פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין (31)


31/10/2016 21:42

ד' בתשרי תשע"ו
‏‏6 באוקטובר 2016

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מיום 05.10.2016 מס' 31/12

משתתפים :

 • חובב צברי – ראש המועצה
 • אילן ירימי – סגן ראש המועצה
 • עו"ד אייל זלנה – סגן וממלא מקום ראש המועצה
 • בת החן גזאל – סגן ראש המועצה
 • נועם אהרון – משנה לראש המועצה
 • קרן שגב – חברת מועצה

נוכחים:

 • בועז קעטבי – מנכ"ל המועצה
 • עו"ד יניב מטלס – היועץ המשפטי למועצה
 • אלון גרינברג – גזבר המועצה

נעדרו:

 • בצלאל דוד – חבר מועצה
 • אבשלום לוי – חבר מועצה
 • עו"ד מאיה גולדשטיין – חברת מועצה
 • דוד אבו – חבר מועצה
 • קובי סבג – חבר מועצה

סדר היום:

1. הרכב ועדות המועצה.
2. אישור הגב' לריסה וקסלר למהנדסת המועצה ואישור העסקתה בחוזה בכירים לפי שכר של עד 90% משכר מנכ"ל לרשות בדרגה 3, לפי הטבלה (בכפוף לאישור משרד הפנים).
3. תב"רים:

3.1. בניית בית ספר אוהל מאיר – תוספת 1.5 מיליון ₪ בהלוואה מבנק דקסיה (מצטרף להלוואה בסך 0.5 מיליון ₪ וסה"כ 2 מיליון ₪).

3.2. בניית 2 גני ילדים ומרכז לגיל הרך – תוספת 1.3 מיליון ₪ בהלוואה מבנק דקסיה (כהשלמה לתקצוב ממשרד החינוך בסך 1.7 מיליון ₪). סה"כ תב"ר 3 מיליון ₪.

3.3. הקמת מתקנים לעגינת אופניים באזורי תעסוקה וברחבי קרית עקרון – סה"כ עלות 260,000 ₪ (205,198 ₪ מהמשרד להגנת הסביבה לפי 80% מימון והשלמה 54,802 ₪ מקרנות הרשות).

3.4. הסדרת מרכז כינוסים לעדה האתיופית בסך 500 אלש"ח מקרנות היישוב.

4. חלוקת תמיכות (מכבי קרית עקרון).
5. דוח כספי חצי שנתי 2016.
6. אישור עבודת חוץ בהוראה לביצוע סטאג' למנהלת הנוער.
7. עדכונים שוטפים:

7.1. פתיחת שנת הלימודים תשע"ז.

7.2. תכנית להזנקת המתמטיקה.

7.3. אתר אינטרנט חדש של המועצה.

מהלך הדיון:
1. הרכב ועדות המועצה:
חובב: מוצג בפניכם מסמך עדכני בדבר הרכב הוועדות. אני מבקש להעלות להצבעה את נושא הרכב הוועדה.
הצבעה: אושר פה אחד.
החלטה מס' 105/12:
מליאת המועצה מאשרת את הרכב הוועדות – מצורף לפרוטוקול כנספח א' ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו .

2. אישור הגב' לריסה וקסלר למהנדסת המועצה ואישור העסקתה בחוזה בכירים לפי שכר של עד 90% משכר מנכ"ל ליישוב בדרגה 3 לפי הטבלה (כפוף לאישור משרד הפנים).
חובב: אישור הגברת לריסה למהנדסת המועצה, מצורף לכם הפרוטוקול של ועדת הבחינה.
הצבעה: אושר פה אחד.
החלטה מס' 106/12:
מליאת המועצה מאשרת את מינויה של הגב' לריסה וקסלר למהנדסת המועצה והעסקתה בחוזה בכירים לפי שכר של עד 90% משכר מנכ"ל ליישוב בדרגה 3 לפי הטבלה (כפוף לאישור משרד הפנים).

3. תב"רים:

3.1 בניית בית ספר אוהל מאיר – תוספת 1.5 מיליון ₪ בהלוואה מבנק דקסיה (מצטרף להלוואה בסך 0.5 מיליון ₪ וסה"כ 2 מיליון ₪).
חובב: צירפתי לכם את המכתב של המהנדס שמדבר על זה שחייבים לממש את יתרת הלוואה גם לגבי הגנים וגם לגבי 18 כיתות בבית ספר אוהל מאיר.

