פרוטוקול ישיבת מועצה (26)


18/08/2016 23:15

‏‏‏19 ינואר 2016
‏‏ט' שבט תשע"ו

פרוטוקול ישיבת מועצה מיום 18.01.2016 מס' 26/12

משתתפים:
מר חובב צברי – ראש המועצה
גב' בת החן גזאל – סגן ראש המועצה
עו"ד מאיה גולדשטיין – חברת מועצה
מר נועם אהרון – חבר מועצה
מר בצלאל דוד – סגן מ"מ ראש המועצה (נכנס באיחור)
מר יעקב סבג – משנה לראש המועצה
מר דוד אבו – סגן ראש המועצה
עו"ד אייל זלנה – חבר מועצה
מר אילן ירימי – חבר מועצה
גב' קרן שגב – חברת מועצה

נעדר:
מר אברהם בנא – חבר מועצה (חולה)

נוכחים:
עו"ד יניב מטלס – יועץ משפטי
מר אלון גרינברג – גזבר המועצה
גב' רחל סהלו – עוזרת מנכ"ל
גב' מלי מרחבי – תקציבאית
חסר:
מר בועז קעטבי – מנכ"ל המועצה – (מילואים)

סדר היום:

1. אישור תקציב המועצה לשנת 2016.

מהלך הדיון:

חובב צברי: התכנסנו בכדי לאשר את התקציב לשנת 2016, האתגר הוא לאשר תקציב בסוף דצמבר של כל שנה. התקציב יחשב מאושר סופית רק לאחר אישור משרד הפנים. בהכנת התקציב לקחנו בחשבון את ירידת מענק האיזון, בנוסף במאי אישרנו העלאת ארנונה למסחר ב-5%. משרד הפנים אישר לנו את ההעלאה מכיוון שתעריף הארנונה אצלנו עדיין נמוך.
אייל זלנה: כמה אחוז נשאר בכדי להגיע לרף?

חובב צברי: כ-10-15 אחוז, אלון יברר מול ששי. אחוז הגבייה מארנונה עולה משנה לשנה. בשנת 2013 -93%, בשנת 2014 – 95% ובשנת 2015 – 96%. מלגם זכו במכרז הגבייה אצלנו, נערך דיון עם מנכ"ל מילגם לטובת שיפור גביית החובות. קיים סכום לא מבוטל של חובות במסחר שלא משולם, נדרשת העמקת האכיפה בנושא זה .
אייל זלנה: כמה עלייה אוטומטית בארנונה משרד הפנים מאשר?
אלון גרינברג: 1.27%, משרד הפנים פרסם לפני חצי שנה.
חובב צברי: תקציב 2016 המוגש לפניכם מאוזן והוא בגובה 71,338 אלש"ח ועוד תקציב מותנה בגובה 4,270 משל"ח וסה"כ 75,608 אלש"ח. במהלך 2015 באמצע השנה הוצג דוח רבעוני עם גרעון של כ- 200 אלש"ח אך התייעלנו עד לסוף השנה, הגבייה גדלה וצפויים לסיים 2015 מאוזן. בחודש מרץ 2016 נדע נתוני ביצוע סופיים לשנת 2015.
קרן שגב: בהזדמנות זו, ביקשתי לקבל דו"ח רבעוני אוטומטית ואיני מקבלת.
חובב צברי: ייבדק, אם אכן לא הועבר דו"ח הוא יועבר לכולם. דו"ח רבעוני לאחר החתמתו יש להעביר מיד לחברי המועצה. אנו נוהגים בשקיפות. קיימנו מפגשים והצגנו לציבור את תקציב המועצה, וועדת מתאר וחינוך. אני חושב שחברי מועצה צריכים להגיע לערבים אלו, כל מי שתורם מזמנו ומשרת את הציבור ראוי שיגיע.
אייל זלנה: ישר כוח שאתה מקיים ישיבות בשעות אחה"צ, נדמה לי שצו רשויות מקומיות קובע שיש לזמן ישיבות החל מהשעה 18:00.
עו"ד יניב מטלס: כן, במידה ויש הסכמה.
אייל זלנה: הוועדות הן בנושא מדיניות, חברי המועצה הם קובעי המדיניות ולכן אם לא ניתנת לחברי המועצה אפשרות להגיע בשעות העבודה, שיגיעו הפקידים בשעות 18:00 ואילך.
חובב צברי: אני אומר בשבחם של עובדי המועצה, הופכים כל אבן, בודקים כל נושא מוצאים בעיות ומטפלים. לראייה נושא פינוי האשפה שחשיפתו על ידי מלי והטיפול שלה ושל אלון הביאו בסופו של דבר להחזר כספי לרשות של כ-230,000 ₪.
אייל זלנה: יש לתגמל על כך. יש נוהל שראש רשות יכול לתת מידי שנה ל- 3-5% מהעובדים דרגה אישית. לנושא התקציב, אני לא רואה כל שינוי .
חובב צברי: מידי שנה קיימים שינויים לדוגמא בחינוך: בשנת 2013 – 18 מלש"ח, ב-2014 – 21 מלש"ח וב-2015 -25.6 מלש"ח.
אייל זלנה: עד שלא נראה קבוצה של לפחות 20 תלמידים שלנו ניגשים ל-5 יחידות מתימטיקה ונמצאים בתפקידי מפתח בצבא כמו טייס…
מאיה גולדשטיין: פורסמה כתבה בידיעות על אחוזי הניגשים לבגרויות.
קובי סבג: יש לנו גם רופאה.
חובב צברי: יש לנו הרבה מצטיינים בישוב.
נועם אהרון: יש לנו תלמידה שנבחרה מקום ראשון למהנדסת מכל העולם.

