פרוטוקול ישיבת מועצה (28)


29/08/2016 23:28

בתמוז תשע"ו
‏‏19 ביולי 2016

פרוטוקול ישיבת מועצה מיום 13.07.2016 מס' 28/12

משתתפים :
חובב צברי – ראש המועצה
דוד אבו – סגן ראש המועצה
עו"ד מאיה גולדשטיין – חברת מועצה
נועם אהרון – חבר מועצה

נוכחים:
בועז קעטבי – מנכ"ל המועצה
אברהם בנא – חבר המועצה (לשעבר)
יניב מטלס – היועץ המשפטי
מלי מרחבי – תקציבאית

נעדרו:
בת-החן גזאל – סגן ראש המועצה
בצלאל דוד – סגן מ"מ ראש המועצה
יעקב סבג – משנה לראש המועצה
אבשלום לוי – חבר מעוצה
עו"ד אייל זלנה – חבר מועצה
קרן שגב – חברת מועצה
אילן ירימי – חבר מועצה

סדר היום

  1. מינוי מאיה גולדשטיין כסגנית ראש המועצה. (מחליפה את חבר המועצה דוד אבו)
  2. פרידה מחבר המועצה אברהם בנא .
  3. פרידה מסגן ראש המועצה דוד אבו.
  4. אישור תמיכות ספורט – למכבי כדורגל ועמותת כדורסל.
  5. בקשה להגדלת תקציב אגודת הספורט מכבי ב 110 אלף ₪.
  6. פרויקטים במימון הלוואה בסך 10 מיליון ₪.(ראה טבלה מצורפת)
  7. תב"ר חדש –הסדרת מרכז כינוסים לעדה האתיופית בסך 500 אלף ₪.

מהלך דיון:

פתיחה –

חובב- פותח את הישיבה. מכיוון שאין קוורום יש רק 4 אנשים , לכן אנו מפזרים/ מסיימים את הישיבה. נוציא זימון לישיבת המועצה הבאה.

חובב צברי
ראש המועצה

בועז קעטבי
מנכ"ל המועצה

העתקים:
חובב צברי- ראש המועצה
אלון גרינברג – גזבר המועצה
עו"ד יניב מטלס – יועמ"ש המועצה
רו"ח איזי בנוזיו – מבקר המועצה