3.2 בניית 2 גני ילדים ומרכז לגיל הרך – תוספת 1.3 מיליון ₪ בהלוואה מבנק דקסיה (כהשלמה לתקצוב ממשרד החינוך בסך 1.7 מיליון ₪). סה"כ תב"ר 3 מיליון ₪.
שני התב"רים (3.1+3.2) במימון הלוואה בסך 2.8 מיליון ₪ מבנק דקסיה. תנאי ההלוואה: ל- 15 שנה בריבית פריים + 0% או בתנאים טובים יותר וכן שעבוד הכנסות עצמיות כמקובל.
כמו כן המועצה מאשרת את המסמך שהועבר בזימון הקובע כי המועצה מתחייבת להעביר את כספי המדינה באמצעות בנק דקסיה (מצ"ב כנספח ב' לפרוטוקול).

3.3 הקמת מתקנים לעגינת אופניים באזורי תעסוקה וברחבי קרית עקרון – סה"כ עלות 260,000 ₪ (205,198 ₪ מהמשרד להגנת הסביבה לפי 80% מימון והשלמה 54,802 ₪ מקרנות הרשות).

3.4 הסדרת מרכז כינוסים לעדה האתיופית – בסך 500 אלש"ח מקרנות המועצה או גורמי מימון נוספים אם יהיו.
חובב: בנושא מרכז הכינוסים זה ניתן להביא כספים גם ממשרדי ממשלה שיהיה לקהילה מקום להתכנסות בימי אבל ולחגיגות. אני אמרתי במפורש והם יודעים ממני שאסור לשחוט בעלי חיים.

הצבעה ל- 4 התב"רים לעיל: אושר פה אחד.
החלטה מס' : 107/12
מליאת המועצה מאשרת את 4 התב"רים כמפורט לעיל.

4. חלוקת תמיכות (מכבי קרית עקרון).
חובב: מכיוון שהנושא טרם נסגר, אנו מורידים זאת מסדר היום. מקווה שעד יום שני הנושא הזה ייסגר והוועדה תתכנס. קרן מחזיקת התיק של הספורט ותטפל בזה מול הגורמים הרלוונטיים.

5. דוח כספי חצי שנתי 2016
חובב: מצורף דוח כספי לחציון וזה מוגש לכם בהתאם להוראות החוק. השנה קיבלנו פרס ניהול כספי תקין וזו השנה השמינית. ישר כוח למנהלים, בדגש על מחלקת גזברות והגזבר שמוביל זאת בצורה טובה 8 שנים ברציפות. היו 102 רשויות שקיבלו את הפרס, כאשר היו מתוכם 54 מועצות אזוריות. אם מורדים את המועצות האזוריות יוצא סדר גדול של 50 מועצות מקומיות וערים, ואנחנו בתוכם ואני חושב שזה מכובד וראוי לציון.

6. אישור עבודת חוץ בהוראה (ביצוע סטאג') למנהלת הנוער .
חובב: מיטל מנהלת יחידת הנוער למדה הוראה והיא חייבת להשלים את הסטאג' ואנו צריכים לאשר לה עבודת חוץ. אני ממליץ לאשר והיא תעשה זאת כמובן מבלי לפגוע בעבודה והנושא מתואם עם המתנ"ס.

הצבעה: אושר פה אחד.
החלטה: 108/12.
המועצה מאשרת עבודת חוץ בסטאג' בהוראה למנהלת הנוער.

7. עדכונים:

7.1 פתיחת שנת הלימודים תשע"ז.
חובב: נועם אתה רוצה לומר כמה מילים בנושא?
נועם: יישר כוח לכל מי שלקח חלק בפתיחת שנת הלימודים. פתחנו את השנה ברגל ימין. ישנו גידול במספר הילדים בגנים והיינו צריכים לתת לזה מענה. גם מספר הערעורים השנה גדל וגידול של ילדים זו ברכה. בגני ילדים: 527, בבן צבי: פתחנו את השנה עם 418 תלמידים. באוהל מאיר: 359, בחינוך המיוחד: 80, בעל יסודי: 770 ובפלך: 405.
תודה למנכ"ל, למנהלי המחלקות ולראש המועצה על שת"פ בעשייה המבורכת ולמנהלת מחלקת החינוך החדשה שעושה עבודת קודש. היום עשינו וועדת בחינה לתפקידים הבאים, הראשון: לרכזת על יסודי- זהו תפקיד שחלמנו עליו, עד כה לא היה מי שיחבר ביננו לבין התלמידים בתיכונים, למשרה זו נבחרה- רבקה ינקוב ממכבים. התפקיד השני זה מזכירה בחצי משרה: נבחרה אולגה גוטמן תושבת רחובות. קודם כל אני מודה ליו"ר הוועדה המנכ"ל על הבחירה ויחד עם ראש המעצה אנו צריכים לחשוב איך אנו מוצאים להן מקום לשבת בחינוך.

