פרוטוקול ישיבת מועצה (47) שלא מן המניין


22/12/2017 15:26

12.12.2017
כ"ד כסלו תשע"ח

מיום 10.12.2017 מס' 47/12

משתתפים:

 • חובב צברי – ראש המועצה
 • אילן ירימי – סגן ראש המועצה
 • עו"ד אייל זלנה – סגן וממלא מקום ראש המועצה
 • בת החן גזאל – סגנית ראש המועצה
 • נועם אהרון – משנה לראש המועצה
 • קרן שגב – חברת מועצה
 • עו"ד מאיה גולדשטיין – חברת מועצה
 • אבשלום לוי – חבר מועצה
 • דוד אבו – חבר מועצה

נוכחים:

 • עו"ד רינת דנון – מנכ"לית המועצה
 • עו"ד יניב מטלס – היועץ המשפטי למועצה
 • אלון גרינברג – גזבר המועצה
 • רחל סהלו – עוזרת מנכ"לית

נעדרו:

 • קובי סבג – חבר מועצה

סדר יום:

 1. תקציב המועצה לשנת 2018.

מהלך הדיון:

חובב צברי: אני פותח את ישיבה מספר 47 אישור תקציב שנת 2018. אני חושב שזה כבוד למועצה שאנו מביאים את התקציב לאישור בדצמבר וכמובן שאני מקווה שנאשר אותו היום, זוהי הדרך הנכונה. אני מעביר את רשות הדיבור לגזבר המועצה, שייתן מילות פתיחה לגבי תקציב 2018.

אלון גרינברג: מציג את התקציב במצגת. ראשית, מענק האיזון קוצץ ב- 666 אלש"ח ביחס לשנה קודמת.

דוד אבו: קוצץ סופית?

חובב צברי: קיבלנו מסמך בו כתוב שהשנה המענק יעמוד על 1,075 אלש"ח,  במקום 1,742 אלש"ח. אך בסה"כ יש לנו תקציב מאוזן והוא דומה לשנת 2017.

אלון גרינברג: נשלח אליכם מסמך שמפרט את עיקרי התקציב, התקציב בשנת 2017 עמד על כ- 76.7 מלש"ח וב- 2018 התקציב הוא 78.359 מלש"ח (ללא המותנה). השינויים העיקריים הם: הארנונה מקודמת 2.18% בהתאם לקידום האוטומטי ברמה הארצית. צמצום מענק האיזון משפיע על התקציב והסכמי השכר שנחתמו ברמה הארצית הביאו לקידום שכר של 3% שהוא כשלעצמו הגדלת הוצאות השכר של 700 אלש"ח.

חבר המועצה בצלאל דוד נכנס.

אלון גרינברג: כמו בשנה שעברה אנחנו מעבירים 2.1 מלש"ח מהקרנות לשוטף. המועצה גייסה בשנה קודמת  18 מלש"ח הלוואות לפיתוח כשכל החזרי הלוואות נמצאים בתוך פירעון מלוות בתקציב. שימו לב כי פירעון המלוות לא גדל משמעותית משנה קודמת מאחר והלוואות קודמות הסתיימו. בנוסף, שלחנו לכם תיקון תקציב, בו מופיעה מסגרת התקציב הסופית המוצגת לאישור בסך 78,359,126 ₪. השינוי שבוצע מפורט במסמך ששלחנו אליכם (מצורף כנספח).

הוספנו להכנסות ולהוצאות 30 אלש"ח בתחום הקליטה, הגדלנו צפי הכנסות מזיכיון מכרז פרסום ב-25 אלש"ח ואנחנו נמצאים במו"מ בהליך משפטי כשברקע יש מכרז חדש. בהוצאות – שני נושאים עברו לתב"רים ולפיכך הגדלנו סעיפים אחרים ב- 200 אלש"ח וזה מפורט בטבלה. יש לציין כי בסעיף יוזמות חינוך כלול גם אירוע ערב המתגייסים.

דוד אבו: ה-200 אלש"ח שמועברים לתב"רים, יש להם כיסוי בתב"רים?

אלון גרינברג: כן. לקחנו 440 אלש"ח מהלוואה שיועדה לטובת השלמת הגן ברחוב הרב מימון ולפני מספר ימים קיבלנו הודעה מטעם המשרד לפיתוח הנגב הגליל והפריפריה, שהם אישרו לנו 400 אלש"ח להשלמת הגן על פי בקשה שהגשנו, כך שהתפנה הסכום של ההלוואה ואותו אנו מבקשים להמיר, גם לטובת ביצוע התב"רים האמורים. זה מפורט בטבלת תקציבי הפיתוח/התב"רים שנשלחה אליכם לקראת הישיבה.

דוד אבו: מה השינוי שעשיתם? מה זה אירועים אחרים עוד 100 אלש"ח?

