פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 32/13


01/12/2021 15:30

מיום 09.11.2021

משתתפים:

 • חובב צברי – ראש המועצה
 • אילן ירימי – סגן ראש המועצה
 • בת החן גזאל – סגנית ומ"מ ראש המועצה
 • משה לוי – משנה לראש המועצה
 • בצלאל דוד – סגן ראש המועצה
 • יובל יעקב – חבר המועצה
 • עזרא יעקובי (עוקבי) – חבר המועצה
 • דוד אבו – חבר מועצה
 • קרן שגב – חברת מועצה

נוכחים:

 • אלון גרינברג – גזבר המועצה
 • מלי מרחבי – תקציבאית

נעדרים:

עו"ד ליטל ציפורי לביא – חברת המועצה

אריק חדד – חבר מועצה

סדר היום:

 • עדכון בדבר סיום תפקידיה של מנכ"לית המועצה עו"ד רינת דור.
 • הקמת וועדה לבחירת מנכ"ל רשות מקומית בהתאם להוראות משרד הפנים.
 • הקמת וועדה מקומית לתכנון ובנייה עצמאית – המועצה מתבקשת לאשר הקמת וועדה עצמאית חלף חברותה של המועצה בוועדה המרחבית זמורה, המשותפת יחד עם מזכרת בתיה ובני עייש.
 • אישור תב"רים – מצ"ב נספח א'.
 • הסמכת ועדת ההתקשרויות לאשר התקשרויות בפטור ממכרז במגבלות המנויות בסעיף 7 לתוספת הרביעית לצו המועצות המקומיות.

דיון:

1. עדכון בדבר סיום תפקידה של מנכ"לית המועצה

ראש המועצה מציין כי מנכ"לית המועצה עו"ד רינת דור סיימה ביוזמתה את תפקידה במועצה.

2. הקמת וועדה לבחירת מנכ"ל

ראש המועצה מבקש לאשר בהתאם להוראות משרד הפנים, הרכב ועדה לבחירת מנכ"ל. הרכב הוועדה: ראש המועצה מר חובב צברי, חבר המועצה מר משה לוי, חברת המועצה קרן שגב, מנכ"ל שוהם מינוי משרד הפנים ויועמ"ש המועצה עו"ד יניב מטלס.

מועמד ראש המועצה הינו מר ניסן גז. ניסן היה בעבר מנהל המתנ"ס בישוב אח"כ מנהל מתנ"ס כפר יונה וכיום מנכ"ל רשת מתנ"סים ברמת השרון.

דוד אבו: מעיר כי כיו"ר האופוזיציה היה צריך לפנות אליו בנושא מינוי חבר בוועדת בחירת מנכ"ל או לפחות להציע וזאת לפני הפנייה לחברת סיעתו, קרן שגב.

הצבעה: אושר פה אחד

החלטה מספר 132/13:

מליאת המועצה מאשרת הקמת וועדה לבחירת מנכ"ל רשות מקומית, הרכב הוועדה: ראש המועצה מר חובב צברי, חבר המועצה מר משה לוי, חברת המועצה קרן שגב, מנכ"ל מועצת שוהם שמונה על ידי משרד הפנים ויועמ"ש המועצה עו"ד יניב מטלס.

3. הקמת וועדה מקומית לתכנון ובנייה

ראש המועצה מציג את הנושא. כיום ישנן 3 רשויות חברות בוועדה: קריית עקרון, מזכרת בתיה ובני עייש. איננו מרוצים מהתנהלות הוועדה ומעוניינים להיפרד ממנה ולהקים וועדה מקומית עצמאית. זה תהליך. העליתי את הנושא בפגישה עם שרת הפנים איילת שקד. הישוב בתהליך התחדשות והתרחבות וחשוב שנהיה עצמאיים. חברת ממון החלה לעסוק בנושא מול הוועדה.

מבקש לאשר במועצה הקמת וועדה עצמאית של קריית עקרון.

הצבעה: אושר פה אחד

החלטה מספר 133/13:

מליאת המועצה מאשרת הקמת וועדה מקומית לתכנון ובנייה עצמאית, חלף חברותה של המועצה בוועדה המרחבית זמורה, המשותפת יחד עם מזכרת בתיה ובני עייש.

4. אישור תבר"ים

ראש המועצה מציג את רשימת התבר"ים המובאת לאישור ושצורפה לסדר היום כנספח א'.

אריק חדד שנבצר ממנו להגיע לישיבה הודיע כי הוא בעד אישור בקשות התב"רים.

דוד אבו: מבקש הסבר לסיבת הגדלת תב"ר הנגשת המועצה והאם מדובר בהגדלת חוזה הקבלן המבצע הנוכחי.

אלון גרינברג: מדובר בבקשה להגדלת היקף תקציב התב"ר, ללא קשר לחוזה הקבלן.

דוד אבו: מבקש לציין בפרוטוקול שהבקשה היא לאשר הגדלת תקציב התב"ר ולא הגדלת חוזה הקבלן.

הובהר על ידי ראש המועצה והגזבר כי עבודות רחבת המועצה לא נמצאות בחוזה הקבלן.

החלטה: אושר פה אחד

החלטה מספר 134/13:

מליאת המועצה מאשרת את התב"רים כמפורט בנספח א' לפרוטוקול.

5. הסמכת ועדת התקשרויות לאשר התקשרויות בפטור ממכרז במגבלות המנויות בסעיף 7 לתוספת הרביעית:

סעיף 7 לתוספת הרביעית לצו המועצות המקומיות קובע את המגבלות הבאות:

 • חוזה הבא להגדיל את הוצאות המועצה המקומית, בפרט מפרטי חוזה קיים, ובלבד ששיעור הגדלת ההוצאות לא יעלה על 50% מההוצאות לגבי אותו פרט על פי החוזה הקיים.
 • חוזה הבא להגדיל את הוצאות המועצה המקומית על ידי הוספת פרטים לחוזה קיים, ובלבד ששיעור הגדלת ההוצאות בשל הוספה זו לא יעלה על 25% מכלל הוצאות המועצה המקומית על פי החוזה הקיים או על 50% אם המועצה קבעה שעריכת המכרז לא תביא תועלת.

ראש המועצה מציג את הנושא, הרצון הוא להגדיר את ועדת התקשרויות כגורם המוסמך לקבל החלטה על פי סעיף א' (העלאת היקף חוזה לפריט קיים עד ל-50%) ולגבי הגדלה עד 25% לפי סעיף ב'. מעבר ל- 25% בסעיף ב', החוק קובע שמסור לאישור מליאת המועצה ולכן יובא לאישור המועצה, שצריכה לקבוע שעריכת המכרז לא תביא תועלת.

עו"ד יניב מטלס הועלה על הקו, הסביר וענה לשאלות חברי המועצה.

החלטה: אושר פה אחד

החלטה מספר 135/13:

מליאת המועצה מאשרת את הסמכת ועדת ההתקשרויות לאשר התקשרויות בפטור ממכרז במגבלות המנויות בסעיף 7 לתוספת הרביעית לצו המועצות המקומיות.

הישיבה ננעלה.

חובב צברי
ראש המועצה

אלון גרינברג
גזבר ומ"מ מנכ"ל המועצה

רשמה: מלי מרחבי – תקציבאית

העתקים:

עו"ד יניב מטלס – יועמ"ש המועצה