7.2 תכנית להזנקת המתמטיקה:
נועם: משרד החינוך שם לו ליעד את נושא המתמטיקה, מאחר ואין לנו תיכון באנו אליו בפנייה שאנו רוצים לעשות זאת בבית הספר היסודי שלנו. לשם כך, נפגשנו באופן אישי עם השר והצגנו את הנושא הוא נתן לנו את ברכת הדרך ובירך אותנו ואושר לנו שעות לטובת מתמטיקה וכרגע אנו נמצאים בשיא התהליך.

7.3 עדכון בדבר אתר אינטרנט החדש של המועצה:
בועז: לאחרונה יחד עם כפיר שעובד איתנו במועצה, אשר אחראי גם על נושא התקשוב בבתי הספר. בחרנו בו להקמת אתר אינטרנט חדש ובתהליך ההקמה של האתר השתתפו מספר גורמים במועצה יחד עם הדוברת ואופיר יצרנו אתר אינטרנט נגיש. האתר עוד בתהליך של בנייה, יש המון מה לעשות: להזין מסמכים אונליין ולעשות אותו יותר זמין. אנו מקבלים אחת לשבוע נתונים על כניסות ושימוש באתר. בנוסף, קיבלנו פידבקים מתושבים שהוא מזמין לעין.
כפיר הוא בעצם המפעיל, התהליך הוא כדלקמן החומר מגיע לדוברת היא מאשרת ובמידת הצורך זה עובר לאישור מנכ"ל/ ראש מועצה. לאחר אישור סופי החומר יעלה לאתר ע"י כפיר. חברי מועצה שמעוניינים גם להעביר יפנו למנכ"ל.
נועם: מסמך הוועדות יכול להיות מפורסם?
בועז: בוודאי. גם הפרוטוקולים נמצאים באתר.

