פרוטוקול ישיבת מועצה 14/13


03/12/2019 11:49

פרוטוקול ישיבת מועצה מיום 12/11/2019 מס' 14/13

משתתפים:

 • חובב צברי – ראש המועצה
 • אילן ירימי – סגן ראש המועצה
 • בת החן גזאל – סגנית מ"מ ראש המועצה
 • משה לוי – משנה לראש המועצה
 • בצלאל דוד – סגן ראש המועצה
 • עזרא יעקובי (עוקבי) – חבר המועצה
 • יובל יעקב – חבר המועצה
 • עו"ד ליטל ציפורי לביא – חברת המועצה (הגיעה באיחור)
 • דוד אבו – חבר המועצה
 • קרן שגב – חברת מועצה
 • אריק חדד – חבר מועצה

נוכחים:

 • עו"ד רינת דנון – מנכ"לית המועצה
 • עו"ד יניב מטלס – יועץ משפטי למועצה
 • אלון גרינברג – גזבר המועצה
 • שרון לוי – מנהל מחלקת הפיקוח
 • רחל סהלו – עוזרת מנכ"לית

סדר יום:

 1. אישור תמיכה לעמותת "מכבי" כדורגל קריית עקרון .
 2. הרכב ועדות המועצה.
 3. עדכון מחזיקי תיקים:
 4. מינוי יו"ר ועדת ערר.
 5. אישור תכנית חומש במפעל הפיס לשנים 2019-2023 בסכום כולל של 472,500 ₪ בהתאם לפירוט המצורף מיום 30.7.2019.
 6. עדכון מדיניות אכיפה.
 7. תב"רים.
 1. אישור תמיכה לעמותת "מכבי" כדורגל קריית עקרון

הצבעה:

אושר פה אחד (חובב צברי, אילן ירימי, בת החן גזאל, משה לוי, בצלאל דוד, עזרא יעקובי (עוקבי), יובל יעקב, ליטל ציפורי לביא, דוד אבו, קרן שגב ואריק חדד).

החלטה 60/13

מליאת המועצה מאשרת אישור תמיכה לעמותת מכבי- מצ"ב נספח א'.

 1. הרכב ועדות המועצה

הצבעה: אושר פה אחד (חובב צברי, אילן ירימי, בת החן גזאל, משה לוי, בצלאל דוד, עזרא יעקובי (עוקבי), יובל יעקב, ליטל ציפורי לביא, דוד אבו, קרן שגב ואריק חדד).

החלטה 61/13

מליאת המועצה מאשרת את הרכב ועדות המועצה- מצ"ב נספר ב'.

 1. עדכון מחזיקי תיקים

הצבעה: אושר פה אחד (חובב צברי, אילן ירימי, בת החן גזאל, משה לוי, בצלאל דוד, עזרא יעקובי (עוקבי), יובל יעקב, ליטל ציפורי לביא, דוד אבו, קרן שגב ואריק חדד).

החלטה 62/13

מליאת המועצה מאשרת את עדכון מחזיקי תיקים: תיק ביטחון- משה לוי ותיק איכות הסביבה- יובל יעקב.

 1. מינוי יו"ר ועדת ערר

הצבעה: אושר פה אחד (חובב צברי, אילן ירימי, בת החן גזאל, משה לוי, בצלאל דוד, עזרא יעקובי (עוקבי), יובל יעקב, ליטל ציפורי לביא, דוד אבו, קרן שגב ואריק חדד).

החלטה 63/13

מליאת המועצה מאשרת את מינוי יו"ר אייל זלנה לוועדת ערר על הארנונה.

 1. אישור תכנית חומש במפעל הפיס לשנים 2019-2023 בסכום כולל של 472,500 ₪

הצבעה: אושר פה אחד (חובב צברי, אילן ירימי, בת החן גזאל, משה לוי, בצלאל דוד, עזרא יעקובי (עוקבי), יובל יעקב, ליטל ציפורי לביא, דוד אבו, קרן שגב ואריק חדד).

החלטה 64/13

מליאת המועצה מאשרת את תכנית חומש במפעל הפיס לשנים 2019-2023 בסכום כולל של 472,500 ₪ בהתאם לפירוט המצורף מיום 30.7.2019- מצ"ב התכנית כנספח ג'.

 1. עדכון מדיניות אכיפה

הצבעה: אושר פה אחד (חובב צברי, אילן ירימי, בת החן גזאל, משה לוי, בצלאל דוד, עזרא יעקובי (עוקבי), יובל יעקב, ליטל ציפורי לביא, דוד אבו, קרן שגב ואריק חדד).

החלטה 65/13

מליאת המועצה מאשרת עדכון מדיניות האכיפה- מצ"ב כנספח ד'.

 1. תב"רים:

הצבעה: אושר פה אחד (חובב צברי, אילן ירימי, בת החן גזאל, משה לוי, בצלאל דוד, עזרא יעקובי (עוקבי), יובל יעקב, ליטל ציפורי לביא, דוד אבו, קרן שגב ואריק חדד).

החלטה 66/13

מליאת המועצה מאשרת את התב"רים הבאים:

 • הגדלת תב"ר אולם ספורט מאושר 11,700 אלש"ח, הגדלה ב- 2,300 אלש"ח ממפעל הפיס, סכום תב"ר חדש 14,000 אלש"ח.
 • פתיחת תב"ר תכנון ראשוני למתחמי פינוי- בינוי עפ"י המתמחים הקבועים בהרשאה של הרשות להתחדשות עירונית- קבלת מענק בסך 100 אלש"ח.
 • מיגון מרכז יום לאזרח הוותיק- עלות 540,00 ₪. מימון משרד הרווחה והשירותים החברתיים 90% בסך 486,000 ₪ ומימון עמותת מעוז 10% בסך 54,000 ₪.
 • הקטנת תב"ר מגרש שחב"ק (הביצוע מבוטל) הקטנה 360,000 ₪ מהלוואה. השלמת מצ'ינג בסך 360,000 ₪ מהלוואה לפרויקטים במימון משרד התחבורה:
 • שיפורי בטיחות ברחוב מאיר בעל הנס- מימון הלוואה 190 אלש"ח, 736 אלש"ח של משרד התחבורה סה"כ 926 אלש"ח.
 • שיפורי בטיחות ברחוב כובשי החרמון- מימון הלוואה 170 אלש"ח, 680 ממשרד התחבורה סה"כ 850 אלש"ח.
 • הגדלת תב"ר הקמת אוהל מאיר ב- 101,000 ₪ ממפעל הפיס להצטיידות וריהוט.

נספחים:

 • נספח א'- פרוטוקול ועדת תמיכות.
 • נספח ב'- הרכב ועדות המועצה.
 • נספח ג'- תכנית מפעל הפיס.
 • נספח ד'- מדיניות אכיפה.

רשמה: רחל סהלו, ע. מנכ"לית

חובב צברי – ראש המועצה
עו"ד רינת דנון – מנכ"לית

 העתקים:

 • חובב צברי- ראש המועצה
 • אלון גרינברג – גזבר המועצה
 • עו"ד יניב מטלס – יועמ"ש המועצה
 • רו"ח איזי בנוזיו – מבקר המועצה