פרוטוקול ישיבת מועצה (45) שלא מן המניין


20/11/2017 17:07

01.11.2017
י"ב חשוון תשע"ח

מיום 31.10.2017 מס' 45/12

משתתפים:

 • חובב צברי – ראש המועצה
 • אילן ירימי – סגן ראש המועצה
 • עו"ד אייל זלנה – סגן וממלא מקום ראש המועצה
 • בת החן גזאל – סגנית ראש המועצה
 • נועם אהרון – משנה לראש המועצה
 • קרן שגב – חברת מועצה
 • עו"ד מאיה גולדשטיין – חברת מועצה
 • בצלאל דוד – חבר מועצה (נכנס באיחור)
 • דוד אבו – חבר מועצה

נוכחים:

 • עו"ד רינת דנון – מנכ"לית המועצה
 • עו"ד יניב מטלס – היועץ המשפטי למועצה
 • אלון גרינברג – גזבר המועצה
 • רחל סהלו – עוזרת מנכ"לית

נעדרו:

 • קובי סבג – חבר מועצה
 • אבשלום לוי – חבר מועצה

סדר יום:

 1. הקמת חברה כלכלית ואישור תקנון החברה.
 2. אישור הרכב חברי ועדת איכות הסביבה: מזכיר הוועדה מנהל מח' הפיקוח-שרון לוי, יו"ר הוועדה- אילן ירימי, חבר המועצה-עו"ד אייל זלנה, חברת המועצה- בת החן גזאל, חברת המועצה- עו"ד מאיה גולדשטיין ונציג ציבור- נוריאל כורש.
 3. מינוי מנהלת אגף התשתיות כחברת ועדת התחבורה.
 4. עדכון חוזה בכירים: מנכ"לית המועצה- עו"ד רינת דנון, מהנדסת המועצה- לריסה וקסלר ומבקר המועצה- איזי בנוזיו.
 5. שינוי מבנה אירגוני:
 • הפיכת מחלקת הרווחה והשירותים החברתיים לאגף הרווחה והשירותים החברתיים והכפפת היחידה להתנדבות לאגף.
 • הפיכת מחלקת החינוך לאגף החינוך והכפפת הספרייה לאגף.
 1. אישור מימון טיסת ראש המועצה לארה"ב במשלחת מטעם ההסתדרות הציונית העולמית- עלות 918 דולר בתוספת החזר הוצאות אש"ל וכדומה בהתאם לתקש"יר.
 2. מינוי ממונה תעסוקה לאנשים עם מוגבלות.
 3. תב"רים:
  • שינוי בשני תב"רים הקטנת הלוואה סה"כ 300 אלש"ח:
   • ביטול תב"ר שיפוץ המועצה הדתית 250 אלש"ח מהלוואה.
   • הקטנת נגישות בניין המועצה ב- 50 אלש"ח מהלוואה.
  • אישור תב"ר הסדרת חצרות גני ילדים ב- 300 אלש"ח מיתרת ההלוואה לעיל.

מהלך הדיון:

חובב צברי: אני מבקש לפתוח את ישיבה מספר 45, סדר היום נשלח אליכם, הנושא הראשון הוא:

 1. הקמת חברה כלכלית ואישור תקנון החברה

חובב צברי: יש לכם שאלות בנושא?

דוד אבו: מה אנחנו הולכים לאשר היום את החברה עצמה או מינוי מנכ"ל?

חובב צברי: אנחנו מאשרים את תקנון החברה.

רינת דנון: התקנון נשלח אליכם במייל.

חובב צברי: אנחנו מדברים על הנושא הזה לא מעט שנים.

דוד אבו: אנחנו מדברים על אישור התקנון ולא פעילות החברה.

רינת דנון: זה כבר אושר בעבר.

דוד אבו: זה אותו תקנון שהובא לאישור בתקופתו של אריק?

