פרוטוקול ישיבת רשות תמרור מקומית מיום 02.07.2017


24/08/2017 05:54

9 יולי, 2017
‏ט"ו תמוז, תשע"ז

הנדון: פרוטוקול ישיבת רשות תמרור מקומית, נושאים כלליים, מיום 02.07.2017

השתתפו:

  • מר חובב צברי – ראש המועצה ורשות תמרור מקומית
  • לריסה וקסלר – מהנדסת המועצה ומזכירת ועדת תנועה
  • מהנדסת זהבה שפיגלר – יועצת התנועה וחברת ועדת תנועה
  • מהנדס אוסאמה חטיב – יועץ למשרד התחבורה
  • יפעת כוכבי ברמי – מרכזת הועדה

נעדרו:

  • פקד שמשון קבדה – רמ"ת רחובות וחבר ועדת תנועה
  • עו"ד רינת דנון – לשכת ראש המועצה

נושאים לאישור:

מס' תאור הבקשה מספר בקשה כתובת ביטול/ מחיקה התמרור להצבה / סימון התמרור נימוקים והמלצות
1 בקשה לסימון אדום-לבן בנוסף למעטפות לפני הפניות ימינה ושמאלה בסוף רחוב החרצית, או כל פתרון אחר שיביא למניעת חניה על סימוני המעטפות. חניה במיקום המעטפות חוסמת את הכניסה לחניות הסמוכות ומונעת תמרון נסיעה לפניות ימינה ושמאלה ברחוב. 314 רח' חרצית 818 הועדה ממליצה לאשר סימון אדום-לבן ע"פ תכנית שתוכן ע"י יועצת התנועה ותועבר לנציג משרד התחבורה לאישור.
2 בקשה לאישור מעבר חציה מתחנת האוטובוס בצד צפון-מערב ברחוב מרבד הקסמים אל צידו השני של הרחוב.
ראה תרשים מצ"ב
320 רח' מרבד הקסמים הועדה מחליטה לדחות את הבקשה.
ע"פ חוו"ד יועצת התנועה,
לא ניתן לסמן מעבר חציה בצורה בטוחה. קיימות   חניות בתי מגורים במקום.
בנוסף, לבחינת יועצת התנועה-העתקת תחנת האוטובוס בסמוך לכיכר.
3 בקשה להקמת תחנת מוניות ברחוב הרצל בקרית עקרון. 324 רח' הרצל/
רחבי הישוב
הועדה מחליטה לאשר הוספת תחנת מוניות בישוב.
לשוב ולדון בנושא עם המשך ברור פניית המבקש.
4 בקשה להפוך את רחוב שיבת ציון ואת המשך רחוב הרמב"ם לחד סיטריים. 326 רח' שיבת ציון  רח' הרמב"ם הועדה מחליטה לאשר את חלופה מס' 2 מבין שתי החלופיות שהוצגו.
מצ"ב תכנית חלופה 2.
בהתאם לנציג משרד התחבורה-אין צורך לאשר הנושא  בועדת תחבורה מרכזית.
5 בקשה לפתרון חסימת רחוב עופרים ע"י רכבים חונים בקטע השביל מרחוב הבנים לכיוון מערב.
ראה תרשים מצ"ב
329 רח' עופרים הועדה מחליטה בשלב זה שלא לשנות את הסדרי התנועה במקום בו מופעל פעוטון שלא בהיתר לשימוש חורג.
בנוסף, הועדה ממליצה לקבל חתימות דיירים לשינוי הסדרי התנועה מנציג התושבים.
כמו כן, הועדה מחליטה כי תוצג הבעיה שנוצרה בפני מפעילי הפעוטון וקבלת תכנית אחרונה בהיתר.
6 בקשה לפתרון קושי בתמרון חניה מול בית מס' 2 ברחוב הסביונים. 331 הסביונים 818 פתרון לפניית התושב הינה במסגרת תכנית הרחבת החניות שהוכנה ע"י יועצת התנועה.
בנוסף, הועדה מחליטה לאשר צביעת אדום-לבן במקום המפריע לתמרון החניה, ע"פ תכנית המצ"ב, עד לביצוע תכנית יועצת התנועה.
ראה תכנית מצ"ב
7 פניה לפתרון חסימת נתיב הנסיעה ברחוב הסביונים.
ראה תרשים מצ"ב
