פרוטוקול ישיבת מועצה 8/13


07/05/2019 12:12

17.03.2019
י' באדר א' תשע"ט

פרוטוקול ישיבת מועצה מיום 14.03.2019 מס' 8/13

משתתפים:

 • חובב צברי – ראש המועצה
 • אילן ירימי – סגן ראש המועצה
 • בת החן גזאל – סגנית מ"מ ראש המועצה
 • משה לוי – משנה לראש המועצה
 • עזרא יעקובי (עוקבי) – חבר המועצה
 • עו"ד ליטל ציפורי לביא – חברת מועצה
 • אריק חדד – חבר המועצה
 • יובל יעקב – חבר המועצה

נוכחים:

 • עו"ד רינת דנון – מנכ"לית המועצה
 • עו"ד יניב מטלס – יועץ משפטי למועצה
 • אלון גרינברג – גזבר המועצה
 • רחל סהלו – עוזרת מנכ"לית

נעדרו:

 • קרן שגב – חברת מועצה
 • דוד אבו – חבר המועצה
 • בצלאל דוד – חבר המועצה

סדר יום:

 1. אישור מימון נסיעת ראש המועצה לפראג, במסגרת משלחת קב"טים של המרכז לשלטון מקומי.
 2. אישור עבודה נוספת למבקר המועצה.
 3. תב"רים:
 • תב"ר הקמת כיתת מחשבים בביה"ס בן צבי.
 • תב"ר רכישת פחים וביצוע פחים טמונים.
 1. מינוי נציגת ציבור בדירקטוריון החברה הכלכלית.
 2. עדכון שכר בכירים- מהנדסת המועצה.
 3. מינוי מ"מ קבוע לראש המועצה בוועדה המקומית (מרחבית) לתכנון ובניה "זמורה".
 4. מינוי נציג ציבור בוועדה המקומית (מרחבית) לתכנון ובניה "זמורה".
 5. תיקון תקציב 2019: הקטנת סעיף משכורות פנסיונרים – 80,000 ₪, הגדלת סעיף ניקיון בתי ספר – 80,000 ₪.

מהלך הדיון:

חובב צברי: פותח את ישיבת המועצה מספר 8.

 1. אישור מימון נסיעת ראש המועצה לפראג, במסגרת משלחת קב"טים של המרכז לשלטון מקומי

חובב צברי: התמנתי ליו"ר ועדת הביטחון בשלטון המקומי אשר ארגנו משלחת ביטחון לפראג, מדובר בעלות של 650 יורו, יש שאלות?

יובל יעקב: לכמה זמן?

חובב צברי: 4 ימים, 28-25 במרץ.

הצבעה:

אושר פה אחד (חובב צברי, בת החן גזאל, משה לוי, אילן ירימי, ליטל ציפורי לביא, עזרא יעקובי, יובל יעקב, ואריק חדד).

החלטה 29/13

מליאת המועצה מאשרת את מימון נסיעת ראש המועצה לפראג, במסגרת משלחת קב"טים של המרכז לשלטון מקומי, עלות 650 יורו.

 

 1. אישור עבודה נוספת למבקר המועצה

אריק חדד: לא הבנתי, הוא מבקש לעבוד בעוד עבודה?

חובב צברי: מי שמבקש אישור זה משרד הפנים, הוא מועסק אצלנו בחצי משרה.

יניב מטלס: משרד הפנים, במסגרת ההליך הבירוקרטי, בגלל שהוא עובד בשני מקומות, מבקש לקבל את אישור המועצה שידוע לנו שהוא עובד במקום עבודה נוסף.

חובב צברי: הוא עובד חצי משרה אצלנו וגם במועצה המקומית אזור. אנחנו מבקשים לאשר לו את העבודה הנוספת.

הצבעה:

אושר פה אחד (חובב צברי, בת החן גזאל, משה לוי, אילן ירימי, ליטל ציפורי לביא, עזרא יעקובי, יובל יעקב, ואריק חדד).

החלטה 30/13

מליאת המועצה מאשרת עבודה נוספת למבקר המועצה, כמבקר המועצה המקומית "אזור".

 

 1. תב"רים:
 • תב"ר הקמת כיתת מחשבים בביה"ס בן צבי

חובב צברי: עלות 300,000 ₪. מימון- תרומה של חברת "אפלייד": 120,000 ₪, קרנות הרשות: 180,000 ₪. חברת "אפלייד" זו חברה שיש לה מכונות שמייצרות את הצ'יפים, יש לחברה משרדים בפארק המדע וגם בחו"ל. הם רוצים להקים כיתת מחשבים, לטובת זה אנחנו צריכים מצ'ינג , זה דבר רצוי ומכובד.

בת החן גזאל: כמה מחשבים?

חובב צברי: מדובר בכיתת מחשבים.

