פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין


15/07/2022 11:58

מיום 13.7.2022

משתתפים:

 • חובב צברי – ראש המועצה
 • אילן ירימי – סגן ראש המועצה
 • משה לוי – משנה לראש המועצה
 • עזרא יעקובי – חבר המועצה
 • דוד אבו – חבר מועצה
 • בת החן גזאל – סגנית ומ"מ ראש המועצה
 • קרן שגב – חברת מועצה
 • בצלאל דוד – סגן ראש המועצה

נעדרים:

 • אריק חדד – חבר מועצה
 • עו"ד ליטל ציפורי לביא – חברת המועצה
 • יובל יעקב – חבר המועצה

נוכחים:

 • ניסן גז – מנכ"ל המועצה
 • אלון גרינברג – גזבר המועצה

סדר יום

1. דיון בדו"ח ביקורת לשנת 2020

דיון והחלטות:

1. דיון בדו"ח ביקורת לשנת 2020

ראש המועצה וגזבר המועצה מציגים את הנושא.

אריק ביקש להגיד דברים בטלפון.

דוד אבו וקרן שגב העירו הערות ושאלו שאלות ונענו על שאלותיהם.

החלטה מספר 1/13:

המועצה מאשרת את דו"ח הביקורת לשנת 2020

בעד: חובב צברי, אילן ירימי, בצלאל דוד, עזרא יעקבי, משה לוי, דוד אבו, קרן שגב ובת החן גזאל.

אין מתנגדים.

חובב צברי
ראש המועצה

ניסן גז
מנכ"ל המועצה

העתקים:

 • חברי המועצה
 • אלון גרינברג – גזבר המועצה
 • עו"ד יניב מטלס – יועמ"ש המועצה