪ במימון ההלוואה

הצבעה: אושר פה אחד (חובב צברי, אילן ירימי, משה לוי, בצלאל דוד, יובל יעקב, עזרא יעקובי( עוקבי), ליטל ציפורי לביא, דודו אבו, קרן שגב ואריק חדד).

החלטה 109/13

מליאת המועצה מאשרת את התב"ר שלעיל.

 • אישור תב"ר להקמת 2 גני ילדים בסך 2,900,000 ₪ – במימון הרשאת משרד החינוך בסך 1,500,000 ₪ (צפויה להתקבל בהמשך) והשלמה בהלוואה בסך 1,400,000 ₪.

הצבעה: אושר פה אחד (חובב צברי, אילן ירימי, משה לוי, בצלאל דוד, יובל יעקב, עזרא יעקובי( עוקבי), ליטל ציפורי לביא, דודו אבו, קרן שגב ואריק חדד).

החלטה 110/13

מליאת המועצה מאשרת את התב"ר שלעיל.

 • הגדלת תב"ר הנגשת מבנה המועצה בסך 500,000 ₪ במימון ההלוואה (מצטרף ל – 1,750,000 ₪ שכבר מאושר. סה"כ התב"ר יהיה 2,250,000 ₪).

הצבעה: אושר פה אחד (חובב צברי, אילן ירימי, משה לוי, בצלאל דוד, יובל יעקב, עזרא יעקובי( עוקבי), ליטל ציפורי לביא, דודו אבו, קרן שגב ואריק חדד).

החלטה 111/13

מליאת המועצה מאשרת את התב"ר שלעיל.

 • הגדלת תב"ר מערך מצלמות בישוב בסך 500,000 ₪ במימון ההלוואה (מצטרף ל- 476,000 ₪ ממשרד הפנים. סה"כ התב"ר יהיה 976,000 ₪).

הצבעה: אושר פה אחד (חובב צברי, אילן ירימי, משה לוי, בצלאל דוד, יובל יעקב, עזרא יעקובי( עוקבי), ליטל ציפורי לביא, דודו אבו, קרן שגב ואריק חדד).

החלטה 112/13

מליאת המועצה מאשרת את התב"ר שלעיל.

 • אישור ההלוואה מובא להצבעה כמפורט לעיל.

הצבעה: אושר פה אחד (חובב צברי, אילן ירימי, משה לוי, בצלאל דוד, יובל יעקב, עזרא יעקובי( עוקבי), ליטל ציפורי לביא, דודו אבו, קרן שגב ואריק חדד).

החלטה 113/13

מליאת המועצה מאשרת הלוואה בסך 7,500 אלש"ח מבנק מרכנתיל דיסקונט (דקסיה לשעבר) לתקופה של 12 שנים בריבית פריים 0.5%- ומשכון הכנסות עצמיות כמקובל.

 1. תיקון תקציב שוטף 2021 :
 • א. הוספת הוצאה והכנסה בסך 135,000 ₪.

ההוצאה לטובת תקן כ"א במשרה מלאה לקליטת רכז/ת נוער רשותי במסגרת פרויקט "חלף מוקדי קליטה ליוצאי אתיופיה" של האגף החברתי קהילתי במשרד החינוך. ההכנסה ממשרד החינוך.

ראש המועצה הציג את הנושא.

חבר המועצה דוד אבו וקרן שגב התייחסו ושאלו שאלות בנושא ונענו ע"י גזבר המועצה וראש המועצה.

הצבעה: אושר פה אחד (חובב צברי, אילן ירימי, משה לוי, בצלאל דוד, יובל יעקב, עזרא יעקובי( עוקבי), ליטל ציפורי לביא, דודו אבו, קרן שגב ואריק חדד).

החלטה 114/13

מליאת המועצה מאשרת הוספת תקן כ"א במשרה מלאה לקליטת רכז/ת נוער רשותי, הוצאה והכנסה לתקציב בסך 135,000 ₪ כפי שהוצג לעיל.

 • ב. הוספת הוצאה והכנסה בסך 575,000 ₪.

ההוצאה לטובת פרעון מלוות להחזר ההלוואה החדשה וההכנסה מהעברה לקרנות לשוטף לכיסוי החזר פרעון המלוות.

ראש המועצה הציג את הנושא.

חבר המועצה דוד אבו התייחס ושאל שאלה בנושא ונענה ע"י גזבר המועצה.

הצבעה: אושר פה אחד (חובב צברי, אילן ירימי, משה לוי, בצלאל דוד, יובל יעקב, עזרא יעקובי( עוקבי), ליטל ציפורי לביא, דודו אבו, קרן שגב ואריק חדד).

החלטה 115/13

מליאת המועצה מאשרת הוספת הוצאה והכנסה לתקציב בסך 575,000 ₪ כפי שהוצג לעיל.

 1. אישור העסקת מנהלת לשכת סגן ראש המועצה בשכר הגב' הדר דוד

ראש המועצה הציג את הנושא. תועסק במשרה מלאה בשכר של 25% משכר מנכ"ל.

חבר המועצה דוד אבו התייחס ושאל בנושא ונענה ע"י מנכ"לית המועצה וראש המועצה.

הצבעה:

בעד 7 (חובב צברי, אילן ירימי, משה לוי, בצלאל דוד, יובל יעקב, עזרא יעקובי (עוקבי) וליטל ציפורי לביא).

נגד 3 ( דוד אבו, קרן שגב ואריק חדד).

החלטה 116/13

מליאת המועצה מאשרת העסקת מנהלת לשכת סגן ראש המועצה בשכר הגב' הדר דוד במשרה מלאה בשכר של 25% משכר מנכ"ל.

 1. אישור נוהל מקלטים

ראש המועצה הציג את הנושא.

חברי המועצה דוד אבו, קרן שגב ואריק חדד התייחסו ושאלו שאלות בנושא ונענו ע"י ראש המועצה.

חבר המועצה אילן ירימי יצא מהישיבה.

חבר המועצה אילן ירימי נכנס לישיבה.

הצבעה:

בעד 9 (חובב צברי, אילן ירימי, משה לוי, בצלאל דוד, יובל יעקב, עזרא יעקובי(עוקבי), ליטל ציפורי לביא, דוד אבו וקרן שגב).

נגד 1 ( אריק חדד).

החלטה 117/13

מליאת המועצה מאשרת את נוהל המקלטים – מצ"ב כנספח א' לפרוטוקול.

רשם: שרון לוי

 

חובב צברי – ראש המועצה

עו"ד רינת דנון – מנכ"לית

 

העתקים:

 • אלון גרינברג – גזבר המועצה
 • עו"ד יניב מטלס – יועמ"ש המועצה
 • רו"ח איזי בנוזיו – מבקר המועצה