פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 38/13


13/04/2022 17:28

מיום 11.4.2022

תצוגת PDF

משתתפים:

 • חובב צברי – ראש המועצה
 • אילן ירימי – סגן ראש המועצה
 • בת החן גזאל – סגנית ומ"מ ראש המועצה
 • משה לוי – משנה לראש המועצה
 • יובל יעקב – חבר המועצה
 • דוד אבו – חבר מועצה
 • קרן שגב – חברת מועצה
 • עו"ד ליטל ציפורי לביא – חברת המועצה
 • בצלאל דוד – סגן ראש המועצה

נעדרים:

 • אריק חדד – חבר מועצה
 • עזרא יעקובי – חבר המועצה

נוכחים:

 • ניסן גז – מנכ"ל המועצה
 • אלון גרינברג – גזבר המועצה
 • עו"ד יניב מטלס – יועמ"ש המועצה
 • לריסה וקסלר – מהנדסת המועצה (בזום)
 • שרית סלומינסקי – מנהלת הון אנושי
 • ירון גולן – שמאי מטעם המועצה (לענין סעיף 1 לסדר היום)

על סדר היום:

1. דיון בנושא היטלי השבחה ע"פ יישום חוק פינוי בינוי היטלי השבחה

לריסה וקסלר מהנדסת המועצה וירון גולן (שמאי שעובד מטעם המועצה) הציגו את האזורים שיש צורך לקבל החלטה בדבר שיעור היטלי ההשבחה.

בדיון השתתף בנוסף לראש המועצה, חבר המועצה דוד אבו.

חבר המועצה בצלאל דוד הצטרף באמצע הדיון של סעיף זה.

החלטה מספר 153/13:
המועצה מאשרת את היטלי ההשבחה במתחמים כדלקמן:

ביחס לתוכנית קרן הייסוד:

בגין מגרשי המגורים אשר בתוכנית המתוחמים ברחוב המייסדים ממערב, קרן הייסוד ממזרח, משה שרת מדרום ומגדל המים מצפון, ובתוספת מתחם באזור רחוב הלבונה, כמתוחם בתשריט המצ"ב, יעמוד היטל ההשבחה על 25%, כאשר תבוצע פנייה לרמ"י לקבלת קרקע משלימה הנדרשת לביצוע הפרויקט.

ביחס ליתרת השטח הכלול בתוכנית (לרבות מגרשים למסחר, מגרשים ריקים ושטח ההסתדרות) יחול היטל השבחה מלא 50%.

ביחס למתחם הרצל/רבין (מערבית לרחוב הרצל):

בגין מגרשי המגורים אשר בתוכנית המתוחמים ברחוב כובשי חרמון ממערב, הרצל ממזרח, משה שרת מדרום וסמטת ירושלים מצפון, כמתוחם בתשריט המצ"ב, יעמוד היטל ההשבחה על 25%, כאשר תבוצע פנייה לרמ"י לקבלת קרקעות משלימות הנדרשות לביצוע הפרויקט והכלולות באזור המגורים.

מתחם הרצל-ויצמן:

מליאת המועצה מאשררת את החלטתה מיום 20/10/2020 בדבר היטל השבחה בשיעור של 25%.

מתחם זוגות צעירים:

מליאת המועצה מאשררת את החלטתה מיום 20/10/2020 בדבר היטל השבחה בשיעור של 25%.

בעד: חובב צברי, דוד אבו, קרן שגב, יובל יעקב, בצלאל דוד, ליטל ציפורי לביא, בת החן גאזל, משה לוי.

אין מתנגדים.

2. הצגה ואישור מבנה ארגוני מועצה

מנכ"ל המועצה מציג את המבנה הארגוני המוצע.

בדיון השתתפו בנוסף לראש המועצה, חבר המועצה דוד אבו, קרן שגב, משה לוי וקיבלו תשובות לשאלותיהם.

החלטה מספר 154/13:
המועצה מאשרת את המבנה הארגוני שהוצג והרצ"ב

בעד: חובב צברי, דוד אבו, קרן שגב, יובל יעקב, בצלאל דוד, ליטל ציפורי לביא, בת החן גאזל, משה לוי.

אין מתנגדים.

לאחר ההצבעה שרית סלומינסקי מנהלת הון אנושי עזבה את הישיבה.

3. מכרז לפינוי פסולת אלקטרונית – אישור לניהול מו"מ עם 2 החברות המוכרות בתחום, בהתאם להחלטת ועדת המכרזים והמלצת יועמ"ש המועצה.