יניב מטלס: התקנון הוא בהתאם להנחיות משרד הפנים.

דוד אבו: רגע, אני מאשר הקמה או פעולה כמו מינוי מנכ"ל?

יניב מטלס: מדובר בהחלטת מועצה שרוצה חברה כלכלית.

אייל זלנה: דרך אגב המועצה לא מאשרת מנכ"ל, מי שממנה מנכ"ל הם חברי הדירקטוריון.

מאיה גולדשטיין: מי יהיו חברי הנהלה של החברה הכלכלית?

יניב מטלס: זה כתוב בתקנון.

חובב צברי: אני מבקש לעלות להצבעה.

הצבעה:

אושר פה אחד.

החלטה מספר 146/12

מלאית המועצה מאשרת הקמת חברה כלכלית ואת תקנון החברה.

 1. אישור הרכב חברי ועדת איכות הסביבה

חובב צברי: אנחנו מבקשים לאשר את ההרכב, עד כה מזכירת הוועדה הייתה רות לוי מנהלת אגף התשתיות ומי שמחליף אותה הוא מנהל פיקוח מאחר והוא אמון על נושא איכות הסביבה. שאר חברי הוועדה הם: יו"ר הוועדה- אילן ירימי, חבר המועצה-עו"ד אייל זלנה, חברת המועצה- בת החן גזאל, חברת המועצה- עו"ד מאיה גולדשטיין ונציג ציבור- נוריאל כורש.

דוד אבו: מה השינויים?

מאיה גולדשטיין: בת החן התווספה כחברה, מה חסר לנו חברי מועצה בוועדה?

חובב צברי: כן.

רינת דנון: ההרכב הוא בהתאם למה שכתוב בחוק, וכתוב ארבעה חברי מועצה, עד כה היו שלושה.

הצבעה:

אושר פה אחד.

החלטה מספר 147/12

מליאת המועצה מאשרת את הרכב חברי ועדת איכות הסביבה: מזכיר הוועדה מנהל מח' הפיקוח-שרון לוי, יו"ר הוועדה- אילן ירימי, חבר המועצה-עו"ד אייל זלנה, חברת המועצה- בת החן גזאל, חברת המועצה- עו"ד מאיה גולדשטיין ונציג ציבור- נוריאל כורש.

 1. מינוי מנהלת אגף מחלקת התשתיות כחברת ועדת התחבורה.

חובב צברי: כיום  בוועדה מתקבלות החלטות לביצוע שחלקן אגף התשתיות מוציא לפועל. מנהלת אגף התשתיות הינה מוזמנת לוועדה, אך היא אינה חברה בוועדה. יש לה חלק משמעותי בביצוע החלטות וכמו כן במעקב. לכן, אנחנו מבקשים למנות אותה כחברה בוועדה. יש שאלות?

הצבעה:

אושר פה אחד.

החלטה מספר 148/12

מליאת המועצה מאשרת את מינוי מנהלת אגף מחלקת התשתיות כחברת ועדת התחבורה.

 1. עדכון חוזה בכירים: מנכ"לית המועצה- עו"ד רינת דנון, מהנדסת המועצה- לריסה וקסלר ומבקר המועצה- איזי בנוזיו

מנכ"לית המועצה רינת דנון יצאה.

חובב צברי: משרד הפנים הוציא עדכון בשכר מנכ"לים.

דוד אבו: מה העדכון אומר?

חובב צברי: שמנכ"לים במועצות מקומיות יקבלו 100% משכר מנכ"ל.

יניב מטלס: החל מה1.1.2018.

דוד אבו: משרד הפנים לא קבע, המועצה רשאית לתת תוספת. אתה בעצם רוצה להם תוספת לחוזה האישי שלהם מתקציב המועצה. אני רוצה להעלות נקודה, אנחנו נכנסים לשנת בחירות ואני רוצה לדעת מה אומר החוק לגבי השינויים בסדרי גודל כאלה, הרי זה נכנס לתקופה של שנת בחירות.