אלון גרינברג: מדובר בסעיף 82 בתקציב שהועבר אליכם. זו תוספת לסעיף זה.

בת החן גזאל: זה אירועי עדות.

דוד אבו: מה שאומר שסעיפי התרבות סה"כ יעמדו על 350 אלש"ח (כולל המותנה), ראש המועצה אתה מבין שזו שנת בחירות ויש כללים?

חובב צברי: זה בהתאם למה שנעשה בשנת 2017.

דוד אבו: אי אפשר לפרסם פרסומים הכוללים שמות.

חובב צברי: ראשית, שנת הבחירות מתחילה מה-1.1.18 והחל מתאריך זה שמי לא יופיע בחתימה. שנית, הבאנו את היועמ"ש לישיבת מנהלים להרצאה בנושא הבחירות מה מותר ומה אסור לעשות.

דוד אבו: יש כללים מאוד ברורים בשנת בחירות.

חובב צברי: ואנחנו עומדים בהם.

דוד אבו: לא חבל שהתקציב ילך לאיבוד.

חובב צברי: אנחנו נותנים לכל קהילה את הכבוד שלה באמצעות אותם אירועים.

בת החן גזאל: דודו, כשנכנסת לתפקיד אתה ביקשת ממני לקיים את המימונה.

חובב צברי: בסופו של דבר היועמ"ש הוא שומר הסף.

דוד אבו: בסוף חוות דעת משפטית לא פוטרת אותך מאחריות אישית. בשנת בחירות זה בעייתי להשקיע בתרבות 350 אלש"ח, אם היית משקיע בריבוד וסלילת כבישים הייתי אומר לך כל הכבוד, זו מערכת בחירות נכונה.

בת החן גזאל: דודו, אני מבקשת שתירגע.

דוד אבו: אני רק מבקש שתהיו זהירים בנושא הזה.

בצלאל דוד: המשרד לפיתוח הנגב הגליל והפריפריה העביר 100 אלש"ח לקיום אירועי תרבות, זה מופיע בתקציב?

בת החן גזאל: זה מופיע בביצוע.

חובב צברי: משרדי ממשלה מפרסמים קולות קוראים לטובת תקצוב פעילות בתחומים שונים ואנחנו כמובן מגישים.

מאיה גולדשטיין: אני לא רואה שזה מופיע בתקציב.

בצלאל דוד: זה לא אמור להופיע ברישומים?

חובב צברי: לשנת 2018 אתה עדיין לא יכול לראות כי עדיין לא הגשנו.

בצלאל דוד: נושא הסעות תלמידים: למעלה מחמש שנים שאני מבקש והנושא לא מטופל. הציבור החרדי נוסע למסגרות מחוץ לקריית עקרון וישנן משפחות שהמצב הסוציו אקונומי קשה והן זקוקות לסיוע, צריך למצוא פתרון.

נועם אהרון: בצלאל צודק בנושא הזה, באחת מישיבות המועצה החלטנו שהמנכ"לית תבצע בדיקה. בעבר הייתה גם החלטה על מימון של 25%.

מאיה גולדשטיין: בצלאל, אתה צריך לקבל את התשובות ממנהלת אגף החינוך.

בצלאל דוד: הנטל הוא גדול, אנחנו חייבים לסייע למשפחות. בתקציב הקודם תקצבנו 100 אלש"ח ולא עשינו כלום. לדעתי, צריך לשריין בתקציב לפחות 100 אלש"ח עבור תמיכה להסעות תלמידים חרדים מגן חובה ועד היסודי.

אלון גרינברג: אנחנו מתקצבים ומשתתפים בהסעות לציבור החרדי החל מכיתה ז'.

בצלאל דוד: כדאי להקצות סכום מסוים עבור הסעות ובמקביל להקים ועדה שבאמצעותה ניתן יהיה לסייע למשפחות קשות יום.

מאיה גולדשטיין: אני אשמח לחדד את הבקשה של בצלאל, הוא מתכוון שתקום ועדה שתקבע את הקריטריונים ותתקצב את המשפחות שעומדות בקריטריונים.

נועם אהרון: אני ממליץ לתקצב כ-25%.

בצלאל דוד: ישנה סוגיה שעלתה במסגרת ועדת הביטחון והוא דיגום הרכב שמשרת את המשמר האזרחי.

נועם אהרון: חובב אמר שהוא יבדוק את הנושא.

בצלאל דוד: נושא נוסף הוא המקלטים, המצב הוא נורא ואיום.

רינת דנון: אנחנו נמצאים כרגע בתהליך של הסדרת הנושא על ידי הקמת ועדת מקלטים ובניית נוהל מסודר.

