פרוטוקול ישיבת מועצה (16)


18/07/2016 21:46

משתתפים :

חובב צברי – ראש המועצה
דוד אבו – סגן ראש המועצה
בת-החן גזאל – סגן ראש המועצה
בצלאל דוד – סגן מ"מ ראש המועצה
יעקב סבג – משנה לראש המועצה
מאיה גולדשטיין – חברת מועצה
נועם אהרון – חבר מועצה
אייל זלנה – חבר מועצה
קרן שגב – חברת מועצה
אילן ירימי – חבר מועצה

נעדר:
אברהם בנא – חבר מועצה

נוכחים:
בועז קעטבי – מנכ"ל המועצה
אלון גרינברג – גזבר המועצה
יניב מטלס – היועץ משפטי למועצה
מלי מרחבי – תקציבאית

סדר היום:

1. תקציב המועצה לשנת 2015.

דיון:

חובב צברי: פותח את הישיבה, מודה לאלון ומלי על עבודת בניית התקציב. מציין את העובדה כי אנו לפני בחירות ותקציב המדינה השנה יאושר באיחור, כנראה לקראת יוני 2015. עד לאישור התקציב נעבוד לפי 1/12. שינויים מהותיים שמשפיעים על התקציב: בשנת 2015 מענק האיזון קוצץ בכ-2 מלש"ח. מאז 2006 ירד תקציב האיזון מידי שנה והשנה הוא עומד על 1.5 מלש"ח. אנו נלחם על הגדלת המענק. הממשלה אישרה הגדלת שכר מינימום ובנוסף קיים גידול של 3% בשכר. המועצה תקבל גם השנה פרס ניהול תקין. בשנת 2014 עמדנו ביעד הגבייה, נעשתה עבודה טובה של מח' הגבייה. קיימת התקדמות של תכנית זמ/350. התקציב המוגש מאוזן.
אלון גרינברג: מציג את התקציב בהתאם להסבר לתקציב שהועבר לחברי המועצה לקראת הישיבה. השכר מהווה 22% ושכר הפנסיונרים עוד 7% מהתקציב. ההשקעה בחינוך מייצגת את מדיניות המועצה כפי שהוצגה.
חובב צברי: בתי הספר בניהול עצמי משקיעים השנה את העודף התקציבי שנותר משנת תשע"ד. גם מנהלי המחלקות נקראו להתייעלות וכל מחלקה שתחסוך, החיסכון ישאר במחלקה לביצוע רעיונות שיעלו ע"י המחלקה. הרעיון הוא, שהמחלקות ינהלו את תקציבם. התקיים ביקור של ראש מינהל חמ"ד באוהל מאיר, שהתפעל מאוד מהתכניות הפדגוגיות בביה"ס ואף הציע למפקחת, שמנהלים באזור יבקרו ויחשפו לתכניות הפדגוגיות.
אלון גרינברג: בקרוב תתבצע הפרדת מוני חשמל ומים בין בתיה"ס והמוסדות מסביב וגם נושאים אלו יועברו לניהול עצמי של בתיה"ס. תקציב המועצה הדתית הוגדל עפ"י הנחיית משרד הדתות.
אייל זלנה: ניתן לא לשלם, להתנגד.
חובב צברי: תקציב המועצה הדתית הוגדל ע"י המשרד באמצע שנה קודמת ובעקבות זאת ביצענו שינוי בתקציב. אם לא היינו מעבירים להם, משרד הפנים היה מקזז לנו אוטומטית מתקציב האיזון. הגעתי עד סגן השר בנושא, ללא הצלחה, אין לנו אפשרות בחירה.
אלון גרינברג: יתרת הלוואות המועצה עומדת על כ- 16 מלש"ח שזה 23% מהתקציב, מתוכם 5 מלש"ח הלוואות ביוב. הצלחנו בשנים האחרונות להסתדר בלי לקחת הלוואות, מה שנותן לנו היום אפשרות לגייס הלוואות לפיתוח פרוייקטים. תקציב הרווחה – השתתפות הרשות 25% כ-2.7 מלש"ח שזה סכום גדול יחסית, הנובע מהמצב הסוציו אקונומי.
אייל זלנה: הוצאות הרשות ברווחה גדלה.
אלון גרינברג: לא.