הצבעה:

אושר פה אחד (חובב צברי, בת החן גזאל, משה לוי, אילן ירימי, ליטל ציפורי לביא, עזרא יעקובי, יובל יעקב, ואריק חדד).

החלטה 31/13

מליאת המועצה מאשרת פתיחת תב"ר הקמת כיתת מחשבים בביה"ס בן צבי, עלות 300,000 ₪. מימון- תרומה של חברת "אפלייד": 120,000 ₪, קרנות הרשות: 180,000 ₪.

 

 • תב"ר רכישת פחים וביצוע פחים טמונים

חובב צברי: עלות 180,000 ₪ מקרנות. אנחנו נכנסנו למכרז בנושא פינוי אשפה, במסגרת המכרז מורידים את הפינוי ליומיים, כדי לעמוד בזה אנחנו צריכים להיפטר מהפחים הקטנים השחורים, לטובת זה אנחנו צריכים תב"ר כדי לרכוש את הפחים הירוקים.

אלון גרינברג: מתוך ה-180 אלש"ח, הפחים הירוקים הם בעלות של כ- 80 אלש"ח, והיתרה של כ- 100 אלש"ח הנוספים זה עבור 4 מוטמנים, כדי שיהיה ניתן להוסיף במקומות הנדרשים שיכיל יותר אשפה לטובת פינוי יומיים בשבוע.

חובב צברי: סה"כ תב"ר של 180 אלש"ח לטובת פחים ירוקים ולטובת מוטמנים.

יובל יעקו: ירוקים או שחורים?

אלון גרינברג: בבתים מחליפים לירוקים.

חובב צברי: זה כדי לאפשר צבירת אשפה לצורך פינוי פעמיים בשבוע.

יובל יעקב: זה לחלוקה במקום השחור?

אלון גרינברג: הפחים האישיים בבתים הם באחריות התושב. בגלל שאנחנו יוזמים את השינוי של פינוי יומיים בשבוע, המועצה תממן באופן חד פעמי על חשבונה פחים ירוקים במקום השחורים, אבל מאותו רגע זה שוב חוזר למצב שהתושב אחראי עליו.

משה לוי: זה לא לכולם.

אלון גרינברג: המחלקה ביצעה מיפוי ודיווחה על כ- 300 פחים שנדרשים להחלפה.

הצבעה:

אושר פה אחד (חובב צברי, בת החן גזאל, משה לוי, אילן ירימי, ליטל ציפורי לביא, עזרא יעקובי, יובל יעקב, ואריק חדד).

החלטה 32/13

מליאת המועצה מאשרת פתיחת תב"ר רכישת פחים וביצוע פחים טמונים עלות 180,000 ₪ מקרנות.

 

 1. מינוי נציגת ציבור בדירקטוריון החברה הכלכלית

חובב צברי: אנחנו מבקשים למנות את עו"ד יפה דסה. דיברתי איתה, היא היום המשנה ליועמ"ש בעיריית ת"א. אגב, גם הם הציעו לה להיות בחכ"ל אצלם והיא לא הסכימה.

יובל יעקב: היא מקומית?

חובב צברי: כן.

הצבעה:

אושר פה אחד (חובב צברי, בת החן גזאל, משה לוי, אילן ירימי, ליטל ציפורי לביא, עזרא יעקובי, יובל יעקב, ואריק חדד).

החלטה 33/13

מליאת המועצה מאשרת את מינוי עו"ד יפה דסה כדירקטורית, נציגת ציבור, בחברה הכלכלית.

 

 1. עדכון שכר בכירים- מהנדסת המועצה

חובב צברי: עדכון שכר בכירים – מהנדסת המועצה ל- 95%, בכפוף לאישור משרד הפנים.

אריק חדד: זה בסדר לתת לה?

בת החן גזאל: זה מגיע לה.

חובב צברי: היא עושה עבודה טובה. היא כרגע נמצאת ב-80%.

אלון גרינברג: בתקציב היא מתוקצבת ליותר מ- 80%. עד עתה משרד הפנים לא אישר ונוצר פער בין אישור המועצה הקודם של 90% לבין מה שמשרד הפנים אישר.

הצבעה:

אושר פה אחד (חובב צברי, בת החן גזאל, משה לוי, אילן ירימי, ליטל ציפורי לביא, עזרא יעקובי, יובל יעקב, ואריק חדד).

החלטה 34/13

מליאת המועצה מאשרת את עדכון שכר הבכירים של מהנדסת המועצה ל-95%, בכפוף לאישור משרד הפנים.

 

 1. מינוי מ"מ קבוע לראש המועצה בוועדה המקומית (מרחבית) לתכנון ובניה "זמורה"

חובב צברי: אנחנו מבקשים למנות את סגנית ראש המועצה, בת החן גזאל. בוועדת "זמורה" חברות 3 רשויות: בני עייש, מזכרת בתיה וקריית עקרון, כשאני לא נמצא, לבת החן תהיה הסמכות להצביע, חוץ מזה היא יכולה להיות נוכחת בכל ישיבה.