מאיה גולדשטיין: ניתן להקצות מקלט תקין לטובת אמנים, הרי הוחלט להכשיר כל פעם מספר מקלטים והנה אנחנו נכנסים לשנה חדשה ושוב פעם זה לא נעשה.

בצלאל דוד: אני מכיר את המקלטים בצורה טובה מאוד, ישנם הרבה מקלטים ללא חשמל ומים כל שיפוץ מקלט ברמה הזאת הוא לפחות 100 אלש"ח, לכן תב"ר בסך 80 אלש"ח לא מספיק.

חובב צברי: היום היה אצלנו אלוף פקע"ר, הוא אמר שהם יבדקו את המקלטים שלנו ויאמרו לנו אלו מקלטים ניתן להכשיר ואלו לפסול.

מאיה גולדשטיין: מתי נדע?

חובב צברי: הם יהיו בקשר עם הקב"ט שלנו.

בצלאל דוד: סעיף 67 אחזקת המרכז הרוחני של הקהילה האתיופית – 10,000 ₪ מדובר במבנה מוזנח שצריך לבצע בו צביעה וסיוד. בנוסף, המקלט הפנימי לא בנוי.

מאיה גולדשטיין: באיזו מסגרת זה אצלנו?

יניב מטלס: כל הבעיה היא שאין מול מי להתנהל.

בצלאל דוד: אני מבקש להגדיל את תקציב האחזקה של בית הכנסת. נושא נוסף הוא התמיכות, בסעיף 86 תמיכות תרבות רווחה ותורני עומד על 50 אלש"ח ובמותנה 50 אלש"ח. זה זלזול מוחלט בתרבות ובעמותות התורניות, כאשר הספורט מקבל 350 אלש"ח. אני מבקש להשוות את התמיכות לתקציב התמיכות של הספורט.

דוד אבו: אתם הגדלתם את התקציב ב-4 מלש"ח וחבר המועצה בצלאל דוד עדיין נשאר תקוע, ככה לא מכינים תקציב, תעלו באופן פרופורציונלי.

בצלאל דוד: תחת המתנ"ס מופיעים סעיפים רבים, למה לא מרכזים את כל הסעיפים שקשורים למתנ"ס לתקציב אחד, על מנת שנוכל להבין כמה המתנ"ס מקבל בסה"כ.

קרן שגב: חייבים להפריד זאת לתחומים, אי אפשר לשים את הנוער ואת הספורט יחד, כל תיק חייב להיות בנפרד.

בצלאל דוד: סעיף 106 מרכז צעירים- חדש, מה זה?

אלון גרינברג: זה קול קורא שאושר על ידי המשרד לשוויון חברתי, הכנסנו זאת לתקציב על מנת שנוכל להפעיל את הפרויקט. כרגע מסיבות שונות זה לא יצא לפועל עדיין.

רינת דנון: הכסף לא התקבל כי לא היו הוצאות.

דוד אבו: אתה אמרת שאתה לא מכניס סעיפים שלא קיבלת עבורם כסף. תכתוב בביצוע של שנת 2017 שהתקציב לא מומש.

אלון גרינברג: אנחנו לא מציגים ביצוע 2017 אלא תקציב 2018 ולכן לא צריך לכתוב.

מאיה גולדשטיין: זה נתון מאוד חסר בתקציב.

דוד אבו: תכתוב בסעיפים מה נוצל ומה לא.

אלון גרינברג: לשם כך יש דוח כספי בסוף השנה. בתקציב 2018 אין צורך להציג ביצוע 2017, השנה עוד לא הסתיימה. מוצג ביצוע 2016.

בצלאל דוד: סעיף 107 פעילות קהילתית, של מי זה?

קרן שגב: זו בעצם רכזת הקהילה לילך שנקלטה לאחרונה, היא עובדת במסגרת המתנ"ס.

דוד אבו: זה עולה 60 אלש"ח?

קרן שגב: זה כולל את שבוע המעשים הטובים, מיפוי הקהילה שאנחנו עושים כעת ופעילות נוספות.

בצלאל דוד: בעניין מרכז הצעירים, איפה המרכז הולך להיות מוקם?

רינת דנון: אין לו כרגע מקום פיזי ברור ולכן אנחנו לא מוציאים כספים.

בצלאל דוד: לגבי עמותת מעוז, האם העמותה מקבלת תמיכה מהרשות?

חובב צברי: לא.

יניב מטלס: היא מגישה בקשה לתמיכה.

דוד אבו: כעמותה, לא לפי ההסכם שהיה בעבר.

יניב מטלס: כן. יש להם תמיכה עקיפה שזה בעצם המבנה.

מאיה גולדשטיין: צריך להכיל זאת על כל העמותות.

יניב מטלס: אנחנו עושים זאת.

