פרוטוקול ישיבת מועצה (42)


25/08/2017 13:44

31.07.2017
ח' באב תשע"ז

פרוטוקול ישיבת מועצה מיום 10.07.2017 מס' 42/12

משתתפים:

 • חובב צברי – ראש המועצה
 • אילן ירימי – סגן ראש המועצה
 •  עו"ד אייל זלנה – סגן וממלא מקום ראש המועצה
 • בת החן גזאל – סגנית ראש המועצה
 • נועם אהרון – משנה לראש המועצה
 • קרן שגב – חברת מועצה
 • עו"ד מאיה גולדשטיין – חברת מועצה
 • אבשלום לוי – חבר מועצה

נוכחים:

 • עו"ד רינת דנון – מנכ"לית המועצה
 • עו"ד יניב מטלס – היועץ המשפטי למועצה
 • אלון גרינברג – גזבר המועצה
 • רחל סהלו – עוזרת מנכ"לית

נעדרו:

 • קובי סבג – חבר מועצה
 • דוד אבו – חבר מועצה
 • בצלאל דוד – חבר מועצה

סדר יום:

 1. הגדלת עבודות שיפוצי קיץ עד 50% נוספים מסכום העבודות באמצעות הקבלן אשר זכה במכרז לביצוע התאמת גן רותם.
 2. הוקרת הרב אהרון בן דוד על זכייתו בפרס "שבזי".

מהלך הדיון:

חובב צברי: אני מבקש לפתוח את ישיבה מספר 42, על סדר היום:

1. הגדלת עבודות שיפוצי קיץ עד 50% נוספים מסכום העבודות לביצוע התאמת גן רותם 

חובב צברי: התעורר צורך לפתוח גן חדש שפתי ומצאנו את גן רותם שהיה בעבר מעון ולכן הוא מותאם מבחינה מבנית.

נועם אהרון: אנחנו נעמוד ב 01.09?

אייל זלנה: אנחנו תמיד עמדנו ונעמוד. הקבלן שזכה במכרז עבודות שיפוצי הקיץ הוא זה שיבצע גם את גן רותם.

חובב צברי: בעצם אותו קבלן יבצע את כל שיפוצי הקיץ. אם היינו הולכים למכרז עבור גן הרותם לא היינו מצליחים לעמוד ב 01.09. יש עוד שאלות?, אני מבקש להעלות להצבעה.

הצבעה:

אושר פה אחד.

החלטה מספר 136/12

מליאת המועצה מאשרת הגדלת עבודות שיפוצי קיץ עד 50% נוספים מסכום העבודות לביצוע התאמת גן רותם, באמצעות הקבלן שזכה במכרז לביצוע עבודות שיפוצי קיץ.

2. הענקת מגן  לד"ר אהרון בן דוד על זכייתו בפרס "שבזי"

ראש המועצה מעניק לרב אהרון בן דוד מגן על זכייתו בנוכחות בני המשפחה וחברי המועצה.

הישיבה ננעלה

רשמה: רחל סהלו, ע. מנכ"לית.

 • חובב צברי – ראש המועצה
 • עו"ד רינת דנון – מנכ"לית המועצה

העתקים:

 • חובב צברי – ראש המועצה
 • אלון גרינברג – גזבר המועצה
 • עו"ד יניב מטלס – יועמ"ש המועצה
 • רו"ח איזי בנוזיו – מבקר המועצה