פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 33/13


02/12/2021 15:33

מיום 23.11.2021

משתתפים:

 • חובב צברי – ראש המועצה
 • אילן ירימי – סגן ראש המועצה
 • בת החן גזאל – סגנית ומ"מ ראש המועצה
 • משה לוי – משנה לראש המועצה
 • בצלאל דוד – סגן ראש המועצה
 • יובל יעקב – חבר המועצה
 • עזרא יעקובי – חבר המועצה
 • דוד אבו – חבר מועצה
 • קרן שגב – חברת מועצה
 • אריק חדד – חבר מועצה

נוכחים:

 • ניסן גז – מנכ"ל המועצה הנכנס
 • אלון גרינברג – גזבר המועצה ומ"מ מנכ"ל

נעדרים:

עו"ד ליטל ציפורי לביא – חברת המועצה

סדר היום:

 • אישור שכרו ותנאי העסקתו של מנכ"ל המועצה מר ניסן גז.
 • אישור שכרה ותנאי העסקתה של מנהלת לשכת מנכ"ל הגב' ורד סטחי.
 • הגדלת תב"ר 655 הקמת שכונה חדשה-תכנון.
 • אישור תמיכה בעמותת "האגודה לחינוך ותרבות דרך חיוך נתינה ואהבה", המפעילה את ביה"ס היסודי בני יוסף (לשעבר בן מלך).
 • תיקון תקציב 2021 – הגדלת ההכנסות וההוצאות בסך 27,000 ₪.
 • אישור תב"ר לבדיקה הנדסית (קונסטרוקטור) של מבנים וותיקים.
 • מינוי מנכ"ל המועצה הנכנס מר ניסן גז כחבר דירקטוריון בחברה הכלכלית.
 • עדכונים:
  – מכרז לחברה מנהלת לשכונה החדשה.
  – פריסת תשתיות גז טבעי בשכונה החדשה.
  – הליכים משפטיים של גזר והמושבים כנגד הקמת השכונה החדשה.
  – תכנון התיכון החדש.
  – מכרז משותף של רשויות לאינטרנט בסיבים אופטיים.
  – הליך בחירת מנכ"ל לחברה הכלכלית.
  – אולם הספורט החדש.

דיון:

1. אישור שכרו ותנאי העסקתו של מנכ"ל המועצה מר ניסן גז.

(ניסן יוצא מחדר הישיבות)

חובב צברי – מבקש לאשר את שכרו ותנאי העסקתו של ניסן ב- 100% משכר בכירים בהתאם לחוזרי מנכ"ל משרד הפנים.

אריק חדד – משבח את ראש המועצה על הבחירה בניסן לתפקיד, הוא מוצלח, מוכשר ומתאים מאד, מאחל לניסן בהצלחה. כמו כן מבקש לא לערב אנשי מקצוע במועצה במחלוקות של הנבחרים.

מועלה להצבעה: אושר פה אחד.

החלטה מספר 136/13:

מליאת המועצה מאשרת את שכרו ותנאי העסקתו של מנכ"ל המועצה מר ניסן גז ב- 100% משכר בכירים, בהתאם לחוזרי מנכ"ל משרד הפנים.

(ניסן גז חוזר לחדר הישיבות)

2. אישור שכרה ותנאי העסקתה של מנהלת לשכת מנכ"ל הגב' ורד סטחי:

חובב צברי – ורד סטחי תועסק במשרת אמון כמנהלת לשכת המנכ"ל, ב- 30% משכר מנכ"ל, בהתאם לחוזרי מנכ"ל משרד הפנים. הדבר כפוף לאישור משרד הפנים לתנאי השכר.

מועלה להצבעה: אושר פה אחד.

החלטה מספר 137/13:

מליאת המועצה מאשרת את העסקתה של גב' ורד סטחי כמנהלת לשכת מנכ"ל המועצה, במשרת אמון, ב- 30% משכר בכירים, בהתאם לחוזרי מנכ"ל משרד הפנים, בכפוף לאישור משרד הפנים.

3. הגדלת תב"ר 655 "הקמת שכונה חדשה – תכנון": תוספת 8.1 מיליון ₪ במימון רמ"י.

חובב צברי – קיים תב"ר מאושר בסך 300 אלש"ח מקרנות וסה"כ התב"ר יהיה 8.4 מיליון ₪.

דוד אבו – טוען ששם התב"ר "תכנון" לא תואם את המכרז לחברה מנהלת שפורסם.