בצלאל דוד: נושא נוסף הוא "הבית החם", הקמנו "בית חם" לפני כשנה המקום משרת הרבה מתושבי קריית עקרון, כל יום מוגשים 150 מנות. השאלה היא האם אפשר להקצות תמיכה לנושא באמצעות הרווחה?

מאיה גולדשטיין: הם פועלים דרך עמותה?

בצלאל דוד: יש להם עמותה שנקראת "לחיות בכבוד".

מאיה גולדשטיין: אז למה לא לבקש תמיכה?

בצלאל דוד: רבותיי, מגיעים הרבה אנשים ל"בית החם" ואפילו מחלקת הרווחה מפנה תושבים, אי אפשר להתעלם מהעשייה.

נועם אהרון: זו עמותה שפועלת אצלך לא?

בצלאל דוד: אני לא מתעסק עם העמותה, היא לא שלי, אני לא מעורב. הבן שלי יאיר הוא אחד מהמפעילים.

נועם אהרון: איך זה עובד ברשויות אחרות?

בצלאל דוד: ברחובות לדוגמה המוקדים של ה"בית חם" מתוקצבים, לא?

קרן שגב: לא, זה מבנים פרטיים.

בצלאל דוד: אני חושב שצריך לבדוק זאת. אני הבנתי שיש סעיף מיוחד בתקציבי הרווחה להפעלת "בית החם".

דוד אבו: לפני שאתחיל בסעיפי התקציב, חשוב לי לציין כי אנו נכנסים לשנת בחירות ויש פה נושאים בתקציב שהם על גבול האיסור במערכת בחירות.

חובב צברי: אתה טועה, זו לא תקציב פוליטי. אני אישית נרשמתי לקורס בנושא הבחירות.

דוד אבו: סעיף 3 שכר מזכירות, מאחר ואין לי את נתוני הביצוע של 2017 אשווה זאת על פי הביצועים של שנת 2016. שכר המזכירות הלך ותפח, בשנת 2016 זה עמד על 1,222,362 ₪ ובשנת 2018 זה גדל ל-1,833,000 ₪, אני רוצה להבין ממה נובע הגידול. סעיף 4 משכורות גזברות בשנת 2016 זה עמד על 1,393,500 ₪ ובשנת 2018 גדל ל-1,615,000 ₪.

אלון גרינברג: לגבי הגזברות, הקניין היה מועסק בחצי משרה ברכש בגזברות והחצי השני של משרתו היה כרכז הסעות בסעיף אחר, כעת הוא מועסק ב-100% רכש בגזברות.

דוד אבו: סעיף 7 שכר הנדסה ב-2016 עמד על 596 אלש"ח וב-2018 גדל ל 1,054 אלש"ח, זה כמעט כפול. אני רוצה להבין האם זה גידול בכ"א או שטפחו המשכורות?

חובב צברי: אני אתייחס במרוכז לכל הנושאים.

דוד אבו: סעיף 24 פרסומים מתוקצב 250 אלש"ח מדובר בסכום לא קטן, אני מבקש פירוט.

חובב צברי: יש לנו את המגזין, דוח לתושב…

דוד אבו: האם זה יוצא בלי שמות ובלי תמונות של חברי המועצה? אגב גם בפייסבוק אתה צריך למחוק.

חובב צברי: כן אסור לפרסם את השם שלי. בפייסבוק הפרטי שלי אני יכול לעשות מה שאני רוצה.

דוד אבו: אני לא רוצה להגיע למערכת בחירות שאני אתחיל להתנגח, אז אני אומר מראש תיזהר ושים לב לסעיף פרסומים. סעיף 25  יעוץ אירגוני, מה זה? הייתי שמח אם היה יועץ אירגוני שיקדם את נושא המיתוג. בנוסף, אני הבנתי שנכנס תובע חדש, אתם יכולים להגיד לי מאיפה זה מתוקצב?

אלון גרינברג: הוא מתוקצב גם בסעיף 27 הוצאות משפטיות…

יניב מטלס: וגם בסעיף 48.

אלון גרינברג: סעיף 27 ב-2016 הביצוע היה 78 אלש"ח, אגב היו הכנסות גבוהות בתחום.

דוד אבו: איפה אנחנו עומדים בשימושים החורגים? מדובר בהרבה כסף שניתן לגייס. צריך להתייחס לתכנית זמ/350 כאילו היא קיבלה תוקף, זה גם מה שהוחלט בוועדה. מדובר בכסף גדול, מי מטפל בזה?

יניב מטלס: מי שמטפל זה זמורה, אם לא מוגשת בקשה לשימוש חורג הם לא מוציאים שומה. אנחנו ביקשנו שזה יבוצע דרך הליכים משפטיים. במידה ומישהו יכול להגיש בקשה ולא עושה את זה, אז יעשה דרך ההליך משפטי. כרגע זה לא מתנהל על פי הקצב הרצוי, אך זה מטופל.

