פרוטוקול ישיבת מועצה (35)


20/01/2017 14:46

13.01.17
ט"ו טבת תשע"ז

פרוטוקול ישיבת מועצה מיום 11.01.2017 מס' 35/12

משתתפים:

 • חובב צברי – ראש המועצה
 • אילן ירימי – סגן ראש המועצה
 • עו"ד אייל זלנה – סגן וממלא מקום ראש המועצה
 • בת החן גזאל – סגנית ראש המועצה
 • נועם אהרון – משנה לראש המועצה
 • קרן שגב – חברת מועצה
 • דוד אבו – חבר מועצה
 • בצלאל דוד – חבר מועצה
 • אבשלום לוי – חבר מועצה

נוכחים:

 • אלון גרינברג – גזבר המועצה
 • עו"ד יניב מטלס – היועץ המשפטי למועצה
 • סמדר אהרוני – דוברת המועצה
 • רחל סהלו – עוזרת מנכ"ל

נעדרו:

 • עו"ד מאיה גולדשטיין – חברת מועצה
 • קובי סבג – חבר מועצה

סדר היום:

 1. מינוי דירקטור בתאגיד מי ציונה.
 2. אישור הרכב הוועדה למינוי מנכ"ל.
 3. אישור הרכב ועדת רכש.
 4. מינוי חבר ועדת ערר.
 5. אשרור החלטה קודמת של המועצה, להארכת תוקף התחשיבים הכלכליים של חוקי העזר עד לתאריך 31.12.2017.

מהלך הדיון:

1. מינוי דירקטור בתאגיד מי ציונה:

חובב צברי: כמו שאתם יודעים יש לנו שני חברים בתאגיד, עו"ד מאיר דרף והשני היה בועז קעטבי, מנכ"ל המועצה. בועז סיים את תפקידו, ולכן אנחנו רוצים למנות את גזבר המועצה, אלון גרינברג, לדירקטור. יש שאלות בנושא? אין. אני מעלה להצבעה.

הצבעה:
אושר פה אחד.

החלטה מספר 119/12
מליאת המועצה מאשרת את מינוי גזבר המועצה אלון גרינברג לדירקטור בתאגיד מי ציונה.

2. אישור הרכב הוועדה למינוי מנכ"ל:

חובב צברי: לפי ההנחיות הוועדה כוללת: יו"ר- אני, שני חברי מועצה – אחד הנהלה: קרן שגב, אחד מהאופוזיציה: אבשלום לוי, היועץ המשפטי – עו"ד יניב מטלס ונציג מטעם משרד הפנים – מנכ"ל מרשות אחרת שביקשנו שימנו.
בצלאל דוד: איפה אפשר לראות את הקריטריונים?
עו"ד יניב מטלס: זה לא מכרז.
חובב צברי: הקריטריונים פשוטים.
בצלאל דוד: לנו יש מישהו להציע.
חובב צברי: זו משרת אמון.
בצלאל דוד: אולי הוא נאמן שלך.
חובב צברי: אנחנו כרגע מאשרים את הוועדה, כלומר את חברים בה.
בצלאל דוד: בכל מקרה האם אפשר לראות את הקריטריונים?
חובב צברי: אין בעיה, אפשר. אני מעלה להצבעה.

הצבעה:
אושר פה אחד.

החלטה מספר 120/12
מליאת המועצה מאשרת את הרכב הוועדה למינוי מנכ"ל: יו"ר – חובב צברי, חברי מועצה – קרן שגב ואבשלום לוי, יועמ"ש – עו"ד יניב מטלס, נציג משרד הפנים – מנכ"ל מרשות אחרת שמשרד הפנים ימנה.

3. אישור הרכב ועדת רכש:

