פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין (43)


08/09/2017 15:23

27/08/17 ה' אלול תשע"ז

מיום 21.08.2017 מס' 43/12

משתתפים:

 • חובב צברי – ראש המועצה
 • אילן ירימי – סגן ראש המועצה
 • עו"ד אייל זלנה – סגן וממלא מקום ראש המועצה
 • בת החן גזאל – סגנית ראש המועצה
 • נועם אהרון – משנה לראש המועצה
 • קרן שגב – חברת מועצה
 • בצלאל דוד – חבר מועצה
 • אבשלום לוי – חבר מועצה
 • דוד אבו – חבר מועצה

נוכחים:

 • עו"ד רינת דנון – מנכ"לית המועצה
 • עו"ד יניב מטלס – היועץ המשפטי למועצה
 • אלון גרינברג –  גזבר המועצה
 • רחל סהלו –  עוזרת מנכ"לית

נעדרו:

 • קובי סבג – חבר מועצה
 • עו"ד מאיה גולדשטיין – חברת מועצה

סדר יום:

1. תיקון תקציב ותקן כ"א לקליטת 2 צוערות

2. אישור תשלום תמיכות בתחום הספורט (מקדמות)

3. תב"רים:

א. שינוי בתב"ר התאמת מבני חינוך.

ב. שינוי תב"ר מעון יום.

ג. שינוי תב"ר להקמת מערך מצלמות ביישוב.

ד. תיקון תב"ר גינות ציבוריות.

ה. תיקון תב"ר תיקון תשתיות.

ו. שינוי תב"ר הקמת אולם ספורט אוהל מאיר.

ז. תיקון תב"ר הקמת מינהלת עקרון 2000.

ח. תיקון תב"ר מגרש שחב"ק.

ט. תיקון תב"ר השלמת פיתוח רחוב משה שרת.

י. תיקון תב"ר יועצים לתב"ע זמ/350.

יא. תיקון תב"ר הקמת גן ילדים הרב מימון.

יב. הקטנת תב"ר נגישות מבנה המועצה.

יג. הקטנת תב"ר תכנון ככרות.

4. אישור מימון תיקי תורם להקמת מבנים לתועלת הציבור.

5. אישור לצירוף חובות בתחומים נוספים, בנוסף לארנונה, למבצע הגבייה מטעם משרד הפנים.

6. אישור העסקת מנהלת לשכת סגן ראש המועצה בשכר

7. מפרץ לחניית אוטובוסים בכניסה לקריית עקרון מול יוחננוף.

8. תיקוני מדרכות בכל רחבי קריית עקרון.

9. השתתפות המועצה במימון הסעות לתלמידי הציבור החרדי.

10. פיתוח שכונה חדשה.

מהלך הדיון:

חובב צברי: ערב טוב לכולם, אני פותח את ישיבת המועצה מס' 43:

 1. תיקון תקציב ותקן כ"א לקליטת 2 צוערות החל מיום 1/11/17:

חובב צברי: יש לנו צוערת אחת במועצה וזו רחל סהלו. מדובר בתכנית של משרד הפנים להשבחת כוח האדם ברשויות המקומיות, הם עוברים הכשרה במסגרת לימודי התואר. משרד הפנים משתתף במימון השכר. בירוחם לדוגמה יש ארבעה צוערים, אני בקשר עם ראשי רשויות אחרים וכניסה של צוערים וצוערות עושה טוב לרשות. כיום אנחנו נמצאים בהוצאה לפועל של פרויקטים גדולים כמו: המע"ר והקמת המינהלת/חכ"ל וכניסה של צוערות ייטיב לרשות.

דוד אבו: זו התחייבות של 4 שנים או שזה שנתי?

חובב צברי: זה 4 שנים, אך זה צריך להיות בהסכמה של שני הצדדים.

דוד אבו: ואיפה אתה רוצה לשלב אותם?

חברי המועצה בצלאל דוד ואבשלום לוי הצטרפו לישיבה.

חובב צברי: צוערת אחת תהיה אצלי והשנייה תהיה אצל המנכ"לית והיא תתעסק בעיקר במכרזים וחוזים.

