פרוטוקול ישיבת מועצה (25)


18/08/2016 15:21

‏‏‏19 ינואר 2016
‏‏ט' שבט תשע"ו

פרוטוקול ישיבת מועצה מיום 18.01.2016 מס' 25/12

משתתפים:
חובב צברי – ראש המועצה
בת החן גזאל – סגן ראש המועצה
מאיה גולדשטיין – חברת מועצה
נועם אהרון – חבר מועצה
בצלאל דוד – סגן מ"מ ראש המועצה (נכנס באיחור)
יעקב סבג – משנה לראש המועצה
דוד אבו – סגן ראש המועצה
אייל זלנה – חבר מועצה
אילן ירימי – חבר מועצה
קרן שגב – חברת מועצה

נעדר:
אברהם בנא – חבר מועצה

נוכחים:
יניב מטלס – יועץ משפטי
אלון גרינברג – גזבר המועצה
רחל סהלו – עוזרת מנכ"ל
מלי מרחבי – תקציבאית

חסר:
בועז קעטבי – מנכ"ל המועצה – מילואים

סדר היום:

  1. מינוי יו"ר לוועדת ערר לארנונה ,מינוי יו"ר- אסנת כהן, וחברי ועדה מירי יגיל ומשה קעטבי.
  2. מינוי יו"ר לוועדת השגה לרישוי עסקים- יו"ר, מנכ"ל המועצה , חברים: יועץ משפטי ואחראית עסקים .
  3. מינוי מועמד מס' 2 – נציג המועצה ,לדירקטור בתאגיד מי ציונה – מנכ"ל המועצה, קעטבי בועז.
  4. וועדת שמות-אישור החלטות הוועדה מיום ה- 11 ינואר 2016 .
  5. אשרור החלטת חוק המועצה (העמדת רכב וחנייתו)התשע"ה-2014 .- אישור חוק עזר זה נכון למועד ישיבת המועצה הנוכחית ובהתאם שינוי השנה בכותר החוק.
  6. מינוי ממלא מקום בוועדת זמורה – סגן ראש המועצה, דוד אבו.
  7. מינוי ממלא מקום באיגוד ערים דרום יהודה – סגן ראש המועצה, דוד אבו.
  8. מינוי למחזיקת תיק התרבות – סגנית ראש המועצה, בת החן גזאל.
  9. מינוי למחזיק תיק התרבות התורנית – סגן ומ"מ ראש המועצה, בצלאל דוד.

נושאים שוטפים: עדכוני מנכ"ל.

מהלך הדיון:

1. מינוי יו"ר לוועדת ערר לארנונה ,מינוי יו"ר- אסנת כהן, וחברי ועדה מירי יגיל ומשה קעטבי.
חובב צברי: מבקש לאשר את גב' אסנת כהן ליו"ר ועדת ערר ולחברי הוועדה את הגב' יגיל מירי ומר משה קעטבי.
אייל זלנה: אם הגב' אסנת כהן כבר תושבת אין בעיה.
ראש המועצה: כן.
הצבעה:
בעד – 6 (חובב, דוד, נועם, קובי, בת-החן ומאיה)
נגד – 2 (אייל וקרן)
נמנע-1 (אילן)

החלטה מספר 79/12
מליאת המועצה מאשר את מינוי הגב' אסנת כהן ליו"ר ועדת ערר לארנונה ואת גב' מירי יגיל ומר משה קעטבי לחברי הועדה.

2. מינוי יו"ר לוועדת השגה לרישוי עסקים- יו"ר, מנכ"ל המועצה , חברים: יועץ משפטי ואחראית
עסקים .
אילן ירימי: אני חושב שצריך נציג ציבור לוועדה זו.
עו"ד יניב מטלס: אין צורך. זו אינה ועדת חובה בדין.
הצבעה:
אושר פה אחד

החלטה מספר 80/12
מליאת המועצה מאשרת את מינוי מנכ"ל המועצה כיו"ר וועדת השגה לרישוי עסקים ואת חברי הועדה יועץ משפטי ואחראית עסקים.

3. מינוי מועמד מס' 2 – נציג המועצה ,לדירקטור בתאגיד מי ציונה – מנכ"ל המועצה, קעטבי בועז.
קובי סבג: זה זמני, מתחלף כל שנה.
דוד אבו: אנחנו מתחלפים עם מזכרת בתיה, פעם 1 לנו ו-2 להם ואח"כ מתחלפים.
הצבעה:
אושר פה אחד

החלטה מספר 81/12
מליאת המועצה מאשרת את נציג המועצה – מנכ"ל המועצה, מר בועז קעטבי, לדירקטור בתאגיד מי ציונה.

4. וועדת שמות-אישור החלטות הוועדה מיום ה- 11 ינואר 2016 .
חובב צברי: מבקש לאשר את החלטות ועדת שמות מיום 11.01.2016 , נמסרה לחברים.