אלון גרינברג – התב"ר יכיל הוצאות שונות בתחום התכנון של השכונה, גם את המכרז שבוצע לחברה המנהלת וגם הוצאות אחרות הקשורות לתכנון השכונה, לא רק את המכרז הנוכחי. הסכום שרמ"י נותנים כרגע הוא מקדמה ע"ח ההוצאות בתחום, רמ"י מממן את כלל ההוצאות. שם התב"ר הנוכחי "תכנון" נועד להפריד אותו מתב"רים עתידיים בתחום שיהיו "ביצוע". בכל מיקרה הטענה שהמכרז לחברה מנהלת אינו כולל תכנון היא טענה לא נכונה, מקריא מהמכרז את תכולת העבודה הכוללת ניהול התכנון והפעלת כלל המתכננים. בנוסף המועצה עומדת להכין תכנית בינוי לשכונה באמצעות התב"ר וגם זה תכנון.

אריק חדד – לא מרוצה מההתנהלות. יצא מכרז בלי שחברי ועדת המכרזים או חברי המועצה מעודכנים, זה לא תקין. אמרת בעבר ומופיע בפרוטוקולים שעוד לא הוחלט ולא סוכם ועכשיו פתאום מכרז לחברה מנהלת. בעיניי השכונה זה בכיה לדורות, שכונת עוני. אני טוען שהמכרז לא תקין, יש הליך משפטי ולכן צריך לבטל אותו.

דוד אבו – לא מקבל את ההסברים, מבקש לשמוע את עמדתו של יועמ"ש המועצה בנושא.

עו"ד יניב מטלס (טלפונית) – המכרז הינו לבחירת חברה מנהלת שתעסוק גם בניהול התכנון. מעבר לכך התב"ר נותן מענה לשירותי תכנון עתידיים, הן כאלה שנכללים בתכולת העבודה של החברה המנהלת והן אחרים.

חובב צברי – אני לא מקבל את הטיעונים שלכם לגבי השכונה, אנחנו נקדם את היישוב. היועמ"ש מלווה את המכרז והסביר שאין בעיה, יינתן הסבר לגבי הסטטוס המשפטי בחוברת המכרז וגם יימסר לכל המשתתפים במפגש מציעים.

מעלה את הנושא שעל סדר היום להצבעה:

בעד – 7 (צברי, ירימי, יעקובי, לוי, יעקב, דוד, גזאל)

נגד – 3 (אבו, שגב, חדד).

אושר ברוב קולות.

החלטה מספר 138/13:

מליאת המועצה מאשרת הגדלת תב"ר 655 "הקמת שכונה חדשה – תכנון" ב- 8.1 מיליון ₪ במימון רמ"י וזאת בתוספת לסך מאושר של 300 אלש"ח מקרנות וסה"כ התב"ר יהיה 8.4 מיליון ₪.

4. אישור תמיכה בעמותת "האגודה לחינוך ותרבות דרך חיוך נתינה ואהבה", המפעילה את ביה"ס היסודי בני יוסף (לשעבר בן מלך):

(בצלאל דוד יוצא מחדר הישיבות)

דוד אבו – זומנה ועדת תמיכות בפרק זמן קצר ולנושא אחד והנושא הוא חבר המועצה. זה שוחד פוליטי.

חובב צברי – מדובר בבי"ס ותלמידים של היישוב, ילדים שלנו, אל תקרא לזה שוחד.

דוד אבו – לא אהיה שותף לזה, דנים בנושא אחד?!

יובל יעקב – בשבוע הבא יהיה המשך.

דוד אבו – בישיבה קודמת אמרתי שאין בעיה שיקבלו, אבל בצורה כזאת?! הכל מהר ונמצא כבר בסדר היום?! אתה קונה את האצבעות בצורה כזאת? זה לא צורה, זה מחטף, מכירים את בצלאל… חצי לא ילדים שלנו בכלל.

חובב צברי – אתה טועה ומטעה, יש תקציב נפרד ומאושר לנושא, כמו שביקשתם ואישרתם במליאת המועצה, והובא לדיון.

דוד אבו – לא אמרתי לא לתקצב, אבל לא ככה.

מעלה להצבעה:

בעד – 6 (צברי, ירימי, יעקובי, לוי, יעקב, גזאל)

נגד – 3 (אבו, שגב, חדד).

אושר ברוב קולות.

החלטה מספר 139/13:

מליאת המועצה מאשרת תמיכה בעמותת "האגודה לחינוך ותרבות דרך חיוך נתינה ואהבה", המפעילה את ביה"ס היסודי בני יוסף (לשעבר בן מלך) בסך 100,000 ₪ ובתוספת תמיכות עקיפות, הכל בהתאם להחלטת ועדת התמיכות המקצועית מיום 21/11/2021 ואישור ועדת המשנה לתמיכות מיום 22/11/2021.

5. תיקון תקציב 2021 – הגדלת ההכנסות וההוצאות בסך 27,000 ₪, משכירות ביה"ס בני יוסף.

