פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 31/13


23/08/2021 19:10

מיום 17.08.2021

משתתפים:

 • חובב צברי – ראש המועצה
 • אילן ירימי – סגן ראש המועצה
 • בת החן גזאל – סגנית ומ"מ ראש המועצה
 • משה לוי – משנה לראש המועצה
 • בצלאל דוד – סגן ראש המועצה
 • יובל יעקב – חבר המועצה
 • עו"ד ליטל ציפורי לביא – חברת המועצה (בזום)
 • עזרא יעקובי (עוקבי) – חבר המועצה
 • קרן שגב – חברת המועצה
 • אריק חדד – חבר המועצה

נוכחים:

 • עו"ד רינת דור – מנכ"לית המועצה
 • עו"ד יניב מטלס – היועץ המשפטי למועצה.
 • אלון גרינברג – גזבר המועצה
 • לריסה וקסלר – מהנדסת המועצה
 • טל-אל נזריאן – מנהלת לשכת מנכ"לית

נעדרים

דוד אבו – חבר המועצה

סדר היום:

 1. הכרזה על שריון מגרשים והתאמתם מבחינה סטטוטורית למבני חינוך.
 2. יצירת מלאי שטחים ציבוריים לצורך קרן פיתוח חניות.
 3. מעבר בית יד לבנים.
 4. אישור נציגי ציבור לוועדת בחינה.
 5. מינוי ממונה למניעת הטרדה המינית.
 6. עדכון שמי בוועדה למניעת אובדנות.
 7. שינוי שם תב"ר 668 מ"שיפוץ בית יהושע" ל"שיפוץ והתאמות למבני חינוך".
 8. אישור הרכב המועצה הדתית.
 9. אישור פתיחת חשבון בבנק הדואר עבור הגננת ליטל זוהר, ת.ז 205611908.

דיון:

1. הכרזה על שריון מגרשים והתאמתם מבחינה סטטוטורית למבני חינוך.

ראש המועצה מציג את הנושא ומפרט את המגרשים המיועדים- רח' יצחק רבין ורח' הרב מיימון.

(מצ"ב נספח א'- קרקעות לשריון והתאמה סטטוטורית למוסדות החינוך).

ליטל מצטרפת בזום.
בת-החן מצטרפת פיזית.
חברי המועצה שואלים שאלות ונענים ע"י ראש המועצה וע"י המהנדסת לריסה וקסלר.

הצבעה:

בעד 9 (חובב צברי, אילן ירימי, בת החן גזאל,  משה לוי, בצלאל דוד, יובל יעקב, קרן שגב, עזרא יעקובי (עוקבי) וליטל ציפורי לביא).

נגד 1 (אריק חדד).

החלטה 124/13

מליאת המועצה מאשרת שריון מגרשים והתאמתם מבחינה סטטוטורית למבני חינוך.

2. יצירת מלאי שטחים ציבוריים לצורך קרן פיתוח חניות.

ראש המועצה מציג הנושא ואת האזורים המיועדים (רח' נווה אשכול, רח' החבצלת, רח' דולב).

(מצ"ב נספח ב'-קרקעות לפיתוח חניות).

חברת המועצה בת-החן שואלת שאלות ונענית ע"י ראש המועצה.

הצבעה: אושר פה אחד (חובב צברי, אילן ירימי, בת החן גזאל,  משה לוי, בצלאל דוד, יובל יעקב, עזרא יעקובי (עוקבי), ליטל ציפורי לביא, קרן שגב ואריק חדד).

החלטה 125/13

מליאת המועצה מאשרת את יצירת מלאי השטחים הציבוריים לצורך קרן פיתוח חניות.

3. מעבר בית יד לבנים.

ראש המועצה מציג את הנושא.
לריסה יוצאת מהישיבה.

חברי המועצה בת-בחן גזאל, קרן שגב מתייחסים, שואלים שאלות בנושא ונענים ע"י ראש המועצה וע"י חבר המועצה משה לוי.

הצבעה: אושר פה אחד  (חובב צברי, אילן ירימי, בת החן גזאל, משה לוי, בצלאל דוד, יובל יעקב, עזרא יעקובי (עוקבי) ליטל ציפורי לביא, קרן שגב ואריק חדד).

החלטה 126/13

על מנת לכבד את יקירי היישוב שנפלו, בכוונת המועצה לייעד מבנה קבע ראוי כבית יד לבנים. מתוכנן כי בית יד לבנים יוקם צמוד לאגף החינוך עד לקיומו של מבנה הקבע ועל מנת לאפשר הרחבת פעילות לגיל השלישי, בכוונת המועצה להעתיק את בית יד לבנים למבנה זמני בצמידות לאגף החינוך.

