תיקון לפרוטוקול ישיבת מועצה (22)


18/07/2016 23:20

ישיבה שלא מן המניין

משתתפים:
חובב צברי – ראש המועצה
בצלאל דוד – סגן מ"מ ראש המועצה
דוד אבו – סגן ראש המועצה
בת החן גזאל – סגן ראש המועצה
אברהם בנא – חבר מועצה
מאיה גולדשטיין – חברת מועצה
נועם אהרון – חבר מועצה
קרן שגב – חברת מועצה
אילן ירימי – חבר מועצה
אייל זלנה – חבר מועצה
נעדרו:
יעקב סבג – משנה לראש המועצה
יניב מטלס – יועץ משפטי
נוכחים:
בועז קעטבי – מנכ"ל המועצה
אלון גרינברג – גזבר המועצה

סדר היום:

1. הקמת אולם ספורט בשטח ביה"ס אוהל מאיר, בעלות של כ – 7 מיליון ₪, מתוכם, כ – 3 מיליון מהטוטו והשאר מתרומות / קרנות.
2. אשרור פרוטוקול טלפוני מיום ה – 19 אוג' 2015 בנושא תב"ר לשיפוץ מתקני ספורט על סך 200 אלף ₪. לאור הנחיית משרד הפנים. (מצ"ב אישור הפרוטוקול הטלפוני שבוצע.)

מהלך הדיון:

ראש המועצה הודה לחברי המועצה על נכונותם להגיע לדיון והסביר את הדחיפות והחשיבות לקיומו בלוח זמנים קצר.

1. הקמת אולם ספורט בשטח ביה"ס אוהל מאיר, בעלות של כ – 7 מיליון ₪, מתוכם, כ – 3 מיליון מהטוטו והשאר מתרומות / קרנות.

הצבעה:

אושר פה אחד

החלטה מספר 66/12
מליאת המועצה מאשרת את הקמת אולם ספורט בשטח ביה"ס אוהל מאיר, בעלות של כ – 7 מיליון ₪, מתוכם, כ – 3 מיליון מהטוטו והשאר מתרומות / קרנות.
2. אשרור פרוטוקול טלפוני מיום ה – 19 אוג' 2015 בנושא תב"ר לשיפוץ מתקני ספורט על סך 200 אלף ₪. לאור הנחיית משרד הפנים. (מצ"ב אישור הפרוטוקול הטלפוני שבוצע.)

הצבעה:

אושר פה אחד

החלטה מספר 67/12

מליאת המועצה מאשרת את אשרור פרוטוקול טלפוני מיום ה – 19 אוג' 2015 בנושא תב"ר לשיפוץ מתקני ספורט על סך 200 אלף ₪. לאור הנחיית משרד הפנים. (מצ"ב אישור הפרוטוקול הטלפוני שבוצע.)
הישיבה ננעלה.

רשם: בועז קעטבי, מנכ"ל המועצה

_________________                         __________________
חובב צברי                                              בועז קעטבי
ראש המועצה                                           מנכ"ל המועצה
העתקים:
ראש המועצה
חברי המועצה
אלון גרינברג – גזבר המועצה
עו"ד יניב מטלס – יועמ"ש המועצה
רו"ח איזי בנוזיו – מבקר המועצה
משרד הפנים, מחוז המרכז
משרד מבקר המדינה