דוד אבו: זה מקסימום ההשתתפות של משרד הפנים?

אלון גרינברג: השתתפות של משרד הפנים היא קבועה ולא ניתן להגדילה. אחוז ההשתתפות שלהם הולך ופוחת עד לשנה הרביעית.

דוד אבו: מאיפה אתה מביא את התקציב?

אלון גרינברג: לחודשיים של שנת 2017 התקציב מגיע מסעיף שכר מזכירות, יש שם יתרה מאחר והשנה לא נקלט עוזר לראש הרשות. בשנה הבאה נתקצב את העלויות.

דוד אבו: כלומר הצוערות לא רשומות בתקציב.

אלון גרינברג: לא, זה שינוי תקן כוח אדם.

חובב צברי: עוד שאלות? אני מבקש להעלות להצבעה.

הצבעה:

אושר פה אחד.

החלטה מספר 137/12

מליאת המועצה מאשרת תיקון תקציב ותקן כ"א לשנת 2017 לקליטת שתי הצוערות החל מיום 1/11/17. הוצאות מסעיף מזכירות 67,000 ₪, הכנסות ממשרד הפנים – 27,000 ₪ ומימון המועצה 40,000 ₪.

 1. אישור תשלום תמיכות בתחום הספורט (מקדמות):

חובב צברי: ועדת התמיכות התכנסה והמליצה לאשר מקדמה בסך: 150,000 ₪ למכבי קרית עקרון (כדורגל) ו- 60,000 ₪ לעמותת הכדורסל. אנו נמצאים בפתחה של עונה חדשה.

דוד אבו: מה התמיכה הכוללת?

אלון גרינברג: בתחום הספורט ב-2016 תקצבתם 320,000 ₪ לשתי הקבוצות, השנה תקצבתם 350,000 ₪. כרגע אנחנו מציעים לתת 210,000 ₪ מקדמה לקבוצות ולאחר מכן אנחנו נמשיך בבדיקות ודיונים כפי שמצוין בפרוטוקול הוועדה שצורף.

דוד אבו: מה עם היתרה? אתם מתכוונים לחלק אותה?

חובב צברי: בטח, אבל לא עכשיו.

דוד אבו: אם אתם מתכוונים לתת מקדמות אז צריך לתת לכולם. החלטתם לתת מקדמה כי הם כנראה לא עומדים בכל הקריטריונים, לכן צריך לתת גם לשאר העמותות שלא עומדות בכל הקריטריונים.

יניב מטלס: מבחינת העמידה בקריטריונים והמצאת כל המסמכים, שתי קבוצות הספורט עומדות בקריטריונים לקבלת התמיכה אך הם לא המציאו את כל הנתונים בכדי להצדיק את כל התמיכה שביקשו. לכן המלצנו לתת תמיכה בהיקף הזה.

דוד אבו: אז אתם מתכוונים לתת את כל תמיכה?

יניב מטלס: במידה והם ישלימו את החסר והנתונים יצדיקו את הבקשה שלהם.

דוד אבו: אתה בעצם מחפש תכנית עבודה?

יניב מטלס: במתן תמיכה יש מנעד ועל בסיס הנתונים שהוגשו עד היום לא מצאנו לנכון לתת תמיכה בהיקפים גבוהים יותר ממה שכרגע מוצע. אם וככל והם ימצאו את הנתונים וועדת התמיכות תראה שיש בהם בכדי להצדיק את היקף הפעילות שהם מתארים, כלומר מדוע ההכנסות וההוצאות כפי שהם, אני מניח שאנחנו נמליץ להגדיל את התמיכה ביחס אליהם. אני אציין שהבדיקה שלנו נעשתה באופן מהיר לקבוצות הספורט מאחר ונמסר לנו שיש קושי להתחיל את שנת הפעילות שלהם. ביחס לעמותות האחרות אני מקבל את העמדה, אין מניעה לבדוק זאת, אפשר לכנס ישיבת מועצה בתחילת ספטמבר ואנחנו כוועדה נשלים את מה שצריך.

