צו ארנונה לשנת 2016


18/08/2016 18:31

א. אישור צו ארנונה לשנת 2016.

בתוקף סמכותה מחוק ההסדרים במשק המדינה ( תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב ) התשנ"ג 1992 החליטה המועצה המקומית קריית עקרון בישיבה מס' 9/12 מיום 28.06.2015
להטיל ארנונה כללית בתחום שיפוטה לשנת הכספים 2016 ( לתקופה 01.01.2016 – 31.12.2016 ) אשר תשולם ע"י המחזיקים כדלקמן :

ב. הגדרות.

1. כל שיעורי הארנונה מוטלים עבור כל השנה.
2. כל שטח שיפוט המועצה הינו איזור אחד.
3.א שטח בניין למגורים הינו כל השטח הבנוי ברוטו בכל הקומות על פי מידות חוץ למעט:
1. " מקלט " כהגדרתו בסעיף 11 לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א – 1951 למעט " מרחב מוגן "כהגדרתו בתקנות ההתגוננות האזרחית ( מפרטים לבניית מקלטים ) התש"ן-1990 .
2. קומת עמודים שלא סגורה ואין בה דלתות או חלונות ואין היא משמשת למגורים.
3. מרתפים שגובהם עד 2.20 מטר אשר אינם משמשים למגורים יחוייבו ב – 40% משטחם ויצורפו לשטח הדירה לצורך חיוב ארנונה.
4. עליות גג אשר גובהם עד 1.80 מטר,
5 מבנה עזר נפרדים המשמשים לאחסנה, פחונים וסככות פתוחות.
6. שטח הרכוש המשותף, ( כגון : חדרי מדרגות, חדרי אשפה,ומקלטים ציבוריים ) בבית משותף או בבית המיועד להירשם כבית משותף, למעט בבית משותף שאוכלס לאחר 31.12.1993 .
ב. גג מרוצף, או חצר מרוצפת, או מרפסת מקורה, וחניה שלא ביחד עם הבניין,לא יכלל במסגרת השטח לצורך חיוב בארנונה.
לעניין סעיף קטן 3.ב יובהר כי "חניה שלא ביחד עם הבניין" הינה כל חניה אשר החלק הקרוב ביותר שלה למבנה,מרוחק למעלה משלושה מטר מחלק המבנה הקרוב ביותר לחניה.
4 שטח הבניין שלא למגורים לכל מטרה שהיא למעט האמור בסעיף 7 להלן הינו כל השטח הבנוי ברוטו, בכל הקומות, על פי מידות חוץ כולל מבנה עזר, סככות ויציעים לסוגיהם,
וכולל שטח הקרקע הצמוד לבניין המשמש למטרות הבניין.
על אף האמור בסעיף 4 זה,מעברים המצוייםבמרכז מסחרי (להלן "המרכז המסחר") ואשר אינם משמשים לשימוש מסחרי, או למטרה הנלוות לשימוש המסחרי, אלא כדרך גישה בלבד לשטחים
המסחריים, יחוייבו ב 50% משטח המעברים,כל מחזיק בחלק היחסי שבין שטח הנכס לשטח המעברים הכללי במרכז המסחרי
5 קרקע תפוסה הנה כל קרקע בתחום המועצה שאינה אדמה חקלאית, משתמשים ומחזיקים בה שלא ביחד עם הבניין.
6 בהתאם לסעיף 1 לצו המועצות המקומיות (ב) שטח המירבי של החצר או הגינה או לצורך אחר, של בניינים המשמשים לתעשייה או למלאכה, יעמוד על 50 מ"ר.
7 לגבי תעשייה ומלאכה, שטח הבניין לצורך קביעת סכום הארנונה, יהיה כל השטח הבנוי ברוטו בכל הקומות על פי מידות חוץ על כל קירותיו לרבות מרתפים, סככות, מחסנים,
בנייני עזר של אותו בניין לרבות שימוש בחצר, לרבות בניינים המשמשים את המפעל: יציעים, שירותים, משרדים וחדרי אוכל, וכן כל שטח לשימוש כלשהוא.
8 אדמה חקלאית : כל קרקע שבתחום המועצה שאינה בניין, המשמש למטע, למשתלה, למשק בעלי חיים, לגידול תוצרת חקלאית, אולם קרקע שנמצא עליה נכס שלא הוטל עליו מס ארנונה,
תחשב כנכס לפי הגדרות בניין לפי סעיף 7.
9 מלאכה – לרבות מפעל תעשייתי ששטחו עד 100 מ"ר .
10 בעל או מחזיק רשאי להגיש השגה בדבר גודל הנכס או מהות החיוב שלפיו נקבעה הארנונה תוך 90 יום מתאריך תחילת החיוב .
11 "תחום המגורים בישוב" – השטח הכלול בתוך התחום המסומן במפה המצורפת והכולל את אזורי המגורים של הישוב.

