פרוטוקול ישיבת מועצה (24)


18/07/2016 23:28

‏‏29 דצמבר, 2015
‏י"ז טבת תשע"ו

משתתפים:

חובב צברי – ראש המועצה
בת החן גזאל – סגן ראש המועצה
אברהם בנא – חבר מועצה
מאיה גולדשטיין – חברת מועצה
נועם אהרון – חבר מועצה
בצלאל דוד – סגן מ"מ ראש המועצה
יעקב סבג – משנה לראש המועצה
דוד אבו – סגן ראש המועצה
אייל זלנה – חבר מועצה
אילן ירימי – חבר מועצה
קרן שגב – חברת מועצה

נוכחים:

בועז קעטבי – מנכ"ל המועצה
יניב מטלס – יועץ משפטי
אלון גרינברג – גזבר המועצה

 

סדר היום:

1. עדכון בנושא מועצה דתית .
2. מינוי יו"ר וועדת ערר לארנונה- עו"ד אסנת כהן וחברי הוועדה : מירי יגיל ומשה קעטבי.
3. פתיחת תב"ר על סך 500 אלף ₪ ליישום החלטות וועדת תחבורה.
4. הגדלת תב"ר(מס' 579) שיפוצים והתאמות בבתי הספר על סך , 800 אלף ₪, מקרנות וממשרד החינוך .(עיקר ההשקעה בביה"ס בן צבי)
5. פתיחת תב"ר על סך 250 אלף ₪,לביצוע עבודות נגישות מהרשאת משרד החינוך ומקרנות.
6. אישור חלוקת תמיכות 2015 –מצורף פרוטוקול וועדת תמיכות מקצועית .
7. הגדלת תב"ר תכנונים שונים ל- 800 אלף ₪ (כיום 400 אלף ₪)
8. דיון בנושא :שימוש במתקנים ציבוריים לצורך קיום כנס פוליטי. (יופץ מצע בנפרד).
9. נושאים שוטפים: עדכוני מנכ"ל.

מהלך הדיון:

  1. עדכון בנושא מועצה דתית .
    ראש המועצה: אני מעדכן אתכם כי בנושא המועצה דתית, טרם קבלנו הודעה מהרב. הנושא נשלח לשר הדתות.
  2. מינוי יו"ר וועדת ערר לארנונה- עו"ד אסנת כהן וחברי הוועדה : מירי יגיל ומשה קעטבי.ראש המועצה הודיע על הסרת נושא זה מסדר היום.
  3. פתיחת תב"ר על סך 500 אלף ₪ ליישום החלטות וועדת תחבורה.
    ראש המועצה הסביר את נחיצות הנושא.

הצבעה:

אושר פה אחד

החלטה מספר 74/12
מליאת המועצה מאשרת את פתיחת תב"ר על סך 500 אלף ₪ ליישום החלטות וועדת תחבורה.

4. הגדלת תב"ר(מס' 579) שיפוצים והתאמות בבתי הספר על סך , 800 אלף ₪, מקרנות וממשרד החינוך .(עיקר ההשקעה בביה"ס בן צבי)

ראש המועצה: יש לנו צורך בכך וכן היינו במשרד החינוך וקבלנו כספים. יש לנו אישור להריסת 6 מבנים ולבנות 18 כתות.

הצבעה:

אושר פה אחד

החלטה מספר 75/12
מליאת המועצה מאשרת את הגדלת תב"ר (מס' 579) שיפוצים והתאמות בבתי הספר על סך , 800 אלף ₪, מקרנות וממשרד החינוך .(עיקר ההשקעה בביה"ס בן צבי)
5. פתיחת תב"ר על סך 250 אלף ₪,לביצוע עבודות נגישות מהרשאת משרד החינוך ומקרנות.

ראש המועצה הסביר את נחיצות הנושא.

הצבעה:

אושר פה אחד

החלטה מספר 76/12
מליאת המועצה מאשרת את פתיחת תב"ר על סך 250 אלף ₪, לביצוע עבודות נגישות מהרשאת משרד החינוך ומקרנות.

6. אישור חלוקת תמיכות 2015 –מצורף פרוטוקול וועדת תמיכות מקצועית .

הוצגו לחברי המועצה כלל המסמכים והחלטות ועדת התמיכות וועדת המשנה.

הצבעה:

אושר פה אחד

החלטה מספר 77/12
מליאת המועצה מאשרת את חלוקת תמיכות 2015 –מצורף פרוטוקול וועדת תמיכות מקצועית .

7. הגדלת תב"ר תכנונים שונים ל- 800 אלף ₪ (כיום 400 אלף ₪)
עפ"י המלצתה של מאיה גולדשטיין אנו מעלים להצבעה הגדלת תב"ר תכנונים שונים מ 400 אלף ש"ח ל- 900,000 ₪ (ולא 800,000 ₪ ).
הוצג לחברי המועצה הצורך בהגדלת התב"ר.

הצבעה:

אושר פה אחד

החלטה מספר 78/12
מליאת המועצה מאשרת את הגדלת תב"ר תכנונים מ – 400.000 ₪ ל – 900.000 ₪.

8. דיון בנושא :שימוש במתקנים ציבוריים לצורך קיום כנס פוליטי. (יופץ מצע בנפרד).

ראש המועצה פתח והסביר כי עלתה הצעה לאפשר שימוש במתקנים ציבוריים כדוגמת אולם כלנית לצורך אירוח אורח רם דרג (שר, סגן שר או ח"כ) עם פעילים פוליטית אגב (וכענין משני) הזמנת האורח, על-ידי המועצה, לביקור רשמי ביישוב ובמועצה, לשם השגת מטרות החשובות למועצה.. ראש המועצה הבהיר כי הצורך להצביע על כך נובע גם מבקשתו של חבר המועצה נועם אהרון, אשר המועצה צפויה לארחו יום למחרת ישיבה זו. ראש המועצה ממליץ לאפשר זאת בתנאים מגבילים מסוימים על בסיס חוות הדעת של היועץ המשפטי כפי שהועברה לקראת הישיבה. כמו כן הודגש על ידי חברי המועצה כי ארגון המקום והאירוח יהיו על חשבון חבר המועצה המארח.
מאשרים כולם את הביקור החד פעמי של סגן שר הביטחון שייערך בתאריך 27.12.2015 וכן הוחלט כי יערך דיון נוסף. מצ"ב חומר רלוונטי.

ישיבה ננעלה.

רשם: בועז קעטבי.

_________________                            __________________
חובב צברי                                                בועז קעטבי
ראש המועצה                                             מנכ"ל המועצה

 

 

העתקים:
ראש המועצה
חברי המועצה
אלון גרינברג – גזבר המועצה
עו"ד יניב מטלס – יועמ"ש המועצה
רו"ח איזי בנוזיו – מבקר המועצה
משרד הפנים, מחוז המרכז
משרד מבקר המדינה