פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 35/13


10/01/2022 16:36

מיום 29/12/2021

משתתפים:

 • חובב צברי – ראש המועצה
 • אילן ירימי – סגן ראש המועצה
 • בת החן גזאל – סגנית ומ"מ ראש המועצה
 • משה לוי – משנה לראש המועצה
 • בצלאל דוד – סגן ראש המועצה
 • יובל יעקב – חבר המועצה
 • עזרא יעקובי – חבר המועצה
 • דוד אבו – חבר מועצה
 • קרן שגב – חברת מועצה

חסרים:

 • אריק חדד – חבר מועצה
 • עו"ד ליטל ציפורי לביא – חברת המועצה

נוכחים:

 • ניסן גז – מנכ"ל המועצה הנכנס
 • אלון גרינברג – גזבר המועצה ומ"מ מנכ"ל
 • מלי מרחבי – תקציבאית

סדר היום:

1. אישור תמיכות לשנת 2021.

2. תב"רים:

 • שדרוג תאורה במגרש הכדורגל היישובי.
 • שיפוץ מעון יום הדרים.

3. אישור תוכנית חומש מעודכנת מפעל הפיס.

4. חשבונות בנק לגננות בבנק הדואר:

 • אישור פתיחת חשבון בבנק הדואר לגננת סנדרה שלום.
 • אישור הנפקת כרטיס "דיירקט" של בנק הדואר לכל גננת.

דיון:

1. אישור תמיכות לשנת 2021:

חובב צברי – הועברו לחברי המועצה פרוטוקול ישיבת ועדת תמיכות מקצועית מיום 26/12/2021 הכוללת את ההמלצות המסכמות לחלוקה וכן פרוטוקול ישיבת ועדת המשנה לתמיכות מיום 27/12/2021 המאשרת את החלטות ועדת התמיכות המקצועית.

להלן פירוט החלטות ועדת התמיכות המקצועית לתמיכות:

שם עמותהתחום פעילותתמיכה 2021 בש"ח תמיכה עקיפה
הנוער הלאומי בית"רתנועת נוער10,000באמצעות המתנ"ס ושימוש במבנה בית עינב
עזרא תנועת הנוער התורני לאומי בא"יתנועת נוער10,000באמצעות המתנ"ס ושימוש במבנה בית יהושע
מרכז סיוע תאיר לנפגעות ונפגעי תקיפה והטרדה מיניתרווחה ותרבות11,368 
לחיות בכבודרווחה ותרבות18,977 
להקת מורשת יהדות צפון תימןרווחה ותרבות5,000שימוש בסטודיו במתנ"ס
אהבת תימןרווחה ותרבות5,353 
אוהלי יששכררווחה ותרבות9,302 
נתיב לשביםתורנית15,662שימוש במבנה בית השחיטה לשעבר
מוסדות דרכי תורהתורנית7,562 
קול דוד עקרוןתורנית8,042שימוש במקלט ברחוב שבזי
משכונות הרועיםתורנית9,668שימוש במקלט בנווה אשכול
בית חב"ד קרית עקרוןתורנית9,066בית כנסת עטרת מזל ושלמה
הפועל ברנרספורט85,000שימוש במתקנים במגרש הכדורגל
האגודה לחינוך ותרבות דרך חיוך נתינה ואהבהחינוך100,000ניקיון, חשמל ומים, שכירות
מגן הלבחינוך24,000קיזוז כנגד שכירות בגין המבנה
סה"כ 329,000 

לגבי מגן הלב מדובר בעמותה המפעילה גן חדש לחינוך מיוחד שמשרד החינוך ביקשו שהמועצה תפתח לאחר של-4 ילדים מהישוב לא נמצאו השמות, המועצה התארגנה למבנה אך משרד החינוך לא מצא צוות מתאים והפנו אלינו את העמותה, מול העמותה נחתם הסכם שכירות ומאושרת תמיכה בגובה השכירות.

נשאלו מספר שאולות ונענו.