דוד אבו: סעיף 30 ליווי חשבונאי בשנת 2017 זה עמד על 285 אלש"ח.

אלון גרינברג: עם מותנה של 50 אלש"ח.

דוד אבו: והמותנה הופעל?

אלון גרינברג: כן.

דוד אבו: זה לא מופיע, תציין זאת בתקציב. זה צמוד למדד?

אלון גרינברג: כן, זה בהתאם להסכם.

דוד אבו: סעיפים 42-45 בעניין הטמנת אשפה/גזם הנושא הזה מהווה כ-10% מתקציב המועצה, כמה שניסנו לפקח על זה, לא כל כך הצלחנו, בייחוד בנושא הגזם. חייבם לבדוק את הסיפור, עיריית רחובות לא מגיעה לסכומים האלה. מדובר באותו קבלן כבר 20 שנה, אין חוק מכרזים כאן? אני רוצה להבין האם מאריכים אוטומטית את החוזה?

אלון גרינברג: כל ההתקשרויות במסגרת מכרז. עשינו מכרז לפני 7 שנים, הקבלן הנוכחי סיים את ה-7 שנים ואנחנו כרגע נמצאים בהכנות למכרז חדש.

דוד אבו: מתי המכרז יצא?

אלון גרינברג: אני מאמין שבינואר.

דוד אבו: בתיקון התקציב סעיף 33 זיכיון מכרז פרסום ושילוט, מה זה?

אלון גרינברג: פרסמנו מכרז שילוט אחרי שהגענו למבוי סתום עם הקבלן הקודם.

דוד אבו: אנחנו לא מחויבים לצאת למכרז הזה, אם אתה יוצא למכרז אתה מחויב להוריד אל כל השלטים הפיראטים.

יניב מטלס: אנחנו לא הולכים להתיר שילוט פיראטי, אך אי אפשר להוריד את כל השילוט בקריית עקרון ולא התחייבנו להוריד.

דוד אבו: הרי הטענה של הזכיין הקודם התייחסה לשילוט הפיראטי.

יניב מטלס: לא, הטענה שלו הייתה שמחלקת ההנדסה לא נתנה לו אישור להציב שילוט במקומות שהוא רצה.

דוד אבו: סעיף 52 סיורי אבטחה- 365 אלש"ח, מישהו יכול להסביר לי מה זה?

חובב צברי: יש לנו בכניסה מאבטח, יש סייר לילה, הם בעצם מחזיקים את כל האבטחה ביישוב, כולל סגירת שערים.

דוד אבו: זה נשמע הזוי, אולי כדאי להחזיק חברה.

חובב צברי: ברשויות מקומיות אחרות יש גביית אגרת שמירה.

אבשלום לוי: ממה נבע השינוי בין שנת 2016 ל-2018?

אלון גרינברג: באוגוסט 2016 אם אני לא טועה, בעקבות שריפת גן המשחקים בפארק הזית והגפן, הוחלט להרחיב את הסיורים והעלות עלתה.

יניב מטלס: זה מתוקצב בהתאם למה שהיה בשנת 2017.

דוד אבו: אתה לא יכול לדעת את הביצוע של שנת 2017.

אלון גרינברג: בסעיף הזה הביצוע ב-2017 תואם את התקצוב ל-2018.

דוד אבו: סעיף 83 אירועי יום העצמאות, למה להגדיל ב-100 אלש"ח?

חובב צברי: זה 70 שנה למדינה ובנוסף אנחנו מתכננים להביא אומן מאוד מפורסם.

דוד אבו: סעיף 95 ספרים ועיתונים 200 אלש"ח?

אלון גרינברג: אנחנו מקבלים שוברים מאגף הספריות, זה אותו סכום בהוצאות ואותו סכום בהכנסות.

דוד אבו: אז תציין בתקציב.

אלון גרינברג: בסדר, נוסיף ההערה.

דוד אבו: סעיף 109 אחזקת מוסדות חינוך בלתי פורמליים, במה מדובר?

חובב צברי: מדובר במבנים כמו: בית נועם, מגרשי ספורט וגם את השכר של אבות הבית.

דוד אבו: אתה יכול לתת לי פירוט לאן הולך הכסף בדיוק?

אלון גרינברג: ניתן לקבל מהתקציבאית את הפירוט המלא.

דוד אבו: סעיף 120 הוצאות כיבוד- 50 אלש"ח, זה לישיבות מועצה?

חובב צברי: גם.

דוד אבו: סעיף 132 – אמצעים דיגיטליים, מה זה?

רינת דנון: זה קול קורא של המשרד לשוויון חברתי המאפשר להקים אפליקציה לתושב, שדרוגGIS  וכדומה, מדובר בהוצאה אל מול הכנסה, ה-170 אלש"ח זה ההוצאה ויש הכנסה 157 אלש"ח כלומר המועצה מממנת 10% בלבד כמצ'יאנג.