אייל זלנה: אני שמח ומבקש שאת נתוני ההצלחות בנושא חינוך וההיקפים שבהם נמצאים התלמידים תציגו בפני המועצה, שנראה גם את פרי עמלה של מערכת החינוך לדורותיה. אנחנו שמחים לנתונים טובים כאלה ומקווים שעמלו של דודו יביא לבסוף שנקבל אדמה ונבנה שכונה.
חובב צברי: אתה יודע שבהתמדה בסוף נצליח.
אייל זלנה: יש גידול משמעותי בשכר, כמעט 25% לעומת ירידה של אחוז דומה בפעולות. זו לא הכוונה, עם מעט עובדים ניתן לעשות עבודה גדולה יותר. אני מדבר על תקציב תפעול ולא סייעות גנים.
חובב צברי: קרית עקרון היא דוגמא ומופת מול רשויות אחרות. 23% השכר, הפנסיה מהווה 6.6% – משולם לפנסיונרים ראשי רשויות ועובדים מהעבר שנמצאים בפנסיה תקציבית. לכן אין שום גידול בנושא השכר. העבודה גדלה פי כמה ועדיין לא מוסיפים כל-כך מהר כ"א ותוספות שכר.
קרן שגב: בסעיף שכר מזכירות יש גידול של 460 אלש"ח. עם מינוי המנכ"ל נאמר כי חלק משכרו מגיע מפרישת מנהל כ"א, רמי. המנכ"ל עובד כבר שנתיים ועכשיו מבקשים להוסיף עוד עובד לכ"א?
חובב צברי: בפירוט ליד מזכירות יש לתקן לעוזר לסגן ולא מזכירה. המנכ"ל עושה עבודה מצוינת, זה חלק מהשרות שאנו נותנים. רמי היה מופקד על שני נושאים : האחד ביטוח – שעבר לטיפול הגזברות וכ"א- תחת המנכ"ל.
אייל זלנה: רונית טיפלה בנושא הביטוח גם בעבר.
אלון גרינברג: לא כמו היום. כיום מטפלת מההתחלה ועד הסוף וגם הנושא גדל.
אייל זלנה: גם היקף עבודת הגזבר ירדה עם העברת תפקידי המזכיר למנכ"ל.
דוד אבו: לא הכול בבסיס התקציב, חלקו במותנה. עבדנו די קשה על התקציב, אם נתייעל ונביא את הכסף ויצטרכו מזכירה חצי משרה למעמד האישה, נקלוט.
קרן שגב: אני מדברת על עוזר. אתה (דוד) לא מתחלף?
דוד אבו: מגיע לי גם מזכירה וגם עוזר מתחילת הקדנציה וויתרתי.
אייל זלנה: התקבלה מזכירה במקום אוולין.
דוד אבו: זו מזכירה למחלקת ההנדסה.
חובב צברי: אפרת החליפה את אוולין שיצאה לגמלאות.
קרן שגב: (דוד), באיזה חוזה תקלוט את העוזר?
דוד אבו: יש לי עוד 6-7 חודשים בתפקיד ואני רוצה לתת את הכול עד הסוף, להצליח לקדם כמה שיותר דברים ולכן אני צריך את העזרה שממילא מגיעה לי. מגיעים לי עוד דברים שאיני לוקח.
אייל זלנה: מה יקרה לאחר שתסיים את התפקיד?
דוד אבו: אם מאיה תצטרך עוזר הוא ישאר.
חובב צברי: זו משרת אמון. העוזר מסיים תפקידו עם עזיבת הסגן, אלא אם מאיה כסגנית תצטרך אותו.
אייל זלנה: האם יש הגדרת עוזר סגן כתפקיד?
עו"ד יניב מטלס: כן, במסגרת חוזר מנכ"ל 1/2011.
דוד אבו: על פי אותו חוזר מגיע גם לראש המועצה עוזר.
קרן שגב: יש סעיף חדש בפעולות כלליות, הצטיידות במועצה. מבקשת הסבר.
חובב צברי: משרד הפנים קבע כללים חדשים של הפרדת הצטיידות קבועה מאחזקה שוטפת.