לגבי עמותת לחיות בכבוד אשר מפעילה את הבית החם, הם התבקשו להעביר לאגף השירותים החברתיים מסמך המפרט את מקבלי השירות, התחייבו להעבירו בשבוע הבא מכוון שמרכב הפעילות ביישוב נמצא בחו"ל. התשלום בפועל יבוצע רק לאחר קבלת המסמך האמור.

מעלה להצבעה:

בעד – אושר פה אחד (צברי, ירימי, יעקובי, לוי, יעקב, גזאל, דוד, אבו, שגב)

החלטה מספר 144/13:

מליאת המועצה מאשרת חלוקת תמיכות לשנת 2021 בהתאם לטבלה לעיל.

2. תב"רים:

 • שדרוג תאורה במגרש הכדורגל היישובי – עלות 524,732 ₪, מימון משרד התרבות והספורט (90%) 472,259 ₪, מימון המועצה (10%) 52,473 ₪ מקרנות.
 • שיפוץ מעון הדרים – עלות 120,000 ₪, מימון המועצה 80,000 ₪ מקרנות, מימון המתנ"ס 10,000 ₪, מימון "התחלה חכמה" 30,000 ₪. עד קבלת התשלום מ"התחלה חכמה", יתכן כי המועצה או המתנ"ס ידרשו לבצע מימון ביניים בסך 30,000 ₪ מקרנות או תקציב המתנ"ס.

מעלה להצבעה:

בעד – אושר פה אחד (צברי, ירימי, יעקובי, לוי, יעקב, גזאל, דוד, אבו, שגב)

החלטה מספר 145/13:

מליאת המועצה מאשרת את התב"רים כמפורט לעיל.

3. אישור תוכנית חומש מעודכנת מפעל הפיס.

מצורפת טבלת עדכון תכנית חומש במימון מפעל הפיס לשנים 2019-2023 בהתאם ליתרת התקצוב לרשות בסך 1,881,916 ₪.

הטבלה כוללת גם אישור התב"רים "הצטיידות אולם ספורט" בסך 351,916 ₪ ו-"פיתוח סביב אולם הספורט" בסך 650,000 ₪, שכבר אושרו בישיבה קודמת אך הסכום משתנה, וכן הקמת פארק נינג'ה בסך 600,000 ₪ שאושר בישיבה קודמת ואין שינוי בסכום.

מעלה להצבעה:

בעד – אושר פה אחד (צברי, ירימי, יעקובי, לוי, יעקב, גזאל, דוד, אבו, שגב)

החלטה מספר 146/13:

מליאת המועצה מאשרת את תכנית החומש המעודכנת למפעל הפיס בסך 1,881,916 ₪.

המועצה מאשרת את סכומי התב"רים המופיעים בתכנית החומש.

4. חשבונות בנק לגננות בבנק הדואר:

 • אישור פתיחת חשבון בבנק הדואר לגב' סנדרה שלום ת.ז. 303659866, גננת גן רימון (במקום הגננת לירז אלקובי שסיימה תפקידה), בדומה לכלל הגננות.
 • אישור הנפקת כרטיס תשלום ומשיכת מזומן "דיירקט" של בנק הדואר לכל גננת, מתוך חשבון הבנק שקיים על שמה בבנק הדואר.

מעלה להצבעה:

בעד – אושר פה אחד (צברי, ירימי, יעקובי, לוי, יעקב, גזאל, דוד, אבו, שגב)

החלטה מספר 147/13:

מליאת המועצה מאשרת פתיחת חשבון בבנק הדואר לגב' סנדרה שלום ת.ז. 303659866, גננת גן רימון, במקום הגננת לירז אלקובי שסיימה תפקידה.

מליאת המועצה מאשרת הנפקת כרטיס "דיירקט" של בנק הדואר לכל גננת, מתוך חשבון הבנק שקיים על שמה בבנק הדואר.

הישיבה ננעלה.

רשם – אלון גרינברג, גזבר המועצה ומ"מ מנכ"ל

חובב צברי
ראש המועצה

העתקים:

 • מר ניסן גז – מנכ"ל המועצה הנכנס
 • עו"ד יניב מטלס – יועמ"ש המועצה
 • גב' מלי מרחבי – תקציבאית המועצה