בצלאל דוד: אני לא רוצה להתנגד להחלטה, אבל אני מוטרד מאחר ונאמר פה שיש ליקויים והם לא עומדים בכל הקריטריונים. אם היה מדובר בעמותות התורניות אתם לא הייתם מקבלים את זה.

יניב מטלס: בכל שנה, מרבית העמותות לא עומדות בשלב הראשון והן לא ממציאות את המסמכים הנדרשים. כוועדה אנחנו פונים אליהם ומבקשים את המסמכים, זה נכון לגבי כולם וזה כולל גם את העמותות התורניות. השלב הזה כבר בוצע, כלומר העמותות ישרו קו והביאו את המסמכים הדרושים. מבחינת עמידה בתנאים לקבלת תמיכה, קבוצות הספורט עומדת בכל התנאים, כעת אנחנו בודקים כמה עלות התמיכה, זה לא אוטומטי, במידה והעמותה רוצה הגדלה בהיקף התמיכה אנחנו רוצים לראות גידול בפעילות ואיך העמותה מתכוונת לעמוד בהגדלת הפעילות.

אני קיבלתי את האמירה ביחס לעמותת האחרות, הוועדה תבחן את הנתונים ואם ימצא שהעמותות התורניות עמדות בקריטריונים לקבלת התמיכה אך עדיין נדרש מהן השלמה, אנחנו נמליץ שיקבלו מקדמות.

דוד אבו: בצלאל אתה לא חבר בוועדה?

בצלאל דוד: לא יכולתי להגיע לישיבות האחרונות. היקף התמיכה שהספורט מקבל עומד על כ-300,000 ₪, בעוד שעמותת התורניות התמיכה עומדת על 100,000 ₪.

קרן שגב: זה תלוי כמה העמותה מבקשת, אני הייתי בוועדת תמיכות והיו עמותות שביקשו סכום של 7,000 ₪ לכן, העמותה תקבל את מה שהיא ביקשה.

אלון גרינברג: מליאת המועצה קבעה את הקריטריונים לחלוקת התמיכות ובקריטריונים חילקתם את העמותות לסיווגים שונים והחלטתם במה להשקיע ובחרתם לתת לספורט 320,000 ₪ ולעמותות התורניות 100,000 ₪. ועדת התמיכות מחלקת לפי הקריטריונים שמליאת המועצה קבעה.

בצלאל דוד: אני מבקש ממליאת המועצה להתייחס לעמותות בצורה שוויונית ולהשוות את הסכומים, אם הספורט מקבל 320,000 ₪, אז שלפחות העמותות התורניות והרווחה יקבלו גם את הסכום הזה. בעמותות האלה יש המון פעילות והן נחנקות אין להם כסף.

חובב צברי: אנחנו המועצה החלטנו, אפשר להביא את הנושא לוועדת תמיכות והם יביאו את המלצתם המקצועית לישיבת המועצה ואז נקבל החלטה. דרך אגב, אנחנו רצינו לבנות מחדש את קבוצת הכדורגל והספורט בכללותו ביישוב ובימי שישי בצהרים התושבים מכלל שכבות האוכלוסייה מגיעים לצפות במשחקים ואני מאוד שמח לראות את זה. בכל מקרה, אפשר להעלות את הנושא הזה לקראת דיוני תקציב 2018. יש שאלות?, אני מבקש להעלות להצבעה.

הצבעה:

אושר פה אחד.

החלטה מספר 138/12

מליאת המועצה מאשרת תשלום תמיכות בתחום הספורט (מקדמות) בסך: 150,000 ₪ למכבי קרית עקרון (כדורגל) ו- 60,000 ₪ לעמותת הכדורסל.

 1. תב"רים:

דוד אבו: אני מבקש לעבור תב"ר תב"ר.

חובב צברי: אין בעיה.

 • שינוי בתב"ר התאמת מבני חינוך:

חובב צברי: הגדלת הכנסות ממשרד החינוך בסך 646,000 ₪, הקטנת הכנסות מהקרנות בסך 350,000 ₪. סה"כ הגדלת התב"ר – 296,000 ₪ (מ- 870,000 ₪ ל- 1,166,000 ₪).

