פרוטוקול ישיבת רשות תמרור מקומית מיום 23.04.2017


23/08/2017 13:15

‏30 אפריל, 2017
‏ד' אייר, תשע"ז

השתתפו:

  • מר חובב צברי – ראש המועצה ורשות תמרור מקומית
  • מהנדסת לריסה וקסלר – מהנדסת המועצה ומזכירת ועדת תנועה
  • מהנדסת זהבה שפיגלר – יועצת התנועה וחברת ועדת תנועה
  • פקד שמשון קבדה – רמ"ת רחובות וחבר ועדת תנועה
  • יפעת כוכבי ברמי – מרכזת הועדה

נעדרו:

  • עו"ד רינת דנון – מנכ"לית  המועצה
  • מהנדס אוסאמה חטיב – יועץ למשרד התחבורה

נושאים לאישור:

מס' כתובת ביטול/ מחיקת התמרור להצבה / סימון התמרור נימוקים והחלטות תאור הבקשה מספר בקשה
1 רח' הרצל 43 הועדה מאשרת הסרת העמוד וביטול סימון תחנת האוטובוס ולהעביר לאישור משרד התחבורה. בקשה להסרת עמוד וסימון תחנת אוטובוס מס' 1402 שאינה בשימוש, ברחוב הרצל 43 בכיוון הנסיעה מצפון לדרום.
ראה תרשים מצ"ב
301
2 רח' האלון
רח' שלמה דרף
המועצה אינה רשאית להציב תמרור איסור חניה בדרך המיועדת לכלל התושבים. בקשה לאיסור כניסת רכבים לרחוב האלון בקטע דרך רח' דרף ומזרחה, פרט לתושבי הרחוב, או כל פתרון אחר לתפיסת יתר של חניות ברחוב בזמן טקסים בבית העלמין.
ראה תרשים מצ"ב
303
3 רח' היהלום החלטות הועדה :
1.להציב תמרור גדול יותר בזוית צפיה מכיוון הנסיעה.
2. פניה למח' תשתיות לגיזום הצמחיה המפריעה.
 בקשה לשינוי מיקום תמרור 623 – דרך ללא מוצא, בכניסה לרחוב היהלום מרח' צדוק הלוי, בשל שדה ראיה לקוי.
ראה תרשים מצ"ב
304
4 רח' כובשי החרמון
רח' הד"ס
קיים סימון אדום-לבן בתחום הצומת.
הנושא יועבר לאכיפה.
 בקשה לשיפור הבטיחות ביציאה ברחוב הד"ס לרחוב כובשי החרמון, עקב רכבים חונים בשפה המערבית של רחוב כובשי החרמון.
ראה תרשים מצ"ב
305
5 כביש נת"י 411 אין למועצה סמכות להסדיר את התנועה במקום, בסמכות נת"י בלבד.
הפניה תועבר  ע"י קצין המשטרה לבדיקה ולטיפול נת"י.
 1.בקשה לסימון מעבר חציה בכביש 411-בין רחוב שד' רבין למתחם עקרון 2000.
2. הדגשת/סימון נתיבי הנסיעה ביציאה מרחוב חסן מלך מרוקו לכביש 411.
3. שיפור הבטיחות בכביש 411, בכניסות וביציאות למתחם בילו סנטר.
ראה תרשים מצ"ב
316
6 רח' הרצל
רח' שטרן יאיר אברהם
למועצה אין כלים לשפר  את היציאה שמאלה מרח' יאיר שטרן ולהענות לבקשה. קושי לפנות מרח' יאיר שטרן לרח' הרצל בשל עומס תנועה.
ראה תרשים מצ"ב
306
7  רח' יערה
רח' אלי כהן
302 הועדה מחליטה לאשר הצבת מראה פנורמית בקוטר: 50/60 וכן להציב תמרור עצור וקו עצירה.
ע"פ תרשים מצ"ב
 בקשה להתקנת מראה פנורמית ביציאה מהרחוב לשם ביצוע פניות. 307
8 רח' אלי כהן הועדה מחליטה להעביר הנושא ליועצת התנועה לבחינת התכנות/שינויים גאומטריים.  בקשה למעגל תנועה בצומת הרחובות אלי כהן והרב יעבץ, המוביל לבתי הספר.
ראה תרשים מצ"ב
317
9 רח' ויצמן 306135
144
הועדה מחליטה לאשר:
1.הצבת תמרור במעבר החציה: תן זכות קדימה להולכי רגל החוצים.
ע"פ תרשים מצ"ב
2.ביצוע הצבת תמרור אזהרה למעבר החציה  ע"פ בקשה שאושרה  בועדה מיום 3.4.16.
3. הקמת פס האטה ע"פ בקשה שאושרה בועדה מיום 13.12.15.
 בקשה לשפר ולהבליט עניין של מעבר חציה שנמצא בפניה מרחוב ויצמן לרחוב הבנים – במזלג.
ראה תרשים מצ"ב
308
10 רח' השקד הועדה מאשרת הבקשה ע"פ תכנית שהוכנה ע"י יועצת התנועה.  יצירת אפשרות לתמרון מיניבוס בקצה הרחוב עבור תלמיד.
ראה תרשים מצ"ב
309
11 רח' דרך ירושלים הועדה מחליטה לדחות את הבקשה.
לא ניתן לפתח מהירות במקום.
 בקשה להוספת פסי האטה.
ראה תרשים מצ"ב
310
12 רח' נופר/רח' הרצל הועדה מחליטה בשלב זה, כל עוד לא יפותח רח' נופר:
שימוש בחניון הציבורי בח"ח 228 בגוש 4540 שמדרום לקונדיטוריה -*יציאה: מהחניון שמאלה-צפונה ברחוב הרצל (מסומן קו מקווקו).
*כניסה: מכיוון דרום לקונדיטוריה עד למעגל התנועה הרצל/משה שרת וביצוע פניית פרסה.
הנושא יבחן שנית עם ביצוע פיתוח רח' נופר.
 אפשרות לפניה ויציאה שמאלה מול קונדטוריית "צפיחית-עוזי". 311
13 רח' עמיחי הועדה מחליטה לאשר חד הסטריות ברחוב עמיחי, ע"פ תכנית שתוכן ע"י יועצת התנועה.
לביצוע בכפוף לניתוק רח' בעלי המלאכה מרח' עמיחי-ע"פ תכנית שאושרה ע"י מהנדסת התנועה בועדת תחבורה מיום 31.3.14.
 בקשה להפוך את רחוב עמיחי לרחוב חד סטרי ממערב למזרח. 312
14 רח' המייסדים הועדה מחליטה לבחון הרחבת חניון ציבורי לכלל התושבים בחל' 62, בגוש 4549- מדרום למגרש המגורים.
לא ניתן לסמן מקומות חניה פרטיים במגרש החניה הציבורי.
עבודת הרחבת החניה תוזמן מיועצת התנועה.
 בקשה לסימון חניה לדיירי קרן היסוד 37, בחניה הציבורית ברחוב המייסדים.
ראה תשריט מצ"ב
315

כל תמרור אשר נתקבלה לגביו החלטה כמפורט לעיל, אשר טעון אישור רשות תמרור מרכזית, יהווה הסדר תנועה זמני בהתאם לסמכות מכח סעיף 18 ה' לתקנות התעבורה תשכ"א 1961