פרוטוקול ישיבת מועצה (37)


10/04/2017 12:56

26.03.2017
כ"ח אדר תשע"ז

פרוטוקול ישיבת מועצה מיום 23.03.2017 מס' 37/12

משתתפים:

 • חובב צברי – ראש המועצה
 • אילן ירימי – סגן ראש המועצה
 • עו"ד אייל זלנה – סגן וממלא מקום ראש המועצה
 • בת החן גזאל – סגנית ראש המועצה
 • נועם אהרון – משנה לראש המועצה
 • קרן שגב – חברת מועצה
 • עו"ד מאיה גולדשטיין – חבר מועצה

נוכחים:

 • עו"ד רינת דנון – מנכ"לית המועצה
 • עו"ד ארז שביט – עו"ד ממשרד היועץ המשפטי
 • אלון גרינברג – גזבר המועצה
 • רחל סהלו – עוזרת מנכ"ל

נעדרו:

 • בצלאל דוד – חבר מועצה
 • קובי סבג – חבר מועצה
 • אבשלום לוי – חבר מועצה
 • דוד אבו – חבר מועצה

סדר היום

המרת 4.9 מלש"ח מהלוואה קודמת לתב"רים אחרים.

מהלך הדיון:

חובב צברי: ערב טוב אני פותח ישיבת מועצה מס' 37, על סדר היום המרת 4.9 מלש"ח לתב"רים אחרים, כאשר העברת הכספים הינה מהפרויקטים הבאים:

 • הנגשת בניין המועצה – כמפורט בטבלה ששלחנו, יש מקורות מימון חיצוניים של 3.4 מלש"ח, צמצמנו את היקף העבודות ויש לנו למעשה אומדן עלות של 4 מיליון ויש לנו הלוואה 5 מלש"ח, נוצר מצב שיש לנו 4.4 מלש"ח שאפשר להשתמש לטובת דברים אחרים.
 • שיפוצים אולם תרבות/ספורט במתנ"ס – העלות היא 1.1 מלש"ח, יש מקורות מימון בסכום זה ויש הלוואה של 500 אלש"ח שניתן להעביר לטובת תב"רים אחרים.

אלה הפרויקטים שאליהם אנו מבקשים להמיר 4.9 מלש"ח כאמור:

 • הקמת גני ילדים ברחוב הרב מימון- מימון ממשרד החינוך 850 אלש"ח ונשלים מההמרה של ההלוואה 550 אלש"ח.
 • חניות ברחוב סביונים, חבצלת וקרן היסוד (לגבי הסעיפים 4,5,6 ) – הסכום הכולל עומד על 750 אלש"ח כמפורט בטבלה.
 • חידוש רחובות שטח 140 כולל תכנון – סכום כולל של 2.2 מלש"ח.
 • פיתוח ליד חניון משאיות + פארק כלבים – 600 אלש"ח.
 • הצללה מתקני משחקים – 460 אלש"ח.
 • שיפוץ והרחבת מחלקת הרווחה – העלות 905 אלש"ח עלות, יש לנו מקורות מימון חיצוניים 765 אלש"ח ונשלים מהלוואה 140 אלש"ח.
 • סקייט פארק ו/או מתקני שוכר ו/או מתקני משחקים – עלות 400 אלש"ח, מימון מטוטו ווינר 200 אלש"ח ונשלים מההמרה של ההלוואה 200 אלש"ח.

סה"כ אנו ממירים 4.9 מלש"ח מהלוואה של ה – 10 מלש"ח וזאת לטובת כל הנושאים הנ"ל. יש שאלות?

הערה: אין.

אני מעלה זאת להצבעה.
הצבעה:

אושר פה אחד.

החלטה מספר 126/12

מליאת המועצה מאשרת המרת 4.9 מלש"ח מהלוואה קודמת לתב"רים הנ"ל, כמפורט בטבלה המצורפת כנספח א' לפרוטוקול זה.

הישיבה ננעלה.

רשמה: רחל סהלו, ע. מנכ"ל.

חובב צברי – ראש המועצה
עו"ד רינת דנון – מנכ"לית המועצה

העתקים:

חובב צברי- ראש המועצה
אלון גרינברג – גזבר המועצה
עו"ד יניב מטלס – יועמ"ש המועצה
רו"ח איזי בנוזיו – מבקר המועצה