קרן שגב: (דוד), האם המותנה בתקציב יעוץ ארגוני יופעל?
דוד אבו: אנחנו נשתדל להפעיל את כל המותנה שיתאפשר.
חובב צברי: ברגע שננהל את עצמנו כמו שצריך נקבל הכול ממשרדי הממשלה. יש לנו שם טוב והבעת אמון של כולם בנו.
קרן שגב: סעיף פרסומים, לאיזה סוג פרסום זה הולך?
אייל זלנה: (חובב), החוברת האחרונה שפורסמה הופיעה רק סיעתך.
חובב צברי: זה לא נכון. הוצאנו חוברת לתושב והיא תמשיך אחת לרבעון. בחוברת רואים מה בוצע ומה מתכננים. גם הסוגיה של האורות ברחוב הרצל, אנחנו עוברים לתאורת לדים על עצים ולאורך הרחובות. נפיק מגזין לתושבים לא בקטע פוליטי אלא באמת להראות גם את התושבים. הוקמה ועדת עיתון. פורסמו ילדים שנסעו ליוון לתחרות ונצחו מתוך 57 קבוצות. פורסם חג הסיגד ועוד… יש פרסומים גם במקומונים ועיתונות אזורית. הציבור צריך לדעת, עושים פעולות וצריך לפרסם אותם.
קרן שגב: אם העלות הייתה 60 בשנת 2015 מדוע יש גידול תקציבי כזה לשנת 2016?
חובב צברי: הופק עיתון אחד ברבע האחרון של שנת 2015 והשנה זה יופק כל רבעון. זה לא מספיק לפרסם בפייסבוק, זה מגיע לקבוצה קטנה. הישוב שלנו מתבגר ברובו ולכן השימוש באינטרנט הוא לא גדול.
דוד אבו: אנחנו ביחס לישובים אחרים נמוכים בהוצאות הפרסום.
קרן שגב: אנחנו עדיין בגודל שכונה בעיר.
דוד אבו: אנחנו צריכים לפרסם, כמו לקבוע תקציב מאוזן ומבוקר.
חובב צברי: אל תשכחו שאם זה לא תקין משרד הפנים לא יאשר.
קרן שגב: האם דרך מכרז? מי מבצע מועצה או המתנ"ס?
חובב צברי: אנחנו ניתן תשובה מסודרת בנושא.
אילן ירימי: סעיף הוצאות שונות איכות הסביבה, הבנתי ממאיה שהולכים על פח כתום.
מאיה גולדשטיין: נכון. רק מרכזי פחים אזוריים לא ביתיים.
אילן ירימי: אני רוצה לעדכן כי אין מושג של פחים כתומים. לא מעבים מרכזי מחזור בפחים כתומים.
מאיה גולדשטיין: תמיר מגיעים מחרתיים לסגור את הנושא. הפחים מתוקצבים ב-20,000 ₪.
אילן ירימי: הסעיף מתוקצב ב- 140,000 ₪.
מאיה גולדשטיין: זה מיועד לנושאים שונים.
אייל זלנה: פעולות נוער ותמיכות נוער מבקש הסבר.
אלון גרינברג: סעיף תמיכות נוער תוקצב בשנת 2014 , בשנת 2015 לא תוקצב כי לא היה נדרש לאור אי ניצול התקציב של 2014 על ידם ובשנת 2016 מחזירים את התקצוב. התמיכה תהיה עפ"י החלטת ועדת תמיכות.
קרן שגב: סעיף תחזוקת מבני ציבור הביצוע גבוהה ותקצבתם נמוך ל-2016.
חובב צברי: הופרדה אחזקה שוטפת מרכש הצטיידות ולכן סעיפים 72 ו-76 מהווים את התקציב כפי שהיה שנה קודמת. ב-2015 היו פעולות חד פעמיות כמו רכש בעקבות מעבר מחלקת החינוך. קיימת ועדת קניות וועדת יעול וחיסכון שמבצעות צמצומים.
דוד אבו: בנוסף פתחנו תב"רים נפרדים לנושא שיפוצים כמו: אולם כלנית .
אייל זלנה: אני מקווה שתטפלו בנושא בניין המועצה, זה לא מכובד.