מליאת המועצה מאשרת מעבר בית יד לבנים.

4. אישור נציגי ציבור לוועדת בחינה.

ראש המועצה מציג את הנושא ואת המועמדים כנציגי ציבור:
מר אמיר תואבה, מר חזי יוסף, הגב' הילה גהלי, מר עמי ימיני.

ראש המועצה מסביר שהיום התעדכן שאין צורך בקיום ההצבעה.
הנושא לא עולה להצבעה, אין צורך באישור המועצה.

5. מינוי ממונה למניעת הטרדה המינית.

ראש המועצה מציג את הנושא ואת שם המועמדת, שרית סלומינסקי, מנהלת אגף הון אנושי.

הצבעה: אושר פה אחד (חובב צברי, אילן ירימי, בת החן גזאל,  משה לוי, בצלאל דוד, יובל יעקב, עזרא יעקובי (עוקבי), ליטל ציפורי לביא, קרן שגב ואריק חדד).

החלטה 127/13

מליאת המועצה מאשרת מינוי הגב' שרית סלומינסקי לממונה למניעת הטרדה מינית.

6. עדכון שמי בוועדה למניעת אובדנות.

ראש המועצה מציג את הנושא ואת שם המועמדת, ד"ר יעל שפר, מנהלת השירות הפסיכולוגי.

הצבעה: אושר פה אחד (חובב צברי, אילן ירימי, בת החן גזאל,  משה לוי, בצלאל דוד, יובל יעקב, עזרא יעקובי (עוקבי), ליטל ציפורי לביא, קרן שגב ואריק חדד).

החלטה 128/13

מליאת המועצה מאשרת את עדכון ד"ר יעל שפר בוועדה למניעת אובדנות.

7. שינוי שם תב"ר 668 מ"שיפוץ בית יהושע " ל"שיפוץ והתאמות למבני חינוך".

ראש המועצה מציג את הנושא.
חברת המועצה קרן שגב שואלת שאלות ונענית ע"י ראש המועצה וע"י משה לוי.

הצבעה: אושר פה אחד (חובב צברי, אילן ירימי, בת החן גזאל,  משה לוי, בצלאל דוד, יובל יעקב, עזרא יעקובי (עוקבי), ליטל ציפורי לביא, קרן שגב ואריק חדד).

החלטה 129/13

מליאת המועצה מאשרת שינוי שם תב"ר 668 מ"שיפוץ בית יהושע" ל"שיפוץ והתאמות למבני חינוך".

8. אישור הרכב המועצה הדתית.

ראש המועצה מציג את הנושא ואת הרכב המועצה הדתית:

הרשות המקומית 45% מועמדים:

מר נועם אהרון ת.ז. 058504036 (חץ בתנופה)

מר אהרון דמארי ת.ז. 53569257 (ליכוד)

מר מאור אלמוג (ת.ז. 200823052 (לב)

השר לשירותי דת 45% מועמדים-

מר צורי יאמין ת.ז. 024531022 (יד ביד)

הגב' שושנה רצון ת.ז. 065579013 (חץ בתנופה)
הגב' קאלם קרן ממויה ת.ז. 309588788 (ליכוד)

הרבנות המקומית 10%  מועמד אחד:
הגב' סיגל לולוי ת.ז. 024116519

הצבעה:

בעד 9 (חובב צברי, אילן ירימי, בת החן גזאל, משה לוי, בצלאל דוד, יובל יעקב, קרן שגב, עזרא יעקובי (עוקבי) וליטל ציפורי לביא).

נגד 1 (אריק חדד).

החלטה 130/13

מליאת המועצה מאשרת הרכב המועצה הדתית כפי שצוין לעיל.

9. אישור פתיחת חשבון בבנק הדואר עבור הגננת ליפל זוהר, ת.ז 205611908.

ראש המועצה מציג את הנושא.

הצבעה: אושר פה אחד (חובב צברי, אילן ירימי, בת החן גזאל,  משה לוי, בצלאל דוד, יובל יעקב, עזרא יעקובי (עוקבי), ליטל ציפורי לביא, רן שגב ואריק חדד).

החלטה 131/13

מליאת המועצה מאשרת פתיחת חשבון בבנק הדואר עבור הגננת ליפל זוהר, ת.ז 205611908

 

חובב צברי – ראש המועצה

עו"ד רינת דנון – מנכ"לית

 

העתקים:

 • אלון גרינברג – גזבר המועצה
 • עו"ד יניב מטלס – יועמ"ש המועצה
 • רו"ח איזי בנוזיו – מבקר המועצה

 

רשמה: טל-אל נזריאן

 

נספחים

 1. קרקעות לפיתוח חניות
 2. קרקעות לשריון והתאמה סטטוטורית למוסדות החינוך