333 הסביונים 818 הועדה מחליטה כי תוכן תכנית פתרון לבעיית חסימת הרחוב במקום המבוקש בקטע זה של רחוב הסביונים.
בנוסף, הועדה ממליצה לאשר צביעת אדום-לבן במקום בו קיימת חסימת נתיב הנסיעה, ע"פ תכנית המצ"ב, עד לביצוע תכנית לקטע זה של הרחוב.
ראה תכנית מצ"ב
8 בקשה להפיכת רחוב דרך ירושלים לחד סטרי מכיוון לוטם לדרך רבין. 336 דרך ירושלים הועדה מחליטה לדון בנושא לאחר סיור במקום ובחינת המלצות ועדת תחבורה.
9 בקשה לאשר תחנת אוטובוס ברחוב חסן מלך מרוקו עם כיוון התנועה מערבה, לצורך תחבורה ציבורית מהישוב לת"א. חסן מלך מרוקו השני 511
505
הועדה ממליצה לאשר קו אוטובוס 274 – אג"ד ולהעביר הנושא לאישור משרד התחבורה.
10 בקשה לאישור תמרור – דרך ללא מוצא בכניסה לרחוב המייסדים. המייסדים 623 הועדה מחליטה לאשר התמרור.
ע"פ תרשים מצ"ב
11 בקשה להוספת חניה ציבורית לשימוש תושבי הרחוב. 318 רח' חרצית הועדה בדקה ולא מצאה שטח ציבורי פנוי ברדיוס סביר למקום המבוקש.
12 בקשה להתקנת פסי האטה ברחוב הרצל, מצפון ומדרום למעגל התנועה ברחוב הרצל פינת משה שרת. 319 רח' הרצל הועדה מחליטה לשוב ולדון לאחר בחינה חוזרת של כל ציר רח' הרצל, בשעות השפל.
13 בקשה לסימון חניות ציבוריות וסימוני מעטפה בכניסה לחניות פרטיות ברחוב ד"ר בר חיים. 321 רח' ד"ר בר חיים 820
818
הועדה מחליטה לסמן מעטפות ואדום לבן במיקום החניות, ע"פ תרשים מצ"ב.
14 בקשה התושבת להסדרת החניה למוסדות הציבור במקום.
ראה תרשים מצ"ב
322 רח' הרב מימון הועדה מחליטה להגיש בקשה למימון פרוייקטים משרד התחבורה – להסדרת החניה הציבורית במתחם מבני הציבור ברחוב.
15 בקשה לאסור כניסה לכלי רכב בשביל ברחוב השיזף.
ראה תרשים מצ"ב
323 רח' שיזף הועדה מחליטה לבדוק היתרי בניה של מגרשי המגורים הגובלים בשביל המדובר, ע"מ לשלול אפשרות שלאחד הבתים קיים היתר המתיר כניסת כלי רכב מהשביל.
בנוסף, תבוצע פניה לרמ"י לגידור מגרש מגורים מס' 19 הפנוי ברחוב.
16 בקשה לדיון חוזר להוספת מקומות חניה ברחוב שלמה בן יוסף  בפניה לרחוב דולב.
(נדון בועדה מיום 13.12.15-בה הוחלט לשוב ולדון לאחר קבלת הצעת תכנון יועצת התנועה).
ראה תרשים מצ"ב
325 רח' בן יוסף שלמה
רח' דולב
הועדה מחליטה לבצע בחינה חוזרת ומחודשת ע"י הכנת חלופות ע"י יועצת התנועה  להוספת מקומות חניה במתחם כולו.
17 בקשה לביטול חנייה נכה כללית ברוב הנרקיס סמול לבית מס' 2.
ראה תרשים מצ"ב
330 רח' הנרקיס 2 הועדה ממליצה לדחות את הבקשה.
קיימת חובת חניות נכים סמוך למוסדות ציבור- גנ"י.
18 בקשה לסימון חניה פרטית ברחוב השיטה 11.
ראה תרשים מצ"ב
335 השיטה 11 הועדה מחליטה לדון בנושא לאחר סיור במקום ובחינת המלצות ועדת תחבורה.

כל תמרור אשר נתקבלה לגביו החלטה כמפורט לעיל, אשר טעון אישור רשות תמרור מרכזית, יהווה הסדר תנועה זמני בהתאם לסמכות מכח סעיף 18 ה' לתקנות התעבורה תשכ"א 1961