דוד אבו: סעיף 147 שונות בחינוך 490 אלש"ח, מה זה אומר?

אלון גרינברג: זה סעיף שבו אנו מפעילים את הקולות הקוראים בתחום החינוך כמו סל מדע 200 אלש"ח, פרויקט הגנת הסביבה ועוד. יש גם הכנסה כנגד.

דוד אבו: הסעיף הזה עלה משמעותית.

אלון גרינברג: זה אומר שמשיגים קולות קוראים, זה מצוין.

דוד אבו: יש דוח מפורט שאני יכול לראות?

אלון גרינברג: כן, ניתן לקבל מהתקציבאית מידע.

דוד אבו: סעיף 163 הקצבת בתי הספר יסודיים 250 אלש"ח, מה זה אומר?

נועם אהרון: זו הקצבה חודשית שהרשות המקומית מחויבת לתת על לפי החוק.

חובב צברי: מדובר בניהול עצמי.

דוד אבו: והסעיף הזה מספיק לשני בתי הספר?

אלון גרינברג: זה חלק מהסכום, משרד החינוך נותן גם תקציב לנושא. בתי הספר היסודיים עברו לניהול עצמי ומשרד החינוך קבע את ההקצבה פר תלמיד.

דוד אבו: אז אם נסכם את שני הסעיפים מדובר בסכום מאוד גדול.

יניב מטלס: סעיף שונות הוא לא בניהול בתי הספר, זה עבור פעילות. לא מועבר כסף לבתי הספר בסעיף זה אלא מבוצעות פעולות חינוך.

חובב צברי: זה נועד עבור פעילות לדוגמה תכנית מתמטיקה. ברגע שאנחנו חתומים מול גורמים ממשלתיים, אנו מחויבים לתת את הסכום, זה כמעט שווה ערך למשכורות, מה שקשור בהסכמים אני לא נוגע.

מאיה גולדשטיין: ראשית, אני רוצה לומר תודה לכולכם, זו בעצם פעם אחרונה שנשב בהרכב הזה לאשר תקציב וחשוב להגיד כל הכבוד לכולנו. ועכשיו לשאלות, אני אתייחס למבוא שהגזבר שלח – בתחום ההנדסה יש פרויקטים שהם בתהליך ביצוע וחלקם מתבצעים באמצעות תב"רים כמו המע"ר ושיפוץ אוהל מאיר. השאלה שלי היא בנושא פינו בינוי, כמועצה אנחנו לא מתקצבים את הנושא, אני רוצה להבין מה העמדה שלנו בנושא? אני מעלה את השאלה הזו מאחר ומספר יזמים פנו אליי בנושא ואני הפניתי אותם למחלקת הנדסה. לאחר שהם  נפגשו עם לריסה הם קיבלו אור ירוק, אך כשהם רצו להתחיל לעבוד, המהנדסת עצרה אותם ואמרה שהיא עושה את התב"ע.

חובב צברי: יש ארבעה מתחמים שאנו מייעדים אותם לפינוי בינוי, כבר עשינו בדיקה מול רמ"י לגבי הכדאיות לפרויקט וניתנה לנו האפשרות לתכנן.

מאיה גולדשטיין: מי יעשה את התב"ע?

רינת דנון: הרשות היא בעצם הלקוח ורמ"י מממנים את התכנון, כלומר אנחנו מתכננים את התב"ע.

מאיה גולדשטיין: מה אומרים ליזמים?

חובב צברי: ניתן להפנות את היזמים למהנדסת המועצה ואנחנו כרשות נלווה אותם בסיפור. בסוף, אנחנו כמועצה מעדיפים שאת התב"ע והתכנון אנחנו נעשה.

מאיה גולדשטיין: לגבי מינהלת עקרון 2000 כתוב שמועסק גורם חיצוני, האם זה נכון? האם אישרנו זאת במועצה?

אייל זלנה: אנחנו אישרנו תב"ר.

דוד אבו: העסקה של היועץ לא עברה דרכנו.

אלון גרינברג: היועץ פועל גם להקמת החברה הכלכלית.

יניב מטלס: מינוי מנכ"ל לחכ"ל יגיע לפתחה של המועצה לאישור. הוא לא המנכ"ל אלא יועץ שפועל להקמת חברה כלכלית.

מאיה גולדשטיין: סעיף 122 בהכנסות רזרבת שר, מה זה הסעיף הזה?

אלון גרינברג: זה קול קורא שאנחנו מגישים כל שנה בקשה, בשנת 2017 הקול קורא עדיין לא פורסם על ידי משרד הפנים.

מאיה גולדשטיין: סעיף 10 הוצאות ספריה, קומת הגיל הרך פועלת בימים א, ג, ה, המון אימהות מבקשות להפעיל את הספרייה יום נוסף, איך עושים את זה?