דוד אבו: אנחנו מקדמים נושא אישורים.
חובב צברי: אני לא יכול להבטיח. אני יכול לאשר שאנחנו פועלים לקדם אישורים לנושא. ברגע שיהיה נפרסם.
קרן שגב: סעיף שירותים שונים לקליטת עלייה. נפגשנו עם יו"ר ועדת הקליטה, (דוד) אנחנו חברים באותה ועדה.
דוד אבו: לא עשינו כלום, מתי התכנסנו?
חובב צברי: התכנסתם פעם אחת כי רציתם להציל את תקציב הקליטה.
אייל זלנה: יש סעיפים בביצוע 0 וזה לא הגיוני.
חובב צברי: יש סעיפים שבוצעו ברבעון האחרון והביצוע הוא עד ספטמבר.
קרן שגב: סעיף פעולות הוצאות שונות בחינוך?
נועם אהרון: זה סעיף לרישום הוצאות משרד החינוך.
מלי מרחבי: בסעיף זה נרשמות כל ההוצאות בחינוך המבוצעות כנגד הרשאות המתקבלות ממשרד החינוך כגון: הצטיידות גני ילדים, הנגשת כיתות לליקויי שמיעה ועוד… בד"כ הרשאות קטנות או שיש לבצען משוטף ולא מפיתוח. קיים סעיף מקביל להכנסות.
קרן שגב: סעיף הארכת שנת הלימודים, מדוע כיתות ג-ד הורדתם והמועצה לא מממנת כלום?
חובב צברי: משרד החינוך וההורים מממנים את כיתות א-ב בלבד ולכיתות ג-ד הרשות משלימה, זה נמצא במותנה.
קרן שגב: יש סעיפים שקשורים למתנ"ס כמו אירועים. יש נושאים שמבצעים ואני מודעת להם כמו עצמאות, השואה והזיכרון, קיים תקצוב למתנ"ס 800 אלש"ח, תרבות תורנית, ספורט, מעמד האישה, תגבורים, תכנית מעברים, מי בודק כיצד זה מתחלק ומתבצע?
חובב צברי: כל גוף שאנו מתקצבים הוא מבוקר על ידינו. מבחינתי החינוך פורמלי והבלתי פורמלי חד הם. חלק מהאזרחים, כולל מבחוץ מתקנאים בנו על התוכניות שאנו מבצעים כמו: ערב זיכרון ושירי לוחמים, זה מכובד. גם חברי מועצה שותפים לנושא.
אייל זלנה: הבעיה היא לא בפעולות אלא בשקיפות. מבקש להביא את תקציב המתנ"ס לדיון.
מאיה גולדשטיין: אתה יו"ר ועדת ביקורת חייב לראות אותו.
אייל זלנה: יש גם דברים טובים בתקציב. אבל התקציב הוא מאפיין את רוחם של חברי המועצה בתוך הקואליציה. ככל שהכוח עולה, מי שמחזיק את התיק לקח אליו יותר תקציב. אני מבין שזו התרבות כל אחד מושך לקופתו.
חובב צברי: אם אין שאלות והערות נוספות, אני מעלה להצבעה את תקציב 2016 כולל תקן כ"א ותקציב הפיתוח.

הצבעה:
בעד – 7 (חובב, קובי, דוד, בצלאל, נועם, מאיה ובת-החן)
נגד – 3 (קרן, אייל ואילן)

החלטה מספר 88/12
מליאת המועצה מאשרת את תקציב המועצה לשנת 2016 בסך 75,608,000 ₪ (כולל תקציב מותנה בסך 4,270,000 ₪), כולל תקן כ"א כמפורט בנספח ותכנית הפיתוח כמפורט בנספחים.

הישיבה ננעלה.

רשמה: מלי מרחבי.

חובב צברי
ראש המועצה

בועז קעטבי
מנכ"ל המועצה

העתקים:
ראש המועצה
חברי המועצה
אלון גרינברג – גזבר המועצה
עו"ד יניב מטלס – יועמ"ש המועצה
רו"ח איזי בנוזיו – מבקר המועצה
משרד הפנים, מחוז המרכז
משרד מבקר המדינה