דוד אבו: אתה מגדיל את התב"ר? מאיפה אתה לוקח?

אלון גרינברג: התב"ר היה  870, קיבלנו מימון/תוספת ממשרד החינוך  646 , במקביל  הקטנו את הקרנות ב- 350 וזה מביא את התב"ר מ- 870 ל- 1,166 אלש"ח.

חובב צברי: ובכסף הזה אנחנו עושים כרגע את בי"ס בן צבי.

דוד אבו: לאן אתה רוצה להעביר את ה- 350,000 ₪ ?

אלון גרינברג: ה- 350,000 ₪ חוזרים לקרנות המועצה ומשם ספציפית הם יעברו לתקציב השוטף לפי התקציב המאושר.

 • שינוי תב"ר מעון יום :

חובב צברי: הגדלת הוצאות בסך 9,390 ₪ מהקרנות (סה"כ תקציב חדש 3,101,080 ₪). מדובר בתיקון קטן בכדי לאזן את התב"ר לפני הסגירה.

 • שינוי תב"ר להקמת מערך מצלמות ביישוב:

חובב צברי: תוספת בסך 476,000 ₪ מתקציב פיתוח משרד הפנים 2017. הקטנת הלוואה בסך 400,000 ₪ סה"כ הגדלת התב"ר ב- 76,000 ₪. יש לנו יועץ מצלמות שבנה תכנית כוללנית העומדת על 2 מלש"ח, אך כרגע אנחנו נתמקד במקומות שהם מועדים לפורענות כמו: פארקים ובתי ספר.

דוד אבו: איזו הלוואה אתה הולך להקטין? יש הלוואה מאושרת למצלמות?

אלון גרינברג: כן, אישרתם בעבר. למען הסר ספק, אנחנו לא מבטלים הלוואה וחזירים אותה,  כשכתוב "הקטנת הלוואה" אנו מתכוונים שבאותו תב"ר אנו מקטינים את ההכנסות מהלוואה ולמעשה מעבירים את ההלוואה לשימוש בתב"ר אחר.

חובב צברי: כתוצאה מכך יש לנו 400,000 ₪ שאנחנו מעברים לתב"רים הבאים:

 • תיקון תב"ר גינות ציבוריות:

חובב צברי: הגדלה 200,000 ₪ מהלוואה (שצומצמה בסעיף ג' לעיל).

 • תיקון תב"ר תיקון תשתיות:

חובב צברי: הגדלה 200,000 ₪ מהלוואה (שצומצמה בסעיף ג' לעיל).

 • שינוי תב"ר הקמת אולם ספורט אוהל מאיר:

חובב צברי: הגדלת הרשאה מהטוטו ווינר מ-5,745,000 ל6,427,600.

דוד אבו: איפה אנחנו עומדים עם התכנון?

חובב צברי: עוד חודשיים אנחנו אמורים לסיים את התכנון וחסרנו לנו 1,700,000 ₪ ואנחנו נגייס את הכסף הזה.

 • תיקון תב"ר הקמת מינהלת/חכ"ל עקרון 2000:

חובב צברי: מימון 300,000 ₪ בהלוואה במקום מקרנות המועצה.

דוד אבו: אני חושב שצריך להקים חברה כלכלית, היום אנחנו נמצאים במצב שמנהלת לא תעזור לנו בכלום. אז לפני שאתה מבזבז כספים, אני מציע להקים חכ"ל. אומנם זה יעלה יותר אבל תקבל מערך אחר.

נועם אהרון: מה ההבדל?

דוד אבו: מינהלת מתעסקת בפרויקט אחד, עקרון 2000.

חובב צברי: זה לא רק זה. במסגרת ועדת כ"א בחרנו מועמד, גלעד אורן, שיקים את המנהלת. הוא בעברו הקים את חכ"ל אשקלון והיה המנכ"ל שלה.

דוד אבו: אתה שם לב שאין אף אחד מעקרון, כל מי שקלטת הוא מבחוץ.

חובב צברי: אני מוחה בתוקף.