ג. שעורי הארנונה

# סיווג סוג נכס ש"ח למ"ר לשנה
1 סיווג ראשי – מבנה מגורים. 102 – 103 41.54
2 סיווג ראשי – משרדים, שירותים ומסחר.
2.1 אולמות שמחה ואולמות שעשועים מקורים 230 – 304 173.10
2.2 משרדים, מסחר ושירותים,ובריכות שחייה ( שטח הבריכה ומבני העזר ) או כל מטרה עסקית שלא הוגדרה בסיווג זה. 305 – 315 156.69
2.2.1 משרדים, מסחר ושירותים בשטח כולל מעל 15.000 מ"ר ( החל מהמטר הראשון ) 306 104.35
2.2.2 משרדים, מסחר ושירותים,ובריכות שחייה ( שטח הבריכה ומבני העזר ) או כל מטרה עסקית שלא הוגדרה בסיווג זה,אשר מצויים בתחום המגורים ביישוב 307 127.55
2.3 תחנת דלק – מבנים ומתקנים לכל שימוש ושטחים מקורים 302 – 312 190.08
2.4 מתקני חלוקת דואר 340 370.16
2.5 תחנת טרנספורמציה ( שנאים )
2.5.1 תחנת טרנספורמציה ( שנאים ) – מבנים ומתקנים 308 189.58
2.5.2 תחנות טרנספורמציה ( שנאים ) יתרת שטח קרקע 718 17.26
2.6 תחנות ממסר 309 222.54
יתרת שטח הקרקע 719 17.26
3 סיווג ראשי – בנקים וחברות ביטוח 330 1113.14
4 סיווג ראשי – תעשייה
4.1 מבנה המשמש ליצור 405 -415 133.61
4.2 יתר המבנים במפעל 407 – 417 113.57
4.3 בתי תוכנה 410 133.61
5 סיווג ראשי – בתי מלון 319 124.08
6 סיווג ראשי – מלאכה
6.1 כל השטח הבנוי למעט סככות 406 – 416 108.49
6.2 סככות 408 – 418 90.73
7 סיווג ראשי – אדמה חקלאית
7.1 אדמה חקלאית למטע נושא פרי ( לדונם או חלק ממנו ) 608 82.88
7.2 אדמה חקלאית לגידול פלחה ( לדונם או חלק ממנו ) 607 51.28
7.3 אדמה חקלאית לא מעובדת ( לדונם או חלק ממנו 606 25.76
8 סיווג ראשי – קרקע תפוסה
8.1 קרקע תפוסה לתעשייה, מלאכה ומסחר ( כל יתרת שטח הקרקע בנכס למעט גינון ) 705 – 715 17.26
8.2 עבור שטח מגונן באיזור תעשייה 704 – 714 9.34
8.3 קרקע תפוסה לכל צורך אחר 707 – 717 53.69
8.4 קרקע תפוסה המשמשת לעריכת אירועים 716 49.51
9 סיווג ראשי – קרקע תפוסה במפעל עתיר שטח 790 6.57
10 סיווג ראשי – חניונים
10.1 חניון שלא בתשלום – לא מקורה  890  17.26
10.2 חניון שלא בתשלום – מקורה 880 34.19
10.3 חניון בתשלום – לא מקורה 870 40.72
10.4 חניון בתשלום – מקורה 860 48.83
11 סיווג ראשי – מבנה חקלאי 690 44.02
11.1 אדמה חקלאית לחממה או ממכר צמחים 605 – 609 0.64
12 סיווג ראשי – נכסים אחרים
12.1 כל נכס שלא פורט 350 221.98
12.2 מוסדות ציבור וממשלה, מועדוני מפלגות ומוסדות אחרים שאינם למטרת רווח 505 – 515 15.51

ד. מועדים

1 המועד החוקי לתשלום הארנונה הינו 01.01.2016.
2 מבלי לפגוע במועד האמור לעיל ועל מנת להקל על התושבים ניתנת אפשרות לתשלום החיוב ב- 6 מועדים דו חודשיים צמודים החל מ – 01.01.2016 ובמועדים הבאים : 16.01.2016 ,16.03.2016 ,16.05.2016 ,16.07.2016 ,16.09.2016 ,16.11.2016
3 אי תשלום אחד מהתשלומים במועדו יגרום לכך שכל החיוב השנתי שטרם שולם יעמוד לפרעון כשתאריך תחולתו הוא 01.01.2016.

ה . הסדרי תשלומים והנחות

1 לא תינתן הנחה למשלם מראש את הארנונה או בגין תשלום באמצעות הוראת קבע בבנק , באשראי או ממקום העבודה.
2 הנחות לזכאים:
הנחות לזכאים ינתנו בהתאם לתקנות שפורסמו בק. תקנות 5503 מיום 25.02.1993 ותיקוניו ובהתאם לאישור המועצה.

13.12.2015
א' טבת תשע"ו

 

בכבוד רב
חובב צברי
ראש המועצה המקומית קריית עקרון