יניב מטלס: מדובר בחוזר שהוציא משרד הפנים.

דוד אבו: החוזר של משרד הפנים מאפשר לך?

יניב מטלס: נכון.

חובב צברי: דודו, אתה קפצת מבלי לקבל את רשות הדיבור ואתה כבר מפרש אותי בצורה לא נכונה. ראשית, אני מעדכן אתכם שיצא חוזר של משרד הפנים שבו הוא מעלה את האחוז.

דוד אבו: הוא מאפשר.

חבר המועצה בצלאל דוד נכנס.

חובב צברי: עד כה מנכ"ל ברשות מקומית שכרו נקבע מ-70% משכר מנכ"ל וכל שנתיים ניתנה אפשרות לבקש ממשרד הפנים לעלות באחוזים. עכשיו שונה הטווח ומנכ"לים יכולים להגיע עד 100%, מהנדסת יכולה להגיע עד 90%.

אלון גרינברג: מהנדסת יכולה להגיע עד 95% והמבקר 90%, בעניין המבקר למועצה אין זכות בחירה בנושא, אם משתמשים בתוספות לפי החוזר אף לאחד הבכירים האחרים, הוא מקבל אוטומטית 90%.

חובב צברי: המבקר נמצא בשליש משרה. עד כה המנכ"ל היה יכול להגיע ל 70% משכר בכירים ועכשיו משרד הפנים שינה זאת ל 100%.

מאיה גולדשטיין: מתי יצא השינוי?

אלון גרינברג: זה מכתב שהתקבל ממשרד האוצר מה- 24/09/17.

דוד אבו: ומה אתה רוצה מאיתנו שנעלה את זה ל 100%?

חובב צברי: קודם כל אני מעלה זאת למליאת המועצה לאישורכם ושנית הרשויות המקומיות ומשרד הפנים רואים חשיבות רבה בעבודת המנכ"לים.

דודו אבו: תגיד שאתה רוצה לתת לאנשים האלה תוספת.

חובב צברי: אני נותן מה שאפשר לתת, כפי שמנחה משרד הפנים.

מאיה גולדשטיין: למה, יש תחושה שהמנכ"לית לא מתוגמלת מספיק?

חובב צברי: משרד הפנים נתן את הגושפנקא לכך לאור העבודה שהמנכ"לים עובדים מאוד קשה. זה לא מיוחד רק לקריית עקרון זו נחלת כל הרשויות.

מאיה גולדשטיין: אז מה, כולם מעלים כי האפשרות קיימת?

דוד אבו: אתה בדקת את זה?

חובב צברי: אתה בדקת? תקשיבו, זה עלה כצורך מהשלטון המקומי, מפורום המנכ"לים. עבודת המנכ"ל היא תובענית ודורשת 24/7, והם אמרו שזה לא צריך להישאר בתקרה של 80%.

דוד אבו: זה מאפשר לך, זאת לא העלאה אוטומטית. אנחנו רוצים לדעת האם אנחנו מאשרים תוספת של שכר או מצביעים על המכתב שקיבלנו ממשרד הפנים?

חובב צברי: אנחנו מצביעים על עדכון שכר של: המנכ"לית- 100%, מהנדסת המועצה עד – 90% ומבקר המועצה- 90%.

דוד אבו: המועצה היום מאשרת תוספת שכר.

חובב צברי: מה- 1.1.18.

אלון גרינברג: למהנדסת הטווח העליון הוא 95%, בכפוף כמובן לאישור משרד הפנים לקידומים.

חובב צברי: אנחנו מאשרים את הדברים ולאחר מכן זה עובר לאישור משרד הפנים.

דוד אבו: אנחנו מאשרים את התוספת פיזית.

חובב צברי: בכפוף לאישור משרד הפנים. אני מבקש להעלות להצבעה.