דוד אבו: זו עבודה, עד לרגע זה כל התפקידים שאתה קלטת אין אדם אחד מקריית עקרון, כאילו אצלנו כולם טמבלים.

חובב צברי: אתה טועה ומטעה, זו אמירה פופוליסטית. לגבי המתנ"ס, לי אין שום אמירה בקליטת עובדים, הנהלת המתנ"ס בוחרת ואני אומר להם שיבחרו את אנשי המקצוע הטובים ביותר. בנוסף, אני לא יושב בכל המכרזים, אלא רק במכרזים של המנהלים. מי שיושבת בשאר המכרזים זו המנכ"לית ורק שתדע שכל הסייעות שקלטנו הן מקריית עקרון.

רינת דנון: נכון.

דוד אבו: אני נמצא בפוליטיקה ובמערכות הללו כבר יותר מ-30 שנה, ובמקרה שלך זו עובדה, אף אחד לא מקריית עקרון ואם כבודו יהיה מוכן לפרסם את העובדים שנקלטו בשנתיים האחרונות, אני אשמח.

חובב צברי: אתה מוזמן לבוא אליי ואני אראה לך את הנתונים, כל מכרז שפורסם הוא פתוח לתושבי קריית עקרון ולכל אחד יש צ'אנס.

דוד אבו: אני כחבר מועצה חייב להעלות את הדברים האלה. בעיריית רחובות הייתה החלטת מועצה שיש עדיפות לקבלנים תושבי רחובות ואצלך כל המינויים הם מבחוץ.

יניב מטלס: לתת תיעדוף אוטומטי באופן שבו הוא מקנה יתרון למישהו שהוא תושב זו העדפה אסורה. יש אפשרות במסגרת שוויון בין מועמדים לתת ביטוי גם לרכיב הזה, אבל לא הגענו לסיטואציה הזו.

חובב צברי: תעבור על הפרוטוקולים של המכרזים למנהלים, היו רק שני מועמדים מעקרון עד כה. הוועדה בסוף מחליטה מי המועמד המועדף. כל מי שרוצה מקריית עקרון מוזמן להתמודד, יש לנו חברה מצוינים.

דוד אבו: אני מבקש לתקן שהתקציב בתב"ר יהיה עבור הקמת חכ"ל.

יניב מטלס: זה אכן אחת מהמטלות של המועמד להקים חכ"ל.

דוד אבו: מינהלת זה גוף אחר, אני מבקש שתנסחו את זה אחרת.

יניב מטלס: המטרה היא לצאת לדרך, יש רצון של כולם לקדם הליך של הקמת חכ"ל, המועמד יודע זאת ואחת מהמטרות שלו הוא להשלים את העניין מול הממונה על התאגידים. המועמד צריך להסתכל על כל המכלול ולא על פרויקט אחד.

דוד אבו: אני מבקש לתקן את הסעיף, מינהלת זה לא נכון. אם זה נשאר מינהלת אני מצביע נגד.

חובב צברי: אין בעיה, זה ינוסח הקמת מינהלת/חברה כלכלית.

 • תיקון תב"ר מגרש שחבק :

חובב צברי: תוספת הוצאות 400,000 ₪ מהלוואה והעלות הכוללת 1 מיליון ₪ במקום 600 אלש"ח.

דוד אבו: איפה זה יהיה?

אייל זלנה: ברחוב השיטה, מאחורי בית ספר פלך.

דוד אבו: מה הולך להיות שם?

אייל זלנה: מגרש קט-רגל.

דוד אבו: כמה השלמה של המועצה?

אלון גרינברג: 400,000 ₪.

 • תיקון תב"ר השלמת פיתוח רחוב משה שרת:

חובב צברי: 80,000 ₪ מהלוואה (השלמת ריבוד) במשה שרת.

 • תיקון תב"ר יועצים לתב"ע זמ/350:

חובב צברי: מדובר בתוספת 100,000 ₪ מהלוואה.

דוד אבו: זה סופי ה- 100,000 ₪?

חובב צברי: כרגע כן.

חובב צברי – הנושא של הגדלת התב"רים נגמר, אני רק מעדכן את הקטנת הלוואות בתב"רים בסך 880,000 ₪ .