אייל זלנה: אני בנובמבר הקרוב כבר 30 שנה בקרית עקרון, הרבה יותר זמן ממרבית החברים שקמו ויצאו מהחדר. גידלתי את 3 בנותיי וכנראה שגם אמשיך לגור פה אחרי שהן יפרשו כנפיים. הייתה חבורה שהחליטה לפרוש מהקואליציה ואנחנו באופוזיציה קיבלנו אותם בזרועות פתוחות. אבל, יש כלל גם בדרכי התנהלות של חברי מועצה ברגע שמתנהלים בפוליטית לא ניתן להחזיק מקל בשני קצותיו ובטח לא בשלושת קצותיו. חברי המועצה ביקשו להיות מחזיקי תיקים, להופיע בכל מקום, גם להיות בקואליציה, גם לשבת במשרדי המועצה, לקבל קהל ולנהוג כקואליציה והרגשנו שהם עושים בנו שימוש. גם אנחנו יודעים פוליטיקה, ונכון שהייתה חשאיות רבה בכל המגעים מול ראש המועצה.
עכשיו, מי שמכיר את דרך התנהלות שלי גם בפוליטיקה של עקרון, יש לי משרד ומשרה טובה, מעמד פוליטי גם בתוך ההסתדרות וטוב לי, אבל עניינה של קרית עקרון גובר על כל שיקול פוליטי אחר. המשל הזה של הקרפדה, לא בדיוק הבנתי על איזה גב אני נישא, המשל הזה לא מתאים. לא הייתי חבר בסייעתו לא הייתי בר פולגתא שלו, ואני יכול לומר בגילוי רב הוא גם תמך ועשה למען בחירותו של חובב, זה נכון, על פני מועמדותו של אריק חדד. בכל מקרה, לך חובב, שלושתנו הצטרפנו לקואליציה ביקשנו שהקואליציה תהיה הדוקה ושתשמור על חבריה ברמה שהיא לא באה למשחק או לשעשוע. ואנחנו מאמינים שהדברים שדיברנו עליהם במשרד הם באמת כנים, ואמירותיך כיוונו לטוב. בסופו של יום עניינו לא חשוב בקרית עקרון, אנו פרטים בציר של זמן, היינו לפיננו ויהיו גם אחרינו.
בכל מקרה, יש ציבור שלם שאינו נוכח בקואליציה וזה הציבור החרדי, הדתי, רובכם באים מבתים מסורתיים ועבדכם באה מבית חילוני. אבל הנושא הזה של יהדות ודת, לא שונה בין אם אתה חרדי או מסרתי. ואנו כקואליציה נדאג לשמר את כל אותם מסרים ואף יותר, מתוך מחשבה וראיה שהציבור הזה חשוב ואסור שהחוסר בנוכחות שלו שנפקדת היום תפגע. ואנו נעשה את עבודתנו נאמנה גם בתחומים האלה. ולך חובב- מזל טוב.
אילן: ראשית, אני רוצה לומר תודה על הבחירה שלכם בי, אני נמצא במערכת המוניציפלית 11 שנים ואני מכיר את המערכת מבפנים ואני אעשה כמיטב יכולתי לתרום ליישוב ולתושבים.
קרן: בהצלחה.
נועם: מה שטעמנו מקודם זו דגימה קטנה מהאמוציות שאנשים מחזיקים בבטן וזה לגיטימי וזכותם להגיד. יחד עם זאת כל אחד מאיתנו הוא משמעותי והעבודה צריכה להיעשות בשת"פ בעדכונים ולסמוך אחד על השני. מריבתנו, עובדים בהתנדבות, בוא נעשה זאת הכי טוב שרק אפשר והם ינסו להקשות עלינו והחוזק שלנו הוא בגיבוש שלנו. ואני אמרתי לך חובב שלך יש משקל כבד ורציני, ואתה צריך להקשיב לאנשים לתת לאנשים את האינפורמציה בזמן ולסמוך על מחזיקי התיקים זה שם המשחק ושיהיה לנו בהצלחה.
חובב: אני מברך על הקואליציה ואני מבין את הסערה שקיימת אצל מאיה במיוחד, לבי לבי על מאיה. אבל אני שקט מצפונית, הם ביטלו ובישלו את הדבר הזה מקדמת דנא. אין מה לעשות היא העדיפה לא לתקוף את החברים שלה, והיא העדיפה ציבורית ופוליטית לתקוף את ראש המועצה. אני ישן טוב בלילה, בראש ובראשונה אני כראש רשות רואה את טובת הישוב מול העיניים ואני צריך קואליציה בשביל להזיז דברים.
מאיה אמרה, תעבירו אותי ואז תעשו מה שאת רוצים וזה לא אתי, נכון שהיא תמיד הייתה בסדר ואין לי טענות על זה בעניין. אבל אמרתי לה לא פעם ולא פעמיים, שהיא צריכה את התפקיד ואני אמרתי לה שזה לא סידור עבודה, וגם אם הייתה הקואליציה חוזרת, לא הייתי מאשר סגן בשכר עד שלא היה תקציב לשנת 2017.
בסופו של דבר יש קואליציה טובה ואני מברך על זה, אין לי ספק ואני אומר לכם: כל דבר שתרצו להיות שותפים בו, תבואו ותגידו גם בישיבות עם המנהלים אתם מוזמנים, אני לא סותם לכם את הפה ולאף אחד אין מנדט על השכל. מבחינתי אני זמין אליכם 24 שעות, ואם יש דברים שצריך להעיר ולהאיר אתם מוזמנים. כל הזימונים לישיבות ישלחו אליכם ואתם תחליטו אם אתם מגיעים ולנושאים של התיקים אני רוצה שתגיעו בוודאות.

הרמת כוסית,
חובב מברך: בפרוש עלינו שנה חדשה אני מברך את הקואליציה.

הישיבה ננעלה.
רשמה: רחל סהלו.

