פרוטוקול ישיבת רשות תמרור מקומית מיום 10.09.2017


26/01/2018 18:18

5 פברואר, 2018
‏כ' שבט, תשע"ח

נושאים כלליים:

השתתפו:

  • מר חובב צברי – ראש המועצה ורשות תמרור מקומית
  • מהנדסת לריסה וקסלר – מהנדסת המועצה ומזכירת ועדת תנועה
  • מהנדסת זהבה שפיגלר – יועצת התנועה וחברת ועדת תנועה
  • יפעת כוכבי ברמי – מרכזת הועדה

נעדר:

  • פקד שמשון קבדה – רמ"ת רחובות וחבר ועדת תנועה

נושאים לאישור:

מספר כתובת ביטול/ מחיקה להצבה / סימון נימוקים והחלטות תאור הבקשה מס'
בקשה התמרור התמרור
335 רח' השיטה 11 הרשות מחליטה לדחות את הבקשה.
הרשות מחליטה לסמן החניות במפרץ החניה מדרום, מול בית המבקש, ע"פ תכנית שתוכן ע"י יועצת התנועה.
בקשה לסימון חניה פרטית בחניה הציבורית ברחוב השיטה 11, עקב מצוקת חניה במקום.
336 רח' דרך ירושלים הרשות מחליטה לדחות את הבקשה ע"פ המלצת יועצת התנועה. בקשה להפוך את רחוב דרך ירושלים לחד סטרי – מכיוון רחוב הלוטם לדרך רבין.
338 רח' דולב הרשות מחליטה להעביר הנושא לאכיפה. בקשה למניעת חסימת הדרך ברחוב דולב.
339 רח' נרקיס ע"פ חוו"ד יועצת התנועה אין להוסיף מעברי חציה בקטעי דרך מטעמי בטיחות.
-הרשות מחליטה לבצע סיור במתחם גני"י לבחינת השינויים הנדרשים.
-הנושא יועבר למימון פרוייקטים במשרד התחבורה לשנת 2018.
פניה מלשכת ראש המועצה בשם תושב לצביעת מעברי חציה באזור רחוב הנרקיס וגני הילדים.
340 צומת רחוב הפנינים/הרצל המראה נבדקה ונראה כי הוצבה בצורה תקינה. פניה לבדיקת המראה הפנורמית ביציאה מרחוב הפנינים שמאלה לרחוב הרצל.
341 רח' הבנים  28 הרשות מחליטה שלא לשנות את מיקום התחנה הקיימת, ברחוב שבזי פינת הבנים.
הזזת תחנת האוטובוס אל מול גנ"י מהווה סיכון בטיחותי.
בקשה להצבת תחנת אוטובוס קו 26 ברחוב הבנים סמוך למס' 28.
342 רח' שרת משה /
רח' הרצל
121 הרשות מחליטה לדחות את הבקשה.
הרשות מאשרת הצבת תמרור אזהרה-מעגל תנועה בצומת שלפניך,
ע"פ תשריט שיוכן ע"י יועצת התנועה.
בקשה לאישור תמרור עצור וקו עצירה , לפני הכניסה למעגל התנועה החדש ברחוב משה שרת/הרצל, מכיוון משה שרת מזרח.
343 רח' חסן מלך מרוקו השני
רח' בוסי סנט ג'ורג'
רחובות נוספים מתחם עקרון 2000
הרשות מאשרת הצגת  תכנית מפורטת בפני מליאת המועצה להסדרת סימון כחול-לבן במתחם עקרון שתוכן ע"י יועצת התנועה. בקשה לצביעת כחול-לבן במתחם עקרון 2000.
344 רח' הרב מימון 818 הרשות מאשרת סימון אדום-לבן מהכניסה  לרחוב מכיוון מזרח ועד לסימון אדום-לבן הקיים בכניסה למקוה, ע"פ תכנית שתוכן ע"י יועצת התנועה. בקשה לסימון אדום-לבן ברחוב הרב מימון-צד צפון.
רח' שיזף הרשות מחליטה לבדוק כניסה חלופית למגרש המגורים בפינת הרחובות  הרצל/אגמיה – גו"ח 4540/81 הגובלת בשביל. בקשה לאסור כניסה לכלי רכב בשביל ברחוב השיזף.
דיון חוזר לאחר החלטת ישיבה קודמת בה הוחלט לשוב ולדון לאחר בדיקה כי לא נמצאו היתרי בניה המתירים כניסת רכבים לשביל.
10.
הסביונים הרשות מחליטה להעביר לבחינת יועצת התנועה את נושא ניתוק רח' הסביונים מרח' הרצל – בחלק הדרמי, לאחר בדיקת אפשרות תמרון נסיעה למשאיות תפעול.
הרשות מאשרת להרחיב את תכנית התנועה לכל רחוב הסביונים ע"י יועצת התנועה ולבצע תכנית גאומטריה בהתאם.
בקשה להסדרי התנועה הבאים ברחוב הסביונים:
1.הצבת שילוט בכניסה הדרומית לרחוב- "הכניסה אסורה עד השעה 8:30",
עקב עומסי תנועה בשעות הבוקר ומניעת שימוש ברחוב לצורך עקיפת התנועה ברחוב הרצל.
2. הוספת  2 פסי האטה.
3. הגבהת 2 פסי האטה קיימים.
4.איסור חניית משאיות ואוטובוסים ברחוב.
למניעת סכנת חוסר שדה הראיה ולמניעת תפיסת חניות.
5. שיפור שדה הראיה בעיקול הרחוב סמוך לכיכר הטווסים.
11.
הרשות מאשרת לאשר סימון חניה ומעטפות ברחבי הישוב, ע"פ תכנית שתוכן ע"י יועצת התנועה. בקשה לסימון חניה ומעטפות ע"פ מקומות החניה בכל הישוב. 12.
הרשות מאשרת פניה למח' תשתיות לצורך גיזום הצמחיה סמוך למעברי החציה לצורך שיפור שדה הראיה והבטיחות במקום. בקשה לגיזום צמחיה סמוך למעברי חציה ברחבי הישוב. 13.

כל תמרור אשר נתקבלה לגביו החלטה כמפורט לעיל, אשר טעון אישור רשות תמרור מרכזית, יהווה הסדר תנועה זמני בהתאם לסמכות מכח סעיף 18 ה' לתקנות התעבורה תשכ"א 1961