דוד אבו: זה מהלוואה הבנקאית?

אלון גרינברג: כן.

 • תיקון תב"ר הקמת גן ילדים הרב מימון – הקטנת הלוואה בסך 550,000 ₪.
 • הקטנת תב"ר נגישות מבנה המועצה – הקטנת הלוואה בסך 230,000 ₪ (במקום 155,000 ₪ שהיה כתוב בסדר היום).
 • הקטנת תב"ר תכנון ככרות – הקטנת הלוואה בסך 100,000 ₪.

ואנחנו מבטלים את סעיף טו' מאחר והסכום של ה- 75,000 ₪ נלקח מתב"ר נגישות מבנה המועצה.

הצבעה:

אושר פה אחד.

החלטה מספר 139/12:

מליאת המועצה מאשרת את התב"רים הבאים:

א. שינוי בתב"ר התאמת מבני חינוך:
הגדלת הכנסות מהרשאה משרד החינוך בסך 646,000 ₪.
הקטנת הכנסות מהקרנות בסך 350,000 ₪.
סה"כ הגדלת התב"ר – 296,000 ₪ (מ- 870,000 ₪ ל- 1,166,000 ₪).

ב. שינוי תב"ר מעון יום: הגדלת הוצאות בסך 9,390 ₪ מקרנות (סה"כ תקציב חדש 3,101,080 ₪).

ג. שינוי תב"ר להקמת מערך מצלמות ביישוב:
תוספת בסך 476,000 ₪ מתקציב פיתוח משרד הפנים 2017.
הקטנת הלוואה בסך 400,000 ₪
סה"כ הגדלת התב"ר ב- 76,000 ₪.

ד. תיקון תב"ר גינות ציבוריות – הגדלה 200,000 ₪ מהלוואה.

ה. תיקון תב"ר תיקון תשתיות – הגדלה 200,000 ₪ מהלוואה.

ו. שינוי תב"ר הקמת אולם ספורט אוהל מאיר– הגדלת הרשאה מהטוטו ווינר מ-5,745,000 ל- 6,427,600 ₪.

ז. תיקון תב"ר הקמת מינהלת עקרון 2000 – מימון 300,000 ₪ בהלוואה במקום מקרנות המועצה.

ח. תיקון תב"ר מגרש שחב"ק – תוספת הוצאות 400,000 ₪ מהלוואה (עלות כוללת 1 מיליון ₪ במקום 600 אלש"ח).

ט. תיקון תב"ר השלמת פיתוח רחוב משה שרת – 80,000 ₪ מהלוואה.

י. תיקון תב"ר יועצים לתב"ע זמ/350 – תוספת 100,000 ₪ מהלוואה.

יא. תיקון תב"ר הקמת גן ילדים הרב מימון – הקטנת הלוואה בסך 550,000 ₪.

יב. הקטנת תב"ר נגישות מבנה המועצה – הקטנת הלוואה בסך 230,000 ₪.

יג. הקטנת תב"ר תכנון ככרות – הקטנת הלוואה בסך 100,000 ₪.

 

 1. אישור מימון תיקי תורם להקמת מבנים לתועלת הציבור

חובב צברי: פרסמנו קול קורא לבקשת תמיכה לתיק תורם, ועדת התמיכות המקצועית התכנסה והוגשו שתי בקשות: עמותות נתיב לשבים ודרכי אבות.

דוד אבו: מה סדר גודל של התמיכה?

חובב צברי: זה פורסם במסגרת הקול קורא.

דוד אבו: אתה רוצה שנצביע על דבר כזה מבלי שנדע מה הסכום?

חובב צברי: מקריא את פרוטוקול ועדת המשנה לתמיכות- מצ"ב כנספח הפרוטוקול.

דוד אבו: מה הסיבה שאביחי לא עמד?

חובב צברי: כי לא הייתה לו הצעת מחיר.

דוד אבו: בפרסום היה קריטריונים להגשה?

חובב צברי: בטח. אני מבקש להעלות להצבעה, יש שאלות?