חובב צברי: יש כוונה לתקצב זאת.

מאיה גולדשטיין: זה לא משתקף בתקציב.

רינת דנון: אנו מתכננים לשלב עובדים עם מוגבלות ברשות, מה שאמור להביא כוח עבודה נוסף. תקצבנו סכום במזכירות למטרה זו.

חובב צברי: כולל הכנסת סטודנטים.

מאיה גולדשטיין: אני מדברת על עניין אחר, על אימהות שזקוקות ליום נוסף. עניין נוסף הוא פארק הכלבים, בימים גשומים הפארק לא נמצא בשימוש מאחר וכל המשטח בוץ והפארק לא מקורה, צריך לדאוג שהפארק יהיה נגיש גם בימים גשומים ע"י הצללות ויציקת קרקע.

חובב צברי: אני חושב שבתב"ר קיים עוד כסף.

דוד אבו: ניתן לקחת דוגמה מרחובות.

מאיה גולדשטיין: בתחום איכות הסביבה, כבר מ-2015 יש קול קורא של המשרד להגנת הסביבה המעניק 300 ₪ על פינוי של כל טון מהיישוב, אני כבר פניתי למנהל הפיקוח בנושא. זה כסף שאנחנו מאבדים, צריך להגיש.

אייל זלנה: תעבירי אליי את הקול קורא.

מאיה גולדשטיין: אילן, נושא של עיקור וסירוס חתולים לא מתוקצב גם השנה.

אלון גרינברג: זה נמצא בסעיף הוצאות פיקוח כללי.

מאיה גולדשטיין: מאז שנבחרו בשנת 2013 כל שנה ניסנו להביא ממשרד החקלאות תקציב לעיקור וסירוס חתולים.

חובב צברי: הבאנו ואנחנו מבצעים זאת בימים אלה.

מאיה גולדשטיין: איפה המצ'יאנג?

אלון גרינברג: מדובר בסכום קטן למצ'ינג לכן זה נמצא בסעיף שירותי פיקוח כללי.

מאיה גולדשטיין: נושא נוסף הוא האומנות, מאז שנת 2013 אני מבקשת להקצות מקלט אחד עבור מפגשים יצירתיים לאמנים, וכל פעם קיבלתי את אותו מענה, שהמקלטים לא ראויים.

רינת דנון: השבוע אני זימנתי לראשונה ועדת מקלטים בכדי להסדיר את כל הנושא.

מאיה גולדשטיין: מה עם התקציב למקלטים?

רינת דנון: יש תקציב.

בצלאל דוד: אני ביקשתי הגדלה של התקציב.

דוד אבו: אלו דברים שניתן להכניס לתב"רים.

מאיה גולדשטיין: סעיפים 171 ו-173- הסעות ילדים והחזר כרטיסיות, מה זה?

אלון גרינברג: החזר כרטיסיות זו יוזמה "מבצע כרטיסיות" בשנה שעברה, המועצה אישרה, לכל מי שנשארו כרטיסיות הייתה האפשרות להחזיר אותן ולקבל חצי מהסכום. זה מופיע בהוצאות ובסכום כפול בהכנסות.

מאיה גולדשטיין: זה מופיע כהכנסה?

אלון גרינברג: כן זה מופיע בסעיף 15 בהכנסות.

מאיה גולדשטיין: סעיף 214- מעגל בנות, איזו תכנית זו?

קרן שגב: יש לנו קבוצה של 15 נערות בסיכון שנפגשות בבית נועם יחד עם אנשי מקצוע, הן מקבלות ליווי והדרכה צמודה, הן בעצם עוברות הליך טיפולי הכולל תכנים ופעילות בהתאם לבקשתן.

דוד אבו: זה מספיק?

קרן שגב: אנחנו מגייסים כסף מגורמים נוספים.

מאיה גולדשטיין: אני רואה שיש ירידה בתקציב של עיר ללא אלימות, מה עם מדרכי מוגנות?

קרן שגב: ממש בימים אלה אנחנו אמורים לשבת על המיפוי שבוצע יחד גם גורמים מעיר ללא אלימות. ואם תשימי לב הירידה בתקציב לא קשורה למדרכי המוגנות.

מאיה גולדשטיין: אילן, כל הנושא של איכות הסביבה ירד ב-50%, אין פעילויות?

אילן ירימי: כרגע זה מספיק לפעילות.

מאיה גולדשטיין: מה היה בשנת 2017 בנושאי איכות הסביבה? היה קול קורא של המשרד להגנת הסביבה לפעילות ואנחנו הגשנו אותו יחד עם re3, הפעילות התקיימה?

נועם אהרון: כן, זה בוצע בבתי הספר.

מאיה גולדשטיין: אני סיימתי.