אריק חדד – הוא משלם שכירות ואתה מחזיר לו?

חובב צברי – כפי שהוסבר בנושא הקודם, זו תמיכה עקיפה ולכם נדרש לבצע רישום נכון.

מעלה להצבעה:

בעד – 6 (צברי, ירימי, יעקובי, לוי, יעקב, גזאל)

נגד – 3 (אבו, שגב, חדד).

אושר ברוב קולות.

החלטה מספר 140/13:

מליאת המועצה מאשרת תיקון תקציב 2021 – הגדלת ההכנסות וההוצאות בסך 27,000 ₪: הגדלת הכנסה משכירות ביה"ס בני יוסף לתקופה 15.8-12/21 (6,000 ₪ לחודש*4.5 חודשים) והגדלת הוצאה בסעיף תמיכה בתחום החינוך (לבית הספר) בסכום זהה, כמפורט בהחלטת ועדת התמיכות המקצועית מיום 21/11/2021 ואישור ועדת המשנה לתמיכות מיום 22/11/2021.

(בצלאל דוד חוזר לחדר הישיבות)

6. אישור תב"ר לבדיקה הנדסית (קונסטרוקטור) של מבנים וותיקים 54,000 ₪ מקרנות המועצה.

חובב צברי – היו פניות של נציגי בניינים בנושא בעקבות האירוע בחולון. החלטנו שנכון לרכז בדיקה ע"י המועצה.

דוד אבו – ההגיון שלי אומר לתקצב את הוועדים ושהם יזמינו עצמאית את המהנדס לבדיקה אחרת נהיה בבעיה בהמשך ויטענו שאנו צריכים לממן את הטיפול בבעיות אם יעלו.

חובב צברי – הסוגיה ברורה ולכן יצא מכתב הסבר לתושבים לגבי אחריותם. יש כמה אופציות להמשך, אנחנו כמועצה רוצים לדעת מה המצב בכדי שלא יקרה מה שקרה במקומות אחרים.

מעלה להצבעה: אושר פה אחד.

החלטה מספר 141/13:

מליאת המועצה מאשרת תב"ר לבדיקה הנדסית של מבנים וותיקים בסך 54,000 ₪ מקרנות המועצה.

7. מינוי מנכ"ל המועצה הנכנס מר ניסן גז כחבר דירקטוריון בחברה הכלכלית במקום המנכ"לית הקודמת, עו"ד רינת דור, שסיימה את תפקידה במועצה.

אריק חדד – מה סטטוס החברה הכלכלית, מה עשה הדירקטוריון עד עכשיו?

חובב צברי – עד עתה לא הפעלנו את החברה, עכשיו בוחרים מנכ"ל חברה כלכלית, פורסם מכרז יש הרבה מועמדים, נבחן ונבחר. מיעד את חברה הכלכלית בראש וראשונה לנהל את עקרון 2000.

מעלה להצבעה: אושר פה אחד.

החלטה מספר 142/13:

מליאת המועצה מאשרת את מינוי מנכ"ל המועצה הנכנס מר ניסן גז כחבר דירקטוריון בחברה הכלכלית במקום המנכ"לית הקודמת, עו"ד רינת דור (לשעבר דנון), שסיימה את תפקידה במועצה.

8. עדכונים –

ראש המועצה מעדכן בנושאים הבאים:

 • מכרז לחברה מנהלת לשכונה החדשה.
 • פריסת תשתיות גז טבעי בשכונה החדשה.
 • הליכים משפטיים של גזר והמושבים כנגד הקמת השכונה החדשה.
 • תכנון התיכון החדש.
 • מכרז משותף של רשויות לאינטרנט בסיבים אופטיים.
 • הליך בחירת מנכ"ל לחברה הכלכלית.
 • אולם הספורט החדש.

דוד אבו – שואל לגבי הסטטוס עם זמורה, יש הרבה תלונות שאני מניח שמגיעות גם אליך לגבי היחס של זמורה ומהנדסת זמורה לתושבי היישוב, לא מתייחסים טוב. למה שמהנדסת המועצה לא תהיה אחראית על הטיפול בפניות מהיישוב?

חובב צברי – ביקשנו משרת הפנים להיפרד מזמורה ולמנות לנו וועדה נפרדת. מונתה חברה בשם ממן לבחינת הנושא והם התחילו לעבוד. זה נכון שייקח זמן אבל זה ההליך.

הישיבה ננעלה.

רשם: אלון גרינברג, גזבר ומ"מ מנכ"ל המועצה

חובב צברי
ראש המועצה

העתקים:

 • מר ניסן גז – מנכ"ל המועצה הנכנס
 • עו"ד יניב מטלס – יועמ"ש המועצה