צו ארנונה לשנת 2018


20/11/2017 18:01

הוראה בדבר ארנונה לשנת הכספים 2018

א. אישור צו ארנונה לשנת 2018

בתוקף סמכותה מחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג-1992, החליטה המועצה המקומית קריית עקרון בישיבה מס' 40 מיום 28/6/2017 להטיל ארנונה כללית בתחום שיפוטה לשנת הכספים 2018 (לתקופה 1/1/2018 – 31/12/2018) אשר תשולם על ידי המחזיקים כדלקמן:

הגדרות :

ב.1. כל שיעורי הארנונה מוטלים עבור כל השנה.

ב.2. כל שטח שיפוט המועצה הנו אזור אחד.

ב.3.

ב.3.א. שטח בניין למגורים הנו כל השטח הבנוי ברוטו בכל הקומות על פי מידות חוץ למעט : –

ב.3.א.1. "מקלט" כהגדרתו בסעיף 11 לחוק ההתגוננות האזרחית , התשי"א – 1951 למעט "מרחב מוגן" כהגדרתו בתקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטים לבניית מקלטים), התש"ן – 1990 .

ב.3.א.2. קומת עמודים שלא סגורה ואין בה דלתות או חלונות ואין היא משמשת למגורים.

ב.3.א.3. מרתפים שגובהם עד 2.20 מטר אשר אינם משמשים למגורים יחויבו ב- 40% משטחם ויצורפו לשטח הדירה לצורך חיוב ארנונה.

ב.3.א.4. עליות גג אשר גובהם עד 1.80 מטר.

ב.3.א.5. מבנה עזר נפרדים המשמשים לאחסנה, פחונים וסככות פתוחות.

ב.3.א.6. שטח הרכוש המשותף (כגון: חדרי מדרגות, חדרי אשפה ומקלטים ציבוריים) בבית משותף או בבית המיועד להירשם כבית משותף, למעט בבית משותף שאוכלס לאחר 31/12/93 .

ב.3.ב. גג מרוצף, או חצר מרוצפת, או מרפסת מקורה, וחניה שלא ביחד עם הבניין, לא יכללו במסגרת השטח לצורך החיוב בארנונה.

לעניין סעיף קטן 3.ב. יובהר כי "חניה שלא ביחד עם הבניין" הינה כל חניה אשר החלק הקרוב ביותר שלה למבנה, מרוחק למעלה משלושה מטר מחלק המבנה הקרוב ביותר לחניה.

ב.4. שטח הבניין שלא למגורים לכל מטרה שהיא למעט האמור בסעיף 7 להלן הנו כל השטח הבנוי ברוטו, בכל הקומות, על פי מידות חוץ כולל מבנה עזר, סככות, רשתות צל ויציעים לסוגיהם, וכולל שטח הקרקע הצמוד לבניין המשמש למטרות של הבניין.

על אף האמור בסעיף ב.4 זה, מעברים המצויים במרכז מסחרי (להלן "המרכז המסחרי") ואשר אינם משמשים לשימוש מסחרי, או למטרה הנלוות לשימוש המסחרי, אלא כדרך גישה בלבד לשטחים המסחריים, יחויבו ב- 50% משטח המעברים, כל מחזיק בחלק היחסי שבין שטח הנכס לשטח המעברים הכללי במרכז המסחרי.

לעניין צו זה, מרכז מסחרי הינו כהגדרתו להלן: מבנה אשר סגור מכל ארבעת צדדיו, מקורה, תחום מכל צדדיו בבניית קבע (קירות) ואשר מאגד תחת קורת גג אחת מספר עסקים אשר לצורך מעבר בין עסק אחד למשנהו נעשה שימוש בשטחי המעברים.

ב.5. קרקע תפוסה הנה כל קרקע בתחום המועצה שאינה אדמה חקלאית, משתמשים ומחזיקים בה שלא ביחד עם הבניין.

ב.6. בהתאם לסעיף 1 לצו המועצות המקומיות (ב') השטח המרבי של החצר או הגינה או לצורך אחר, של בניינים המשמשים לתעשייה או למלאכה, יעמוד על 50 מ"ר.

ב.7. לגבי תעשיה ומלאכה, שטח הבניין לצורך קביעת סכום הארנונה, יהיה כל השטח הבנוי ברוטו בכל הקומות על פי מידות חוץ על כל קירותיו לרבות מרתפים, סככות, מחסנים, בנייני עזר של אותו בניין לרבות שימוש בחצר, לרבות בניינים המשמשים את המפעל: יציעים, שירותים משרדיים וחדרי אוכל, וכן כל השטח לשימוש כלשהו.

ב.8. אדמה חקלאית: כל קרקע בתחום המועצה שאינה בניין, המשמש למטע, למשתלה, למשק בעלי חיים, לגידול תוצרת חקלאית, אולם קרקע שנמצא עליה נכס שלא הוטל עליו מס ארנונה, תחשב כנכס לפי הגדרת בניין לפי סעיף 7 .

