צו איסור הדלקת מדורות במועדים ובאזורים מסוימים


17/07/2019 13:54

לפי תקנות הרשות הארצית לכבאות והצלה (כללי התנהגות ובטיחות אש בקיום מדורות) התשע"ה – 2015

בתוקף סמכותי לפי תקנה 8 לתקנות הרשות הארצית לכבאות והצלה (כללי התנהגות ובטיחות אש בקיום מדורות), התשע"ה – 2015 (להלן – התקנות), בשל תנאים קיצוניים המעלים את הסבירות להתרחשות דליקות, אני מורה על איסור הדלקת מדורות, לרבות הבערת אש בשטחים פתוחים בהתאם לתקנות, החל מיום ג' 21 ביולי, 2019 (יח' בתמוז, התשע"ט) ועד ליום ו' 26 בספטמבר, 2019 (כו' באלול, התשע"ט) וזאת בשעות היום, החל מהשעה 07:00 ועד לשעה 20:00, באזורים ובתנאים כמפורט להלן:

א. בכל שמורות טבע, חורש ויער, ובכל שטח שבו קיימת צמחייה דליקה וכן בכל תחום יישוב, לרבות בשטח הסמוך הנמצא במרחק של 500 מטרים מהם.

ב. על אף האמור בסעיף א' לעיל, ניתן לבצע עבודות טכניות היוצרות הבערה או אש גלויה בשטח פתוח כאמור, ובתנאי שהעבודות יתבצעו במרחק העולה על 20 מטרים מיער, חורש או מצמחיה דליקה וכן יינקטו על ידי מבצע העבודות או מי מטעמו כל האמצעים למניעת היווצרות והתפשטות דליקה, לעניין זה יהיו האמצעים לא פחות מהקבוע בתקנה 6 לתקנות [מים, חול וכל אמצעי כיבוי אחר בכמות מספקת].

מפקד מחוז ברשות הכבאות או מי מטעמו, רשאי לאשר ובכתב, הדלקת והבערת אש על אף הקבוע בצו זה, בתנאים שיקבע לכך, ובלבד שמצא כי ניתן לקיים רמה נאותה של בטיחות אש בנסיבות העניין.

דדי שמחי – רב טפסר
נציב כבאות והצלה לישראל

מקור