דוד אבו: בכפוף לפרוטוקול ועדת תמיכות שהוצג?

חובב צברי: כן. אני מעלה להצבעה.

הצבעה:

אושר פה אחד.

החלטה מספר 140/12 

מליאת המועצה מאשרת את החלטת ועדת התמיכות וועדת המשנה לתמיכות עבור מימון תיקי תורם להקמת מבנים לתועלת הציבור.

 1. אישור לצירוף חובות בתחומים נוספים, בנוסף לארנונה, למבצע הגבייה מטעם משרד הפנים

חובב צברי: מקריא את פרוטוקול ועדת מחיקות חובות (מצורף כנספח ג'). חוץ מחובות פיתוח, מצרפים את כל החובות.

הצבעה:

אושר פה אחד.

החלטה מספר 141/12

מליאת המועצה מאשרת את צירוף החובות בתחומים נוספים, בנוסף לארנונה, למבצע הגבייה מטעם משרד הפנים כמפורט להלן, ע"פ החלטת ועדת מחיקת חובות (נספח ג' לפרוטוקול).

 • במהלך תקופת מבצע מחיקת חובות הארנונה שפורסם על ידי משרד הפנים, תתאפשר גם מחיקת חובות בתחומים אחרים שאינם חובות ארנונה, בשיעור הנחה ומספר התשלומים כפי שנקבעו במבצע מחיקת חובות הארנונה.
 • לא תתאפשר מחיקת חובות בגין פיתוח, לאור התנגדות משרד הפנים למחיקת חובות בתחום זה.
 • המחיקה של חובות בתחומים אחרים כאמור, תתאפשר גם לחייבים שאינם כלולים במבצע מחיקת חובות הארנונה.
 • למען הסר ספק, מחיקת החובות בתחומים אחרים תהיה כפופה לקיום הוראות החוק וההנחיות החלות בנושא מחיקת חובות, כולל חיוב ריבית בגין פריסת תשלומים.
 1. אישור העסקת מנהלת לשכת סגן ראש המועצה בשכר:

חובב צברי: אנחנו מבקשים למנות מנהלת לשכה עבור סגן ראש המועצה כמפורט בזימון – העסקה בחוזה אמון אישי, במשרה מלאה, ברמת שכר של 25% משכר מנכ"ל, בכפוף לאישור משרד הפנים.  הצבעה:

אושר פה אחד.

החלטה מספר 142/12

מליאת המועצה מאשרת את העסקת מנהלת לשכת סגן ראש המועצה בשכר – העסקה בחוזה אמון אישי, במשרה מלאה, ברמת שכר של 25% משכר מנכ"ל, בכפוף לאישור משרד הפנים.

 

 1. ביצוע מפרץ לחניית אוטובוסים בכניסה לקריית עקרון מול יוחננוף.

חובב צברי: זה סעיף שבצלאל ביקש בעקבות תלונות ובקשות של תושבים.

בצלאל דוד: יש תלונות של תושבים שלא יכולים לחנות ולאסוף טרמפים.

דוד אבו: בתכנון של תאגיד המים צריך לעבור שם קו מים חדש.

אייל זלנה: אם היית מעלה את הנושא לוועדת תחבורה, היית מקבל תשובה מנומקת ומפורטת בנושא.

בצלאל דוד: אנחנו מדברים על זה שנתיים. מה הצפי?

חובב צברי: בצלאל, אני מציע שתשב עם אייל בנושא.

אייל זלנה: התכנון עומד להסתיים, אנחנו כרגע לא עושים כלום בלי התאגיד. בנוסף, אנחנו אישרנו תב"ר להכשרת הכניסה.

 1. תיקוני מדרכות בכל רחבי קריית עקרון.

דוד אבו: כרגע נתנו 200,000 ₪ לתיקון תשתיות.

דוד בצלאל: אנחנו מדברים על זה כבר 4 שנים.

אייל זלנה: יש מקומות שאנחנו לא עושים כמו רח' אלי כהן יש שם בנייה. לגבי מקומות שיש בהם תקלה נקודתית ניתן לפתוח תקלה אצל מנהלת מח' התשתיות והיא מטופלת.