חובב צברי: בשנת 2014 בתקופת "צוק איתן" קיבלנו סכומים יפים ממשרד הרווחה וביצענו בהם אירועי תרבות לטובת התושבים.
אלון גרינברג: הגרעון המצטבר של הרשות עומד על כ- 670,000 ₪. התקציב מוצג לאישור המועצה, אם נידרש לעדכונים במהלך השנה, נגיש למועצה.
חובב צברי: יש 23% משפחות המטופלים ברווחה כולל קשישים הזכאים עפ"י חוק. תפקידנו הוא לחזק את התושבים החלשים, להביאם לכך שיהיו עצמאים. גם לנו כמועצה יש שאיפה להגיע למצב שנהיה עצמאיים, מועצה איתנה ללא מענק איזון. זה יאפשר לנו התנהלות עצמאית ללא תלות באישור משרד הפנים על כל צעד.
פותח את הדיון לשאלות חברי מועצה.
אייל זלנה: אבקש להתייחס באופן כללי להסבר שנשלח לתקציב – רוב ניסוחי הסעיפים הינם תחזית, לא ברור, זה לא תקין, אני לא מוכן לקבל ניסוחים של "קיים סיכוי סביר…", "קושי אובייקטיבי באיזון התקציב…" ועוד. צריך להגיש תקציב. כאשר קולטים למערכת אנשים בשכר גבוהה ללא קשר ל-3% זחילת השכר, זה סובייקטיבי. לא הייתם קולטים, היה יותר כסף לפעולות. (מקריא): "הוכנה רשימה של צמצומים אפשריים בכח אדם…", תציין מה הצמצומים. הדברים סתומים ולא גלויים. גם אני רוצה להבין את זה שאין ממשלה, אין תקציב. גם אני יכול לחזות תקציב גרוע יותר. אין על מה להתבסס, גם אתם לא יודעים מה יהיה.
דוד אבו: לתפישתך, אולי גם לא ישלמו מיסים וזו תחזית ועוד…
אייל זלנה: המשרד שמבצע מדידות נבחר ללא מכרז או שלא צריך? בילו סנטר או כל מבנה שנשכר שם מקבל מדידה אוטומטית, גם לאחר מדידות וגם בתכנית זמ/350 נקבל עוד פחות הכנסות ולא ברור אם יאושר בכלל, קיימות התנגדויות והעניין לא פשוט.
בת-החן גזאל: אתה מדבר כאילו לא ישבת במועצה.
אייל זלנה: זכותי לומר כל אשר על דעתי. פרישת עובדים – לא מובן איך נרשמה הפעולה ואם לא נקבל הלוואה?
חובב צברי: אם יש שאלה אענה לך.
אייל זלנה: אני רוצה לדעת אם לא תקבל הלוואה מה תעשה?
חובב צברי: הגשנו בקשה למשרד הפנים, על סמך זה אנחנו מגישים את התקציב, נאמר לנו שניתן לקבל. הוקמה ועדת כח אדם, שמוביל אותה המנכ"ל וחברים בה גם היועץ המשפטי, הגזבר, מנהל כוח אדם ויו"ר הוועד. כל מי שפורש יושב איתם ומקבל מה שמגיע לו, את תהליך הפרישה צריך לעשות בצורה מכובדת. אני לא מדבר בתקציב על תחזיות. קיים ניסיון בנושא לאנשי הגזברות, העובדה היא שקיים רצף של 5 שנים שאנו מקבלים פרס ניהול תקין וזה מוכיח שאנו ממשיכים לנהל את נושא התקציבי טוב. אנחנו לא נוותר על ניהול תקין. התקציב מאוזן וההערכות הן על סמך ניסיון וידע. בתקציב קודם היינו זהירים בתחזית הגבייה ולבסוף גבו יותר ב-100,000 ₪. לדוגמא: "שער העיר" ברגע שהוא יקבל טופס 4 אנו נקבל הכנסות. במהלך 2014 ביצענו שינויים בתקציב, קיבלנו הכנסות נוספות ויכולנו לאפשר להוסיף לחינוך ולתחומים נוספים. אני שמח שהדיון הוא ענייני. אנחנו בונים תכנית ונעמוד בה, זה לא תחזית בלבד. במידה ונצליח להגדיל הכנסות, נאשר גם את המותנה.
