פרוטוקול ישיבת מועצה 16/13


31/12/2019 23:52

29/12/19
א' בטבת תש"פ

פרוטוקול ישיבת מועצה מיום 29/12/19 מס' 16/13

משתתפים:

 • חובב צברי – ראש המועצה
 • אילן ירימי – סגן ראש המועצה
 • בת החן גזאל – סגנית מ"מ ראש המועצה
 • משה לוי – משנה לראש המועצה
 • בצלאל דוד – סגן ראש המועצה
 • עזרא יעקובי (עוקבי) – חבר המועצה
 • יובל יעקב – חבר המועצה
 • עו"ד ליטל ציפורי לביא – חברת המועצה (נכנסה באיחור 18:56)
 • דוד אבו – חבר המועצה
 • קרן שגב – חברת מועצה
 • אריק חדד – חבר מועצה

נוכחים:

 • עו"ד רינת דנון – מנכ"לית המועצה
 • עו"ד יניב מטלס – יועץ משפטי למועצה
 • אלון גרינברג – גזבר המועצה
 • שרון לוי – מנהל מחלקת הפיקוח

סדר היום

 1. תקציב לשנת 2020.
 2. מסגרת אשראי (חח"ד) לשנת 2020 בבנק מוניציפל בע"מ (דקסיה לשעבר) – עד 5% מהיקף התקציב המאושר לשנת 2020.
 3. שינויים בתב"רים:
  • תב"ר מגרש שחב"ק – הקטנת הלוואה בסך 360,000 ₪, סגירת התב"ר והעברת הסכום לתב"רים הבאים:
  • תב"ר שיפורי בטיחות ברחוב מאיר בעל הנס – 920,000 ₪ במימון 736,000 ₪ ממשרד התחבורה ו- 184,000 ₪ מהלוואה.
  • תב"ר שיפורי בטיחות ברחוב כובשי החרמון – 970,000 ₪ במימון 776,000 ₪ ממשרד התחבורה, 176,000 ₪ מהלוואה ו- 18,000 ₪ מקרנות.
  • תב"ר חיזוק מגדל המים – הקטנת הלוואה בסך 100,000 ₪ וסגירת התב"ר (מבוצע ע"י המועצה לשימור אתרים).
  • תב"ר תכנון 2 גני ילדים – 100,000 ₪ מהלוואה ו- 55,000 ₪ מקרנות.
 1. אישור תקציב לשנת 2020

התקציב והסברים כללים הוצגו על ידי ראש המועצה.

מר אבו ומר חדד שאלו שאלות שונות בענייני התקציב וכ"א ונענו ע"י הגזבר וראש המועצה.

הצבעה:

בעד 8 (חובב צברי, אילן ירימי, בת החן גזאל, משה לוי, בצלאל דוד, עזרא יעקובי (עוקבי), יובל יעקב וליטל ציפורי לביא).

נגד 3 (דוד אבו, קרן שגב ואריק חדד).

החלטה 68/13

מליאת המועצה מאשרת את תקציב לשנת 2020:

תקציב בסיס בסך 85,972 אלש"ח, תקציב מותנה בסך 3,430 אלש"ח – סה"כ 89,402 אלש"ח.

תקן ותקציב כ"א: תקן 153.38 משרות בסך 27,007 אלש"ח.

 1. אישור מסגרת אשראי (חח"ד) לשנת 2020 בבנק מוניציפל בע"מ (דקסיה לשעבר) – עד 5% מהיקף התקציב המאושר לשנת 2020.

ראש המועצה מציג את הנושא.

הצבעה: אושר פה אחד (חובב צברי, אילן ירימי, בת החן גזאל, משה לוי, בצלאל דוד, עזרא יעקובי (עוקבי), יובל יעקב, דוד אבו, קרן שגב ואריק חדד).

החלטה 69/13

מליאת המועצה מאשרת מסגרת אשראי (חח"ד) לשנת 2020 בבנק מוניציפל בע"מ (דקסיה לשעבר) – עד 5% מהיקף התקציב המאושר לשנת 2020.

 1. שינויים בתב"רים

ראש המועצה מציג את הנושא

הצבעה: אושר פה אחד (חובב צברי, אילן ירימי, בת החן גזאל, משה לוי, בצלאל דוד, עזרא יעקובי (עוקבי), יובל יעקב, דוד אבו, קרן שגב ואריק חדד).

החלטה 70/13

מליאת המועצה מאשרת שינויים בתב"רים ואת התב"רים הבאים:

3.1. תב"ר מגרש שחב"ק – הקטנת הלוואה בסך 360,000 ₪, סגירת התב"ר והעברת הסכום
לתב"רים הבאים:

3.2 תב"ר שיפורי בטיחות ברחוב מאיר בעל הנס – 920,000 ₪ במימון 736,000 ₪ ממשרד
התחבורה ו- 184,000 ₪ מהלוואה.

3.3 תב"ר שיפורי בטיחות ברחוב כובשי החרמון – 970,000 ₪ במימון 776,000 ₪ ממשרד
התחבורה, 176,000 ₪ מהלוואה ו- 18,000 ₪ מקרנות.

3.4 תב"ר חיזוק מגדל המים – הקטנת הלוואה בסך 100,000 ₪ וסגירת התב"ר (מבוצע ע"י המועצה
לשימור אתרים).

3.5. תב"ר תכנון 2 גני ילדים – 100,000 ₪ מהלוואה ו- 55,000 ₪ מקרנות.

רשם: שרון לוי

חובב צברי – ראש המועצה
עו"ד רינת דנון – מנכ"לית

העתקים:

 • אלון גרינברג – גזבר המועצה
 • עו"ד יניב מטלס – יועמ"ש המועצה
 • רו"ח איזי בנוזיו – מבקר המועצה