חובב צברי: אני מבקש למנות את מלי מרחבי ליו"ר הוועדה, בנוסף חברי הוועדה הם: קניין המועצה – שרון ליבי ומנהלת אגף התשתיות – רות לוי. לפני כן היה המנכ"ל יו"ר הוועדה, אני חושב שהוועדה צריכה להיות מורכבת מאנשי מקצוע, בסוף זה מגיע אליי אחרי שהגזבר חתם, כלומר אחרי שהם עשו את העבודה.
דוד אבו: אני חושב שמנכ"ל צריך להיות בוועדה.
אלון גרינברג: לדעתי זה לא עובד טוב.
דוד אבו: אני אומר את דעתי. גם הגזבר צריך להיות בוועדה.
עו"ד יניב מטלס: הגזבר הוא זה שמבצע את הבקרה וחותם אח"כ.
חובב צברי: הסוגיה הזו היא פשוטה. את המעקב מבצעים הגזבר ואני. אני חותם רק אחרי שהגזבר חתם.
דוד אבו: ברחובות למשל המנכ"ל הוא זה שעובר על הרכש. למרות שפה אין רכש גדול.
חובב צברי: אחד הלקחים הוא שאנחנו רוצים לקדם ספר מחירון, שיהיה יותר קל בנושא הזה.
דוד אבו: צריך מנכ"ל בכלל? אני שומע שכל נושא לא התאים למנכ"ל.
חובב צברי: בסוף, אם אנחנו מסתכלים על מנכלות, התפקיד הוא בעצם לסנכרן בין כל הדברים. אם אתה רוצה אפשר לדבר על זה בשיחה אישית.

הצבעה:
אושר פה אחד.

החלטה מספר 121/12
מליאת המועצה מאשרת את הרכב ועדת רכש – יו"ר מלי מרחבי, חברים – שרון ליבי, רות לוי.

4. מינוי חבר ועדת ערר:

חובב צברי: יש לנו את ועדת ערר. מירי יגיל, שהייתה חברה בוועדה, כתבה מכתב בו היא מבקשת להפסיק להיות בוועדה. אנחנו רוצים למנות את נוריאל כורש במקומה. יש שאלות? אין, מעלה להצבעה.

הצבעה:
אושר פה אחד.

החלטה מספר 122/12
מליאת המועצה מאשרת את מינוי נוריאל כורש לחבר בוועדת הערר, במקום גב' מירי יגיל.

5. אשרור החלטה קודמת של המועצה, להארכת תוקף התחשיבים הכלכליים של חוקי העזר עד לתאריך 31.12.2017:

חובב צברי: בישיבת מועצה קודמת אנחנו אישרנו את ההחלטה וחוקי העזר כבר פורסמו ברשומות. עכשיו, משרד הפנים מבקש שנאשר את ההחלטה שוב, אחרי שחוקי העזר פורסמו.
אילן ירימי: מבקש הסבר, זו הארכה?
עו"ד יניב מטלס: זה אישור הארכה לתחשיבים הכלכליים. לכל חוקי העזר יש מגבלה לתקופת התחשיב הכלכלי ושלנו מסתיימים כעת. במהלך שנת 2016 פנינו למשרד הפנים על מנת שיאריכו את המועד, הם ביקשו שנקבל החלטה במליאת המועצה, קיבלנו החלטה והעברנו אליהם. החוקים פורסמו וביקשנו שיפרסמו את ההארכה. כעת הם מבקשים שזה יאושר במליאת המועצה לאחר שהחוקים פורסמו ברשומות ואנו מבקשים לאשר ההחלטה.

הצבעה:
אושר פה אחד.

החלטה מספר 123/12
מליאת המועצה מאשרת את הארכת תוקף התחשיבים הכלכליים של חוקי העזר עד לתאריך 31.12.2017.

• מענה לשאילתה של חברת המועצה מאיה גולדשטיין בנושא רעש חריג של המטוסים:

חובב צברי: יזמנו פגישה עם מפקד תל נוף יחד עם נציגים נוספים והם גם הזמינו אותנו אליהם. סוכם שקצין הבטיחות של הבסיס יהיה בקשר עם הקב"ט והם יתעדכנו ויעבירו מידע. בפגישה הוא פירט בכל נושא ההמראות והנחיתות והרצת מנועים. שורה תחתונה סוכם שנהיה בקשר והם יודיעו לנו בזמן אמת על אירועים חריגים ואנחנו כמובן נעביר זאת לתושבים באמצעות האמצעים העומדים לרשותנו. בנוסף, מפקד הבסיס הבהיר שהם כן מתחשבים ומנסים שיהיה כמה שפחות רעש וכל עוד הרוח מאפשרת זאת, מבצעים המראות לכיוונים פחות מרעישים. באותו יום ספציפי של הרעש החריג, היה מטוס גדול שביצע תרגול נחיתות.
אייל זלנה: ולא שאלו אותו בעניין התרגיל.

הישיבה ננעלה.
רשמה: רחל סהלו, ע. מנכ"ל.

חובב צברי – ראש המועצה
אלון גרינברג – גזבר המועצה

העתקים:

 • חובב צברי- ראש המועצה
 • עו"ד יניב מטלס – יועמ"ש המועצה
 • רו"ח איזי בנוזיו – מבקר המועצה