דוד אבו: אייל, בוא נתקדם בתקציב.
אייל זלנה: יש עד 6 שעות .
חובב צברי: כדי לקבל 6 שעות צריך שיבקשו זאת 1/3 מחברי המועצה כלומר 4 חברים ואתם מהווים פחות, 3.
אלון גרינברג: במענה לשאלת אייל זלנה בעניין ההלוואה – הוצאות הפרישה נמצאות בבסיס התקציב בהוצאת וההכנסות של ההלוואה הן במותנה. כלומר במידה וההלוואה לא תתקבל, לא יבוצעו ההוצאות המותנות בסכום ההלוואה.
אייל זלנה: כל הפורשים בפנסיה תקציבית?
אלון גרינברג: כן.
אייל זלנה: בשנה שהיא קשה, מדוע צריך לאשר פרישה תקציבית? זה לא פנסיה עפ"י גיל. כתבתם שאינכם קולטים אנשים חדשים, תסביר.
חובב צברי: אתה תוכל לראות ב-2016 את החיסכון בתקציב. בדקנו את הנושא עם משרד הפנים. כשאנחנו נייצב את כח האדם באנשים איכותיים, כולנו נרוויח. ברגע שנקבל אישור להלוואה, נוכל לקלוט כח אדם חדש. השנה התקציב עומד על כ-70 מלש"ח ואני בטוח שנצליח לגייס גם את ה-1,840 מלש"ח נוספים למותנה.
קרן שגב: (לאלון), מה זה עצמיות חינוך? תקבולים אחרים?
אלון גרינברג: מפנה אותה לפירוט הסעיפים בחוברת התקציב ומסביר.
קרן שגב: אחזקה בגנים יש צמצום בתקציב, אמרתם שפותחים 3 גנים חדשים. מה עם הצטיידות לגנים?
חובב צברי: לא, אנחנו בונים 3 גנים חדשים אבל אנו נעביר בשנה הבאה גנים קיימים למבנים החדשים כמו: גן תקשורת, שכיום נמצא במבנה בשכירות, גן התאנה שנמצא במבנה יביל וגן רימון שתופס את מקום גן מוסיקה.
אלון גרינברג: הצטיידות תבוצע מהתב"ר, העלות כלולה בהרשאת משרד החינוך.
קרן שגב: אחזקה בתי ספר?
אלון גרינברג: התקציב לא שונה, הוא מחולק בבסיס ובמותנה. אם תהיה בעיה, יבצעו מתב"ר, חלק מהנושאים עברו לניהול עצמי והסעיפים התקציביים שונו בהתאם כבר בשנה קודמת.
קרן שגב: נושא תשלומי הורים בגנים בגין תל"נ, נשמעו תלונות הורים שהסכום גבוהה ביחס לאזור. מה הוא כולל?
אלון גרינברג: לא ניתן כרגע להיכנס לפרוט של תשלומי התל"נ אך ניתן לבדיקה מול המחלקה. בכל מקרה הסכום כולל מס' נושאים ומי שמתקשה לשלם, פונה לוועדת חריגים בבקשת סבסוד. הדרישה שלנו היא להחתמת מינימום 80% מההורים על הסכמה לתכנית קרב ותל"נ אחר ורק אח"כ אנחנו מאשרים התחלת התכנית. צריך להבין שניתן לתבוע תשלום מההורים רק אם חתמו על הטופס.
חובב צברי: שני בתיה"ס עשו עבודה יפה עם צוות הנהגת ההורים.
קרן שגב: מדוע מלגות סטודנטים השנה לא בבסיס התקציב?
אלון גרינברג: ברגע שתאושר ההלוואה נאשר את המותנה.
חובב צברי: יש לנו אישור מתדיראן ל-40,000 ₪ ואנו נדאג לעוד 200,000 ₪.
קרן שגב: יש חשיבות גם לאמירה. אם רוצים לתת חשיבות, לא רושמים במותנה.
חובב צברי: זה חשוב גם לי. הפרסום לסטודנטים כבר יצא. בשנה קודמת חילקנו 1,500 לסטודנט ו-1,800 למי שגם התנדב. פנינו לתנובה ואנו הולכים להיפגש גם עם ליאורה עופר בנושא. בסעיף זה ניתן לרשום במותנה, הוא לא מבוצע מיידית.