חובב צברי: מישהו רוצה להתייחס? אם לא, נענה לשאלות.

אלון גרינברג: אני אתייחס לסעיפי השכר, בעניין שכר מזכירות: בין היתר זה עלה כי יש תוספת של שתי צוערות, יש עוזרת לסגן ראש המועצה, רק זה עולה לנו בהוצאות 550 אלש"ח, בנוסף אבי סאסי עבר ברישום למזכירות, הוא היה בפיקוח בעבר. בעניין שכר ההנדסה קלטנו שני עובדים שבעבר היו בפעולות באמצעות משרדי מהנדסים. יש העלאה ארצית בשכר של 3% שגם משפיע.

דוד אבו: בעניין הצוערות אתה מקבל החזרים ממשרד הפנים, אני רוצה להבין כמה עולה למועצה העסקת הצוערות?

אלון גרינברג: בשנת 2018 המועצה מוסיפה בסביבות 240 אלש"ח עבור 2 הצוערות החדשות, בנוסף למה שמשרד הפנים נותן.

חובב צברי: הצוערות מאפשרות לנו לקדם פרויקטים חשובים במועצה.

דוד אבו: זה לא הגיוני, צוערת עולה לך 120 אלש"ח!!!

חובב צברי: יש לך הכנסה ממשרד הפנים. מבחינת מחלקת ההנדסה, קלטנו את אייל דג'אן והוא עושה עבודה מצוינת, ואנו מעוניינים לקלוט עובד נוסף למחלקה.

דוד אבו: התשובות שלכם לא מוצאת חן בעיני, אני אקח כבר את הנתונים מהגזבר.

חובב צברי: שכר גזברות: הקניין עבר למאה אחוז משרה וקלטנו עובדת חדשה שהיא משמשת חצי משרה מזכירה בחינוך וחצי משרה רכזת היסעים.

אלון גרינברג: בנוסף, חשבת השכר עלתה מ-80% ל-100% משרה.

חובב צברי: לגבי הפרסומים, אני כל שנה מוציא דוח לתושב, יש את המגזין והודעות נוספות שיוצאות אל התושבים.

דוד אבו: רק שזה יהיה בהתאם לכללים.

חובב צברי: לגבי סעיף 40-41 הוצאות אשפה וגזם אנחנו עובדים בצורה מסודרת ומתכננים לצאת למכרז. סעיף סיורי אבטחה זה לא שונה ממה שהיה בשנה שעברה. נושא הסעות, הרב בצלאל, הסוגיה הזו נמצאת אצל אביבה וגנר מנהלת אגף החינוך.

דוד אבו: עוד פעם אביבה, תגיד שאתה לא רוצה לתת. כל ישיבה זה אותו הדבר.

חובב צברי: משרד החינוך מעביר את התקציב במלואו לרשתות של המוכש"ר והם בסוף עושים עם התקציב מה שהם רוצים.

דוד אבו: אנחנו מבינים את המצב, אך בצלאל מבקש סיוע.

יניב מטלס: הפתרון בעיניי הוא לבצע את הבדיקה הזאת יחד עם משרד החינוך.

חובב צברי: יש להוסיף 40 אלש"ח בגין הפרס שקיבלנו על הזכייה בתחרות המקלטים. לגבי המרכז הרוחני לקהילה האתיופית, הם מקבלים את הסיוע שצריך, עד כה לא הייתה פעם אחת פנייה שלא טופלה. בעניין "הבית החם" עליהם לפנות לוועדה לקבלת תמיכות.

אם אין שאלות נוספות, אני מבקש להעלות להצבעה את תקציב 2018, כולל תקציב הפיתוח ואישור תקן כוח אדם.

הצבעה:

בעד (8): חובב צברי, בת החן גזאל, אייל זלנה, קרן שגב, נועם אהרון, אילן ירימי, בצלאל דוד ואבשלום לוי.

נגד (2): מאיה גולדשטיין ודוד אבו.

החלטה מספר 160/12

מליאת המועצה מאשרת את תקציב שנת 2018 – תקציב שוטף בסך 80,959,126 ₪ (כולל 2,600,000 ₪ כתקציב מותנה), תקן כוח אדם ותקציב פיתוח כמופרט בטבלה (כאשר בסעיף 15 תוקן שם התב"ר ל- תקצוב קרן לשיפוץ חזיתות).

הישיבה ננעלה.
רשמה: רחל סהלו, עוזרת מנכ"לית.

חובב צברי – ראש המועצה
עו"ד רינת דנון – מנכ"לית המועצה

העתקים:

 • חובב צברי- ראש המועצה
 • אלון גרינברג – גזבר המועצה
 • עו"ד יניב מטלס – יועמ"ש המועצה
 • רו"ח איזי בנוזיו – מבקר המועצה