ראש המועצה מציג את הנושא ובדיון השתתפו, חברי המועצה דוד אבו וקרן שגב וקיבלו תשובות לשאלות.

החלטה מספר 155/13:
המועצה מאשרת לנהל מו"מ עם 2 החברות המוכרות בתחום.

בעד: חובב צברי, דוד אבו, קרן שגב, יובל יעקב, בצלאל דוד, ליטל ציפורי לביא, בת החן גאזל, משה לוי.

אין מתנגדים.

4. דיון בדוחות כספיים מבוקרים לשנים 2019 + 2020 ודוח רבעוני 4 לשנת 2021.

חבר המועצה דוד אבו כיו"ר וועדת ביקורת הציג את דעתו בנוגע לדוחות שהוצגו.
אלון גרינברג גזבר המועצה מציג את הדוחות לרבות את הדוח הרבעוני מספר 4 לשנת 2021 ובדיון שהתקיים השתתפו בנוסף לראש המועצה חברי המועצה דוד אבו, קרן שגב אשר קיבלו תשובות לשאלותיהם מהצוות המקצועי.

החלטה מספר 156/13:
בפני המועצה הונחו הדוחות המבוקרים לשנים 2019 +2020 ואת הדוח הרבעוני מס' 4 לשנת 2021. המועצה מאשרת את המלצת ועדת הביקורת לפעול להסדרת חוב עובד המועצה הנזכר בדו"ח 2019 ו- 2020.

בעד: חובב צברי, דוד אבו, קרן שגב, יובל יעקב, בצלאל דוד, ליטל ציפורי לביא, בת החן גאזל, משה לוי.

אין מתנגדים.

5. הגדלת תב"ר מספר 661 – הקמת המרכז לגיל הרך מ- 2,100 אלש"ח ל- 2,500 אלש"ח ממימון קרנות המועצה.

ראש המועצה מציג את הנושא ובדיון השתתף, חבר המועצה דוד אבו וקיבל תשובות לשאלותיו מהצוות המקצועי.

החלטה מספר 157/13:
המועצה מאשרת הגדלת תב"ר 661 ב 400,000 ₪ ל- 2,500 אלש"ח במימון קרנות המועצה

בעד: חובב צברי, דוד אבו, קרן שגב, יובל יעקב, בצלאל דוד, ליטל ציפורי לביא, בת החן גאזל, משה לוי.

אין מתנגדים.

6. הגדלת תב"ר הנגשת המועצה מספר 525 – לצורך שיפוץ רחבת המועצה בסך 400,000 ₪ מקרנות המועצה מ- 2,616 אלש"ח ל- 3,016 אלש"ח.

ראש המועצה מציג את הנושא ובדיון השתתף, חבר המועצה דוד אבו וקיבל תשובות לשאלותיו מהצוות המקצועי.

החלטה מספר 158/13:
המועצה מאשרת הגדלת תב"ר 525 ב- 400,000 ₪ ל- 3,016 אלש"ח במימון קרנות המועצה

בעד: חובב צברי, דוד אבו, קרן שגב, יובל יעקב, בצלאל דוד, ליטל ציפורי לביא, בת החן גאזל, משה לוי.

אין מתנגדים.

7. הגדלת תב"ר שיפוץ משרדי הרווחה מספר 596 (הספרייה) – לצורך להרחבת מערכת כיבוי אש לכל בניין הספרייה וגמר חשבון קבלן בסך 300,000 ₪ מ- 1,800 אלש"ח ל 2,100 אלש"ח.

ראש המועצה מציג את הנושא.

החלטה מספר 159/13:
המועצה מאשרת הגדלת תב"ר 596 ב- 300,000 ₪ ל- 2,100 אלש"ח במימון קרנות המועצה.

בעד: חובב צברי, דוד אבו, קרן שגב, יובל יעקב, בצלאל דוד, ליטל ציפורי לביא, בת החן גאזל, משה לוי.

אין מתנגדים.

8. סגירת תב"ר פינוי בינוי מספר 637 – 83,000 ₪ במימון מקרנות המועצה, מימון משרד השיכון שתוכנן לנושא לא ימומש.

ראש המועצה מציג את הנושא.

ראש המועצה מציג את הנושא ובדיון השתתפו חברי המועצה דוד אבו וקרן שגב וקיבלו תשובות לשאלותיהם מהצוות המקצועי.

