פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 39/13


16/06/2022 18:46

מיום 15.6.2022

משתתפים:

 • חובב צברי – ראש המועצה
 • אילן ירימי – סגן ראש המועצה
 • משה לוי – משנה לראש המועצה
 • יובל יעקב – חבר המועצה
 • קרן שגב – חברת מועצה
 • עו"ד ליטל ציפורי לביא – חברת המועצה (הגיעה באיחור)
 • אריק חדד – חבר מועצה
 • עזרא יעקובי – חבר המועצה
 • דוד אבו – חבר מועצה (הגיע באיחור)

נעדרים:

 • בת החן גזאל – סגנית ומ"מ ראש המועצה
 • בצלאל דוד – סגן ראש המועצה

נוכחים:

 • ניסן גז – מנכ"ל המועצה
 • אלון גרינברג – גזבר המועצה
 • עו"ד יניב מטלס – יועמ"ש המועצה

סדר יום:

 1. עדכון תקציב לשנת 2022
 2. שינוי בתקן כ"א בתקציב
 3. אישור הגדלת תב"רים שאושרו
 4. אישור תב"רים חדשים
 5. אישור הלוואה לפיתוח
 6. אישור קידום תוכנית הרצל מערבי במסלול פינוי בינוי במסלול רשויות מקומיות של הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית.

דיון והחלטות:

1. עדכון תקציב לשנת 2022 – הגדלת ההכנסות וההוצאות ב- 500,000 ₪ בסעיפים הרלוונטיים. מצ"ב נספח 1 פירוט הסעיפים

ראש המועצה וגזבר המועצה מציגים את הנושא.
קרן שגב שאלה שאלות ונענתה על שאלותיה.

החלטה מספר 165/13:

המועצה מאשרת את תיקון התקציב ע"פ סעיפים בסך 500,000 ₪ בהתאם לנספח המצורף לפרוטוקול

בעד: חובב צברי, אילן ירימי, יובל יעקב, עזרא יעקבי, משה לוי, אריק חדד, קרן שגב. אין מתנגדים.

2. שינויים בתקן כ"א בתקציב:

2.1. תוספת 0.83 תקנים לטובת מוקד עירוני (1 משרה למנהל מחודש 7/22 ו- 1 משרה מוקדן מחודש 9/22).

2.2. הסטה פנימית 0.33 תקנים (תקן 1 החל מ 9/22), ללא שינוי בתקן הכללי, לטובת מוקדן נוסף.

2.3. סה"כ 3 תקנים במוקד בשנת פעילות מלאה:

2.3.1. מנהל 100% משרה

2.3.2. 2 מוקדנים ב 100% כל משרה

ראש המועצה וגזבר המועצה מציגים את הנושא.
חברת המועצה קרן שגב שאלה שאלה ונענתה על שאלתה.

החלטה מספר 166/13:

המועצה מאשרת את שינויי כ"א שהוצגו.

בעד: חובב צברי, אילן ירימי, יובל יעקב, עזרא יעקבי, משה לוי, אריק חדד, קרן שגב. אין מתנגדים.

3. אישור הגדלת תב"רים שאושרו – תוספת 7,650 אלש"ח לתב"רים המפורטים בנספח 2.

דוד אבו ועו"ד ליטל ציפורי לביא הצטרפו לישיבה.

ראש המועצה המציג את הנושא.
חברת המועצה קרן שגב וחבר המועצה יובל יעקב שאלו שאלות ונענו על שאלותיהם.

החלטה מספר 168/13:

המועצה מאשרת את עדכון התב"רים שהוצגו בסך 7,650 אלש"ח

בעד: חובב צברי, אילן ירימי, יובל יעקב, עו"ד ליטל ציפורי לביא, עזרא יעקבי, משה לוי, אריק חדד, דוד אבו וקרן שגב. אין מתנגדים.

4. אישור תב"רים חדשים – אישור תב"רים בסך 5,875 אלש"ח המפורטים בנספח 2.

ראש המועצה הציג את הנושא.
חברי המועצה קרן שגב ודוד אבו שאלו שאלות ונענו.

החלטה מספר 169/13:

המועצה מאשרת את התב"רים החדשים בסך 5,875 אלש"ח כפי שמופיעים בנספח לפרוטוקול

בעד: חובב צברי, אילן ירימי, יובל יעקב, עו"ד ליטל ציפורי לביא עזרא יעקבי, משה לוי, אריק חדד, דוד אבו וקרן שגב. אין מתנגדים.

5. אישור הלוואה לפיתוח – בסך 3.4 מיליון ש"ח (2.2 מיליון ש"ח לתכנון תיכון חדשני ו- 1.2 מיליון ש"ח להקמת זוג גנ"י). תנאי ההלוואה ימסרו בהמשך.

ראש המועצה הציג את הנושא.
חבר המועצה דוד אבו שאל שאלות ונענה.

החלטה מספר 170/13:

המועצה מאשרת לקיחת הלוואה בסך 3.4 מיליון שקלים לתקופה של 12 שנה בריבית פריים מינוס 0.53% או לתקופה של 10 שנים בריבית פריים מינוס 0.56%, מבנק מרכנתיל דיסקונט, ומישכון הכנסות עצמיות בהתאם.

בעד: חובב צברי, אילן ירימי, יובל יעקב, עו"ד ליטל ציפורי לביא עזרא יעקבי, משה לוי, אריק חדד, דוד אבו וקרן שגב. אין מתנגדים.

6. בהמשך להחלטת המועצה מספר 153/13 מיום 11/4/22 מאשרת המועצה כי הליך התכנון (תב"ע) לתוכנית התחדשות עירונית במתחם בתוכנית ברחובות כובשי חרמון ממערב, הרצל ממזרח, משה שרת מדרום וסמטת ירושלים מצפון יבוצע באמצעות הרשות להתחדשות עירונית.

ראש המועצה מציג את הנושא.
חבר המועצה דוד אבו שאל שאלות ונענה.

החלטה מספר 171/13:

המועצה מאשרת את קידום תוכנית במתחם הרחובות כובשי החרמון ממערב, הרצל ממזרח, משה שרת מדרום וסמטת ירושלים מצפון כתוכנית פינוי בינוי במסלול רשויות מקומיות של הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית.

בעד: חובב צברי, אילן ירימי, יובל יעקב, עו"ד ליטל ציפורי לביא עזרא יעקבי, משה לוי, אריק חדד, דוד אבו וקרן שגב. אין מתנגדים.

חובב צברי
ראש המועצה

ניסן גז
מנכ"ל המועצה

העתקים:

 • חברי המועצה
 • אלון גרינברג – גזבר המועצה
 • עו"ד יניב מטלס – יועמ"ש המועצה