מאיה גולדשטיין: אם אפשר לפצל את ההצבעה אז אני בעד העלאת שכר של המהנדסת, אני מכירה את היקף העבודה שלה והיא אף זקוקה לעוזר. למבקר…

אייל זלנה: המבקר לא נמצא בשיקול דעתנו.

יניב מטלס: אם עושים עדכון שכר לאחד האחרים אז זה אוטומטי גם למבקר ל- 90%.

מאיה גולדשטיין: אני אומרת בכנות, לא מדובר בהצבעות פופוליסטיות, אני לא מכירה לא את היקף העבודה של המנכ"לית ולא את היקף העבודה של המבקר.

הצבעה:

עדכון שכר מנכ"לית:

בעד 7 (חובב צברי, אילן ירימי, אייל זלנה, בת החן גזאל, קרן שגב, נועם אהרון, בצלאל דוד).

נגד 2 (מאיה גולדשטיין, דוד אבו).

עדכון שכר מהנדסת:

בעד 8 (חובב צברי, אילן ירימי, אייל זלנה, בת החן גזאל, קרן שגב, נועם אהרון, בצלאל דוד ומאיה גולדשטיין).

נגד 1 (דוד אבו).

עדכון שכר המבקר:

בעד 7 (חובב צברי, אילן ירימי, אייל זלנה, בת החן גזאל, קרן שגב, נועם אהרון, בצלאל דוד).

נגד 2 (מאיה גולדשטיין, דוד אבו).

החלטה מספר 149/12

מליאת המועצה מאשרת החל מה- 01.01.2018:

 • מנכ"לית המועצה: 100% משכר מנכ"ל בטבלה.
 • מבקר: 90% משכר מנכ"ל בטבלה.
 • מהנדסת: 80% עד 95% ככל שמשרד הפנים יאשר.

ביחס לשנת 2017, החל מיום ה-01.11.2017:

 • מנכ"לית: 80%
 • מבקר: 90%
 • מהנדסת:80% עד 90%, ככל שמשרד הפנים יאשר.

כאשר הכול בכפוף להנחיות משרד האוצר בהתאם להודעתם מיום ה- 24.09.2017 ובכפוף לאישור משרד הפנים.

 1. שינוי מבנה אירגוני:
 • הפיכת מחלקת הרווחה והשירותים החברתיים לאגף הרווחה והשירותים החברתיים והכפפת היחידה להתנדבות לאגף.

מאיה גולדשטיין: מהן המשמעויות?

חובב צברי: המשמעויות בעיקר שניתן לתת תגמול יותר טוב למנהלת, ולמזכירות מתח הדרגות שלהם נמוך וברגע שהם הופכים לאגף זה משנה את טווח הדרגות. הכוח אדם גדל במחלקה כמו גם במחלקת החינוך.

הצבעה:

אושר פה אחד.

החלטה מספר 150/12

מליאת המועצה מאשרת את הפיכת מחלקת הרווחה והשירותים החברתיים לאגף הרווחה והשירותים החברתיים והכפפת היחידה להתנדבות לאגף.

 • הפיכת מחלקת החינוך לאגף החינוך והכפפת הספרייה לאגף

חובב צברי: כשאני נכנסתי לתפקיד הספרייה הייתה תחת ראש המועצה ואני לא ראיתי לנכון להשאיר את זה כך והחלטתי בזמנו להעביר לאחריות המתנ"ס. כעת אנחנו מבקשים להעביר את הספרייה לחינוך בכדי שנמשיך ברצף החינוכי, אין ספק כי ברמה האזורית הספרייה היא מצוינת. יש שאלות? אני מבקש להעלות להצבעה.

הצבעה:

אושר פה אחד.

החלטה מספר 151/12

מליאת המועצה מאשרת את הפיכת מחלקת החינוך לאגף וכמו כן הכפפת הספרייה לאגף.