חובב צברי – ראש המועצה
בועז קעטבי – מנכ"ל המועצה
העתקים:

 • חובב צברי- ראש המועצה
 • אלון גרינברג – גזבר המועצה
 • עו"ד יניב מטלס – יועמ"ש המועצה
 • רו"ח איזי בנוזיו – מבקר המועצה

נספח א' לפרוטוקול מועצה 31/12 מיום 05.10.2016

הרכב ועדות מועצה 9/2016

 

שם הועדה שם הסיעה שם חבר הועדה
הנהלה – חובה חצ בתנופה חובב צברי – יו"ר
חצ בתנופה בת החן גזאל
עקרון אחת עו"ד אייל זלנה
עקרון אחת קרן שגב
הליכוד אילן ירימי
הבית היהודי נועם אהרון
ביקורת – חובה לב בצלאל דוד – יו"ר
יד ביד למהפך יעקב סבג
יד ביד למהפך דוד אבו
מכרזים – חובה עקרון אחת עו"ד אייל זלנה – יו"ר
חצ בתנופה בת החן גזאל
יד ביד למהפך יעקב סבג
הנחות ממיסים – חובה הבית היהודי נועם אהרון – יו"ר
לב בצלאל דוד
גזבר אלון גרינברג
יועץ משפטי עו"ד יניב מטלס
מנהלת הרווחה כוכי שלמה
ועדה למחיקת חובות חצ בתנופה בת החן גזאל – יו"ר
הליכוד אילן ירימי
עקרון חדשה עו"ד מאיה גולדשטיין
לב בצלאל דוד
גזבר אלון גרינברג
יועץ משפטי עו"ד יניב מטלס
שמות – חובה חצ בתנופה חובב צברי – יו"ר
לב בצלאל דוד
הליכוד אילן ירימי
יד ביד למהפך יעקב סבג
עקרון אחת קרן שגב
הבית היהודי נועם אהרון
עקרון חדשה עו"ד מאיה גולדשטיין
תחבורה תנועה- חובה עקרון אחת עו"ד אייל זלנה – יו"ר
עקרון חדשה עו"ד מאיה גולדשטיין
לב אבשלום לוי
הבית היהודי נועם אהרון
עקרון אחת קרן שגב
מהנדסת המועצה לריסה וקסלר
נציג ציבור עזרא עוקבי
שוטר קהילתי
משרד התחבורה
משטרת ישראל
מל"ח – חובה חצ בתנופה חובב צברי -יו"ר
עקרון אחת עו"ד אייל זלנה
לב בצלאל דוד
הבית היהודי נועם אהרון
יד ביד למהפך דוד אבו
יד ביד למהפך יעקב סבג
גורמי מקצוע – מוזמנים רמ"ט, קב"ט ומנהלי מכלולים
ביטחון – חובה הבית היהודי נועם אהרון – יו"ר
יד ביד למהפך יעקב סבג
לב בצלאל דוד
עקרון אחת קרן שגב
קב"ט עזרא ימיני
תמיכות – מקצועית – חובה גזבר אלון גרינברג
יועמ"ש עו"ד יניב מטלס
מנכ"ל בועז קעטבי
ועדת משנה לתמיכות הליכוד אילן ירימי – יו"ר
לב בצלאל דוד
הבית היהודי נועם אהרון
חצ בתנופה בת החן גזאל
יד ביד למהפך יעקב סבג
ערר על ארנונה – חיצונית – חובה נציג ציבור עו"ד אסנת כהן – יו"ר
נציג ציבור משה קעטבי
נציג ציבור מירי יגיל
רכש ובלאי – חובה מנכ"ל בועז קעטבי – יו"ר
תקציבאית מלי מרחבי
מנהל רכש וקניין שרון ליבי
מנהלת אגף תפעול רות לוי
הקצאות קרקע מקצועית – חובה מנכ"ל המועצה בועז קעטבי – יו"ר
גזבר אלון גרינברג
יועמ"ש יניב מטלס
מהנדסת המועצה לריסה וקסלר
מנהלת תפעול רות לוי
החזר הוצאות משפט מנכ"ל בועז קעטבי – יו"ר
יועמ"ש עו"ד יניב מטלס
גזבר אלון גרינברג
מבקר איזי בנוזיו
ועדת תביעות מנכ"ל בועז קעטבי – יו"ר
יועמ"ש עו"ד יניב מטלס
גזבר אלון גרינברג
ועדת מלגות חצ בתנופה בת החן גזאל – יו"ר
עקרון אחת קרן שגב
הליכוד אילן ירימי
יד ביד למהפך יעקב סבג
לב (יו"ר ועדת משנה לבני ישיבות) בצלאל דוד
ועדת השקעות – חובה גזבר המועצה אלון גרינברג – יו"ר
מהנדסת המועצה לריסה וקסלר
מלי מרחבי תקציבאית