הצבעה:
אושר פה אחד

החלטה מספר 82/12
מליאת המועצה מאשרת את החלטות ועדת שמות מיום 11.01.2016.
5 . אשרור החלטת חוק המועצה (העמדת רכב וחנייתו)התשע"ה-2014 .- אישור חוק עזר זה נכון למועד ישיבת המועצה הנוכחית ובהתאם שינוי השנה בכותר החוק.
עו"ד יניב מטלס: החוק אינו מוגבל בזמן אך עד שמשרד הפנים אישר עבר מועד השנה והם ביקשו לשנות את שנת אישור ההחלטה.
אייל זלנה: דברנו בזמנו וסוכם שהמועצה תיתן פתרון לחניות בחניון בכדי שתיווצר הכנסה מהנושא. ושיהיה עדיפות לתושבי המקום.
קובי סבג: זו אכן בעיה 50% מהתושבים חונים מחוץ כיוון שתופסים להם חניות אנשים מבחוץ.
חובב צברי: בימים אלו מכינים מכרז ואח"כ יפורסם. ניתן עדיפות לתושבים.
אייל זלנה: חוק העזר יחייב אנשים שאינם תושבים. נסמן מדרכות.
קובי סבג: אפשר לחלק תג תושב.
אייל זלנה: (ליניב), תסביר בחוק שמבקשים לאשר עכשיו, האם משהו ישא בעלות כספית כלשהי כשהוא חונה?
עו"ד יניב מטלס: חוק עזר נועד לתת כלים להסדיר נושא חנייה שמבוצעת שלא כדין. אם הרשות רוצה לסמן חניות לפי שיקול דעתה, למשל: אדום לבן. לא ניתן לאכוף ללא חוק עזר. החוק נותן סמכויות לרשות מקומית לאכוף את הנושא. בעבר דובר על חניות בסופי שבוע שאנשים מגיעים מבחוץ ומחנים במקומות שמפריעים לתושבים.
אייל זלנה: עד שיצא מכרז לחניון משאיות ואולי יתעכב, אולי נסמן גם שם?
דוד אבו: חוק העזר עדיין לא אושר על ידי משרד הפנים.
עו"ד יניב מטלס: בתוך מכרז חניית המשאיות כבר קיים תעדוף לתושבי המקום. השילוט בתוך החנייה הוא נגזרת של חוק העזר, כולל תעריפים.
אילן ירימי: תושבים יקבלו תווים, הבנתי שלא ישלמו.
חובב צברי: חניון משאיות – מוכן בימים אלו מכרז, בהמשך יפורסם בנוהל רגיל. כולם ישלמו בגין החנייה: תושבים ישלמו תעריף נמוך מתושבי חוץ. תושבי חוץ יוכלו לחנות רק במידה וישאר מקום פנוי.
חוק העזר לא שונה צריך רק לשנות את שנת ההחלטה ל-2016.

הצבעה:
אושר פה אחד

החלטה מספר 83/12
מליאת המועצה מאשררת את החלטת חוק המועצה (העמדת רכב וחנייתו)התשע"ה-2014 .- אישור חוק עזר זה נכון למועד ישיבת המועצה הנוכחית ובהתאם שינוי השנה בכותר החוק.

6. מינוי ממלא מקום בוועדת זמורה – סגן ראש המועצה, דוד אבו.
חובב צברי: מבקש לאשר את סגן ראש המועצה, דוד אבו לממלא מקום שלי בוועדת זמורה, למקרה ואני נעדר.
הצבעה:
אושר פה אחד

החלטה מספר 84/12
מליאת המועצה מאשרת מינוי ממלא מקום בוועדת זמורה את סגן ראש המועצה, דוד אבו .

7. ממלא מקום באיגוד ערים דרום יהודה – סגן ראש המועצה, דוד אבו.
חובב צברי: מבקש לאשר את סגן ראש המועצה, דוד אבו לממלא מקום באיגוד ערים דרום יהודה.
הצבעה:
אושר פה אחד

החלטה מספר 85/12
מליאת המועצה מאשרת את מינוי סגן ראש המועצה, דוד אבו לממלא מקום באיגוד דרום יהודה.

8. מינוי למחזיקת תיק התרבות – סגנית ראש המועצה, בת החן גזאל.
חובב צברי: בת החן ובצלאל היו מחזיקי תיק תרבות תורנית. אנו מבקשים לאשר את מינויה למחזיקת תיק התרבות במקום תיק תרבות תורנית.
הצבעה:
בעד – 9 (חובב, דוד, נועם, אייל, קובי, בת-החן, בצלאל, אילן ומאיה)
נגד – 1 (קרן)
נמנע-0

החלטה מספר 86/12
מליאת המועצה מאשרת את סגנית ראש המועצה, בת החן גזאל למחזיקת תיק התרבות.

9. מינוי למחזיק תיק התרבות התורנית – סגן ומ"מ ראש המועצה, בצלאל דוד.
חובב צברי: מבקש לאשר את מינוי סגן ומ"מ ראש המועצה, בצלאל דוד למחזיק תיק תרבות תורנית.
אייל זלנה: מציע שגם אברהם בנא יצורף.
הצבעה:
אושר פה אחד
החלטה מספר 87/12
מליאת המועצה מאשרת את מינוי סגן ומ"מ ראש המועצה, בצלאל דוד למחזיק תיק התרבות תורנית.

הישיבה ננעלה.

רשמה: מלי מרחבי.

חובב צברי
ראש המועצה

בועז קעטבי
מנכ"ל המועצה

העתקים:
ראש המועצה
חברי המועצה
אלון גרינברג – גזבר המועצה
עו"ד יניב מטלס – יועמ"ש המועצה
רו"ח איזי בנוזיו – מבקר המועצה
משרד הפנים, מחוז המרכז
משרד מבקר המדינה