 1. השתתפות המועצה במימון הסעות לתלמידי הציבור החרדי.

חובב צברי: זה גם נושא שהרב בצלאל ביקש לעלות לסדר היום.

בצלאל דוד: הציבור החרדי נאלץ לנסוע ליישובים אחרים ולא מקבל שום השתתפות בהסעות.

חובב צברי: זה לא נכון, כיתות א'- ו' המוסדות מקבלים ממשרד החינוך. לעל יסודי המועצה החליטה וגם משלמת את השתתפותה בדומה להשתתפותה לילדים האחרים.

בצלאל דוד: אז בקשנו שתתבצע בדיקה ע"י מנהלת מח' החינוך ושתביא את הרשימה. הציבור החרדי מקופח, מדובר בסכומים גבוהים עבור משפחות שהן קשות יום ואברכים.

אייל זלנה: הייתה החלטת מועצה בנושא וצריך ליישם אותה, גם עבור ילדי חבצלת והציבור החרדי.

נועם אהרון: הייתה החלטה עוד בתקופתו של ראש המועצה הקודם, שנותנים לציבור הזה מגן ועד חטיבת הביניים 25% מעלות ההסעה ואתה יכול לבדוק את הפרוטוקולים הקודמים.

אייל זלנה: אני לא זוכר החלטה כזו.

דוד אבו: מה זה אומר כספית?

חובב צברי: מבחינת משרד החינוך הוא משלם למוסדות המוכש"ר.

דוד אבו: משרד החינוך יכול להעביר את הכסף למועצות?

חובב צברי: לא.

בצלאל דוד: הסעות זה דבר יקר.

דוד אבו: אולי פעם אחת נתייחס לאוכלוסייה בצורה יותר עניינית.

אייל זלנה: לאף אחד אין את הנתונים ואת המידע בנושא.

נועם אהרון: יש.

חובב צברי: נועם, תעשה את הבדיקות יחד עם מנהלת מח' החינוך ותביאו את הרשימה.

בצלאל דוד: צריך לאשר סכום מסוים ולתת לציבור החרדי.

 1. פיתוח שכונה חדשה.

חובב צברי: אנחנו עובדים בשני צירים, אחד מול הוועדה הגאוגרפית לקבלת 937 דונם, כאשר הוועדה סיכמה שעד ספטמבר 2017 אנחנו אמורים להגיע להסכמות במידה ולא, הוועדה היא זו שתחליט בעניין. בציר השני אנחנו עומדים מול רשות מקרקעי ישראל, היא לקחה מתכנן ובנתה תכנית.

דוד אבו: תוספת של 3,000 יחידות דיור שמתוכם 1,000 דירות להשכרה זו בכייה לדורות זה יהפוך להיות סלמס. אני מציע שתעשה חושבים, רחובות יורדת ל-500 יחידות להשכרה אחרי מלחמת עולם עם משרד הבינוי והשיכון, עקרון לא יכולה לקחת 1,000 דירות להשכרה.

חובב צברי: אין דבר כזה 1,000 יחידות דיור להשכרה זו לא הודעה שלנו. הנושא של הקרקע עדיין לא הוחלט.

בצלאל דוד: מי המתכנן?

חובב צברי: המינהל.

בצלאל דוד: לנו אין אמירה בנושא?

דוד אבו: לרשות יש אמירה והיא תיקבע איך יראה הפרויקט.

חובב צברי: אנחנו קובעים זה היישוב שלנו וכנ"ל גם לשאר הפרויקטים.

דוד אבו: אני מבקש לעשות חשיבה מחודשת גם בכל הנושא של המע"ר.

הישיבה ננעלה.
רשמה: רחל סהלו, ע. מנכ"לית.

חובב צברי – ראש המועצה
עו"ד רינת דנון – מנכ"לית המועצה

העתקים:

 • חובב צברי- ראש המועצה
 • אלון גרינברג – גזבר המועצה
 • עו"ד יניב מטלס – יועמ"ש המועצה
 • רו"ח איזי בנוזיו – מבקר המועצה