קרן שגב: מבקשת הסבר לשינויים בסעיפים: תגבור, יוזמות והארכת שנה"ל.
אלון גרינברג: הסעיפים הותאמו לצרכים כפי שהוצגו ע"י המנהלים.
דוד אבו: תבדקו את גובה תקציב החינוך בכללותו.
נועם אהרון: יש גידול של 505,000 ₪.
אילן ירימי: סעיף הוצאות המט"ש, מדוע לא מושת על התאגיד?
אלון גרינברג: מסביר את התנהלות התאגיד וסוגיית המט"ש. המט"ש לא הועבר בהסכם לתאגיד ונשאר בידי הרשויות השותפות. המט"ש נותן שרות של טיהור מים לתאגיד, זה משק די סגור. העודף בין ההוצאה לבין ההכנסה מהתאגיד מממן חלק מפרעון מלוות הביוב (לא את כל הפרעון והמועצה עדיין מממנת סכום בנושא).
אילן ירימי: בשרות לתושב יש קצוץ רוחבי.
אלון גרינברג: בישיבת הנהלה יחד עם מנהלי המחלקות התקבלה החלטה שכל הסעיפים שניתן לבצע מפיתוח, יבוצעו מתב"ר. רותי הציעה והחברים קיבלו את זה. הועברו 190,000 ₪ מהסעיפים של התפעול.
אייל זלנה: למען ההגינות זה נעשה כבר בעבר וזה בסדר גמור.
אילן ירימי: תב"ר מתיחת פנים, היכן הוא מופיע בתקציב?
אלון גרינברג: מופיע באישור תב"רים שנה קודמת, אין צורך להגיש שנית.
חובב צברי: מגיש לאישור המועצה סעיף נוסף כתוספת לתקציב הפיתוח, הגדלת תב"ר בניית בית ספר פלך בסך 900,000 ₪.
אייל זלנה: מבקש מחובב לענות לשאילתא של קרן שהוגשה בישיבה קודמת, בקשה לקבלת העתק ההסכם הקואליציוני.
דוד אבו: מחר בבוקר תוכלי לקבל העתק, הוא נמצא במשרדי.
חובב צברי: מבקשים להוסיף לתקציב המותנה 300,000 ₪ לנושא מינהלת עקרון 2000 בהוצאות וההכנסות. ההכנסות הן מהמינהלת.
חובב צברי: לאחר סיום כל השאלות של חברי המועצה, אני מעלה לאישור והצבעה את התקציב השוטף לשנת 2015 בסך 76.43 מיליון ₪ הכולל תקציב בסיס של 70.79 מיליון ₪ בסיס ועוד 5.64 מיליון ₪ מותנה, תקציב הפיתוח לשנת 2015 כפי שהועבר לכם בתוספת ההגדלה של בי"ס פלך וכן תקן כ"א כפי שהוגש לכם.

הצבעה:

בעד: (7) חובב צברי, דוד אבו, בת-החן גזאל, בצלאל דוד, יעקב סבג, מאיה גולדשטיין, נועם אהרון.
נגד: (3) אילן ירימי, אייל זלנה וקרן שגב.
נמנע: (0)
החלטה מספר 50/12
מליאת המועצה מאשרת את התקציב לשנת 2015 עפ"י חוברת התקציב המעודכנת שנמסרה לחברי המועצה והתוספת שהוצגה לעיל בסך 76,430,000 ₪ כולל תקציב מותנה . כמו כן מאושר תקן כוח אדם לשנת 2015 כמפורט בחוברת התקציב (121 משרות) ותקציב הפיתוח לשנת 2015 בסך 44,625,000 ₪.

הישיבה ננעלה.

רשמה: מלי מרחבי
_________________                        __________________
חובב צברי                                            בועז קעטבי
ראש המועצה                                         מנכ"ל המועצה

 

 

העתקים:
ראש המועצה
חברי המועצה
אלון גרינברג – גזבר המועצה
עו"ד יניב מטלס – יועמ"ש המועצה
רו"ח איזי בנוזיו – מבקר המועצה
משרד הפנים, מחוז המרכז
משרד מבקר המדינה