החלטה מספר 160/13:
המועצה מאשרת סגירת תב"ר 637 בסך 83,000 ₪ במימון קרנות המועצה.

בעד: חובב צברי, דוד אבו, קרן שגב, יובל יעקב, בצלאל דוד, ליטל ציפורי לביא, בת החן גאזל, משה לוי.

אין מתנגדים.

9. הגדלת תב"ר תכנון התיכון החדש מספר 637 – הוספת הקדמת כספי תכנון ממשרד החינוך בסך 728,582 ש"ח מ- 2,200 אלש"ח ל- 2,928,582 ₪.

ראש המועצה מציג את הנושא ובדיון השתתף, חבר המועצה דוד אבו וקיבל תשובות לשאלותיו מהצוות המקצועי.

החלטה מספר 161/13:
המועצה מאשרת הגדלת תב"ר 637 ב-728,582 ₪ ל- 2,928,582 ₪ במימון משרד החינוך.

בעד: חובב צברי, דוד אבו, קרן שגב, יובל יעקב, בצלאל דוד, ליטל ציפורי לביא, בת החן גאזל, משה לוי.

אין מתנגדים.

10. יידוע ואישור הסכם בדבר תכנון וביצוע מטלות ציבוריות וביטול הפקעה בחלקה 129 גוש 5101.

ראש המועצה מציג את הנושא ובדיון השתתפו חברי המועצה דוד אבו וקרן שגב וקיבלו תשובות לשאלותיהם מהצוות המקצועי.

החלטה מספר 162/13:

המועצה מאשרת את הסכם תכנון וביצוע מטלות ציבוריות ביחס למקרקעין הכוללים את חלקה 129 גוש 5101 ובהתאם לפסק דין שניתן ביום 23.3.22 ע"י בית המשפט המחוזי בשבתו כבית המשפט לעניינים מנהליים מרכז בעת"מ 48557-09-20 מחליטה המועצה על ביטול ההפקעה שנרשמה לטובת המועצה המקומית קריית עקרון גוש 5105 חלקה 129 ע"פ שטר 2084/2020/8 – ובמסגרת זו ביטול הודעות ההפקעה שפרסמה הוועדה לפי סעיפים 5 ו-7 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור) 1943 (הודעה שפורסמה בי.פ 4129 מיום 9.8.1993) ולפי סעיף 19 לפקודה זו (פרסום בי.פ 8669 מיום 2.2.2020).

בעד: חובב צברי, דוד אבו, קרן שגב, יובל יעקב, בצלאל דוד, ליטל ציפורי לביא, בת החן גאזל, משה לוי.

אין מתנגדים.

11. ייזום וקידום תב"ע לקריית חינוך באזור רחוב הרב מימון.

ראש המועצה מציג את הנושא ובדיון השתתף, חבר המועצה דוד אבו וקיבל תשובות לשאלותיו מהצוות המקצועי.

החלטה מספר 163/13:
המועצה מאשרת ייזום והגשת תב"ע לקרית חינוך באזור רחוב הרב מימון

בעד: חובב צברי, דוד אבו, קרן שגב, יובל יעקב, בצלאל דוד, ליטל ציפורי לביא, בת החן גאזל, משה לוי.

אין מתנגדים.

12. תיקון תקציב שוטף 2022:

12.1. הגדלת הכנסה מחלקות רווחים מאיגוד ערים לאיכות סביבה דרום יהודה בסך 132,997 ₪

12.2. הגדלת הוצאות:

12.2.1. כתיבת ספר על קריית עקרון – בסך 50,000 ₪

12.2.2. הקמת מוקד יישובי רואה – בסך 82,997 ₪

ראש המועצה מציג את הנושא ובדיון השתתף, חבר המועצה דוד אבו וקרן שגב וקיבלו תשובות לשאלותיו מהצוות המקצועי.

החלטה מספר 164/13:
המועצה מאשרת עדכון תקציב בהתאם למפורט לעיל

בעד: חובב צברי, דוד אבו, קרן שגב, יובל יעקב, בצלאל דוד, ליטל ציפורי לביא, בת החן גאזל, משה לוי.

אין מתנגדים.

חובב צברי
ראש המועצה

ניסן גז
מנכ"ל המועצה

העתקים:

 • חברי המועצה
 • אלון גרינברג – גזבר המועצה
 • עו"ד יניב מטלס – יועמ"ש המועצה