 1. אישור מימון טיסת ראש המועצה לארה"ב במשלחת מטעם ההסתדרות הציונית העולמית- עלות 918 דולר בתוספת החזר הוצאות אש"ל וכדומה בהתאם לתקש"יר

חובב צברי: אני מעדכן כי היציאה לסין הייתה פרטית ולא על חשבון המועצה, בסוף לא יצאתי במסגרת המשלחת.

מאיה גולדשטיין: אז חסכנו את ההוצאה?

חובב צברי: כן.

מאיה גולדשטיין: יצאת גבר.

חובב צברי: כעת מדובר במשלחת של ראשי רשויות מטעם ההסתדרות הציונית מה- 24.11.2017 עד ה 28.11.2017. יש שאלות? אין, אני מבקש להעלות להצבעה.

הצבעה:

אושר פה אחד.

החלטה מספר 152/12

מליאת המועצה מאשרת את מימון טיסת ראש המועצה לארה"ב במשלחת מטעם ההסתדרות הציונית העולמית- עלות 918 דולר בתוספת החזר הוצאות אש"ל וכדומה בהתאם לתקש"יר.

 1. מינוי ממונה תעסוקה לאנשים עם מוגבלות

חובב צברי: המועצה חייבת למנות ממונה תעסוקה לאנשים עם מוגבלות על פי חוק. אנחנו מבקשים למנות את מ"מ מנהלת משאבי אנוש מלי מרחבי לתפקיד. יש שאלות? אין.

הצבעה:

אושר פה אחד.

הצבעה מספר 153/12

מליאת המועצה מאשרת את מינוייה של הגברת מלי מרחבי לממונה על התעסוקה לאנשים עם מוגבלות.

 1. תב"רים:

חובב צברי: שינוי בשני תב"רים: ביטול תב"ר שיפוץ המועצה הדתית 250 אלש"ח מהלוואה. הקטנת נגישות בניין המועצה ב- 50 אלש"ח מהלוואה. ואישור תב"ר הסדרת חצרות גני ילדים ב- 300 אלש"ח מיתרת ההלוואה לעיל.

דוד אבו: למה לבטל, תוסיף תב"ר.

אלון גרינברג: אין לך יתרת הלוואה לזה.

דוד אבו: זה לא בדיוק שיפוץ המועצה הדתית, הרי הייתה כוונה להעביר את המועצה הדתית. אני מבקש שתשאיר את התב"ר.

אלון גרינברג: מה יהיה המקור?

דוד אבו: מקרנות.

אלון גרינברג: אז צריך לשנות את סעיף 8.1.1. 8.1.2 ומקור המימון יהיה מקרנות. אבל כרגע אין כסף בקרנות, אם וכאשר תהיה יתרה בקרנות, ניתן יהיה לבצע את זה.

הצבעה:

אושר פה אחד.

החלטה מספר 154/12

מליאת המועצה מאשרת שינוי בשני תב"רים (הקטנת הלוואה סה"כ 300 אלש"ח ומימון חליפי מקרנות) ואישור תב"ר חדש (במימון סכום ההלוואה האמור):

 • שינוי תב"ר שיפוץ המועצה הדתית: הקטנת הלוואה 250 אלש"ח ובמקומה מימון מקרנות.
 • שינוי בתב"ר נגישות בניין המועצה: הקטנת הלוואה ב 50 אלש"ח ובמקומה מימון מקרנות.
 • אישור תב"ר הסדרת חצרות גני הילדים – 300 אלש"ח במימון הלוואה.

הישיבה ננעלה.

רשמה: רחל סהלו, ע. מנכ"לית.

חובב צברי – רש המועצה
עו"ד רינת דנון – מנכ"לית המועצה 

 

העתקים:

 • חובב צברי- ראש המועצה
 • אלון גרינברג – גזבר המועצה
 • עו"ד יניב מטלס – יועמ"ש המועצה
 • רו"ח איזי בנוזיו – מבקר המועצה