הצבעה:

אושר פה אחד (חובב צברי, בת החן גזאל, משה לוי, אילן ירימי, ליטל ציפורי לביא, עזרא יעקובי, יובל יעקב, ואריק חדד).

החלטה 35/13

מליאת המועצה מאשרת את מינוי הגב' בת החן גזאל למ"מ קבוע לראש המועצה בוועדה המקומית (מרחבית) לתכנון ובניה "זמורה".

 

 1. מינוי נציג ציבור בוועדה המקומית (מרחבית) לתכנון ובניה "זמורה"

חובב צברי: אנו מבקשים למנות את עינב ודעי, יש לה רקע, היא הנדסאית. בפועל זה אומר שהיא לא תוכל לנהל תיקים בזמורה.

אריק חדד: זה ניגוד עניינים.

בת החן גזאל: אני בדקתי עם היועמ"ש של זמורה, אמרתי לעינב שהיא לא תוכל לנהל שום תיק בזמורה.

הצבעה:

אושר פה אחד (חובב צברי, בת החן גזאל, משה לוי, אילן ירימי, ליטל ציפורי לביא, עזרא יעקובי, יובל יעקב, ואריק חדד).

החלטה 36/13

מליאת המועצה מאשרת את מינוי הגב' עינב ודעי לנציגת ציבור בוועדה המקומית (מרחבית) לתכנון ובניה "זמורה".

 

 1. תיקון תקציב 2019:

חובב צברי: בעקבות פטירתו של מר יצחק קעטבי ז"ל, הקטנת סעיף משכורות פנסיונרים – 80,000 ₪ והגדלת סעיף ניקיון בתי ספר – 80,000 ₪. אנחנו עבדנו עם קבלן ניקיון בבית ספר אוהל מאיר והוא מחייב אותנו מחודש אוגוסט, לכן צריך לשלם לו 80 אלש"ח, אז אנחנו עושים את התיקון הזה בתקציב.

הצבעה:

אושר פה אחד (חובב צברי, בת החן גזאל, משה לוי, אילן ירימי, ליטל ציפורי לביא, עזרא יעקובי, יובל יעקב, ואריק חדד).

החלטה 37/13

מליאת המועצה מאשרת את תיקון התקציב: הקטנת סעיף משכורות פנסיונרים – 80,000 ₪ הגדלת סעיף ניקיון בתי ספר – 80,000 ₪. 

 

חובב צברי: אני מבקש להעלות נושא נוסף, זה תלוי בהסכמה של כל חברי המועצה, הנושא לא הופיע בסדר היום. מדובר בתאגידי המים, במסגרת הישיבה האחרונה במרכז לשלטון המקומי, לאור החלטת ועדת הפנים לצמצם את מספר תאגידי המים מ- 50 ל-30, האמירה של המרכז לשלטון מקומי היא לא לאפשר עוד תאגידים וכמו כן לא לאפשר חיבור רשויות כדי לצמצם את מספר התאגידים והחלטה נוספת היא לפרק את התאגידים. מישהו מתנגד להעלות את זה לסדר היום?

אריק חדד: מה אתה מעלה לסדר היום?

חובב צברי: לא נאפשר חיבור של תאגיד מי ציונה לתאגידים אחרים ונישאר רק 3 הרשויות הקיימות בתאגיד.

אריק חדד: אני בעד, אתה משאיר את התאגיד כמו שהוא עכשיו.

חובב צברי: כן, ברגע שרשות המים תחליט אז היא תצרף את רחובות, לכן אני רוצה להעביר את ההחלטה.

אריק חדד: כמו שעכשיו זה הכי טוב.

חובב צברי: הניסוח הוא לא לאפשר שינוי סטטוס של תאגיד מי ציונה בשלב זה.

הצבעה:

אושר פה אחד (חובב צברי, בת החן גזאל, משה לוי, אילן ירימי, ליטל ציפורי לביא, עזרא יעקובי, יובל יעקב, ואריק חדד).

החלטה 38/13

מליאת המועצה מאשרת לא לשנות את סטטוס תאגיד מי ציונה.  

 

הישיבה ננעלה.

 

נספח:

מכתב היועמ"ש לאישור עבודה נוספת למבקר המועצה.

 

רשמה: רחל סהלו, ע. מנכ"לית

חובב צברי – ראש המועצה
עו"ד רינת דנון – מנכ"לית

 

העתקים:

 • חובב צברי – ראש המועצה
 • אלון גרינברג – גזבר המועצה
 • עו"ד יניב מטלס – יועמ"ש המועצה
 • רו"ח איזי בנוזיו – מבקר המועצה