ב.9. מלאכה – לרבות מפעל תעשייתי ששטחו עד 300 מ"ר .

ב.10. בעל או מחזיק רשאי להגיש השגה בדבר גודל הנכס או מהות החיוב שלפיו נקבעה הארנונה תוך 90 יום מתאריך תחילת החיוב.

ב.11. "תחום המגורים ביישוב" – השטח הכלול בתוך התחום המסומן במפה המצורפת והכולל את אזורי המגורים של היישוב.

שיעורי הארנונה:

₪ למ"ר לשנה סוג נכס סיווג
43.20

 

102 – 103

סיווג ראשי – מבנה מגורים

1.
סיווג ראשי – משרדים, שירותים ומסחר 2.
180.00

 

230 , 304 אולמות שמחה ואולמות שעשועים מקורים. 2.1  
162.94 305 , 315 משרדים, מסחר ושירותים, או כל מטרה עסקית שלא הוגדרה בסיווג זה, המצויים מחוץ לתחום המגורים ביישוב. 2.2  
108.51

 

306 משרדים, מסחר ושירותים לרבות מבני עזר בשטח כולל מעל 15,000 מ"ר (החל מהמטר הראשון). 2.2.1  
132.64 307 משרדים, מסחר ושירותים, או כל מטרה עסקית שלא הוגדרה בסיווג זה, אשר מצויים בתחום המגורים ביישוב. 2.2.2  
197.66

 

302 , 312 תחנת דלק – מבנים ומתקנים לכל שימוש ושטחים מקורים 2.3  
384.92

 

340 מתקני חלוקת דואר 2.4  
מתקני כושר, ספורט ונופש 2.5  
85.00 271 חדר כושר, שטח המשמש לבריכת שחיה בתשלום (מקורה ושאינה מקורה) ואולמות מקורים המשמשים לבאולינג או לפעילות ספורטיבית מאומצת בלבד, כגון: מגרשי כדורגל, טניס, סקווש, סטודיו למחול וכיוצ"ב (ולהוציא שטחים נלווים המשמשים מטרות אחרות שיחויבו בהתאם לתעריפים הקבועים בצו זה) 2.5.1  
78.59 272 מרכז ספורט ונופש (קאנטרי קלאב) שיש בו כל אלה לפחות: מגרש ספורט, חדר כושר, אולם התעמלות ובריכת שחיה  – בגין כל מ"ר מבנה ו/או מתקני ספורט (כולל בריכת השחיה)  
תחנת טרנספורמציה (שנאים) 2.6  
197.14

 

308 תחנת טרנספורמציה (שנאים) – מבנים ומתקנים 2.6.1  
17.95

 

718 תחנת טרנספורמציה (שנאים)  – יתרת שטח הקרקע 2.6.2  
231.42

 

309 מבנה ומתקני תחנת ממסר 2.7
17.95

 

719 יתרת שטח הקרקע
1,157.54

 

330 סיווג ראשי – בנקים וחברות ביטוח 3.
סיווג ראשי – תעשיה 4.
138.94

 

405 , 415 מבנה המשמש ליצור 4.1
118.10

 

407 , 417 יתר המבנים במפעל 4.2
138.94

 

410 בתי תוכנה 4.3
129.03

 

319 סיוג ראשי – בתי מלון 5.
סיווג ראשי – מלאכה 6.
112.82

 

406 , 416 כל השטח הבנוי למעט סככות ורשתות צל 6.1
94.35

 

408 , 418 סככות ורשתות צל 6.2
סיווג ראשי -אדמה חקלאית 7.
86.19

 

608 אדמה חקלאית למטע נושא פרי
(לדונם או חלק ממנו).
7.1
53.33

 

607 אדמה חקלאית לגידול פלחה
(לדונם או חלק ממנו).
7.2
26.79

 

606 אדמה חקלאית לא מעובדת
(לדונם או חלק ממנו).
7.3
סיווג ראשי – קרקע תפוסה 8.
17.95

 

705 , 715 קרקע תפוסה לתעשייה, מלאכה ומסחר
(כל יתרת שטח הקרקע בנכס למעט גינון).
8.1
9.71

 

704 , 714 עבור שטח מגונן באזור תעשיה 8.2
55.83

 

707 , 717 קרקע תפוסה לכל צורך אחר 8.3
51.48

 

716 קרקע תפוסה המשמשת לעריכת אירועים –  כל שטח המקרקעין (ברוטו), למעט המבנים שיחויבו בהתאם לסעיף 2.1 לעיל 8.4  
6.83

 

790 סיווג ראשי – קרקע תפוסה במפעל עתיר שטח 9.
סיווג ראשי –  חניונים. למען הסר ספק, בכלל חניון לא תבוא קרקע תפוסה לכלי רכב 10.
17.95

 

890 חניון שלא בתשלום – לא מקורה 10.1
35.55

 

880 חניון שלא בתשלום – מקורה 10.2
42.34

 

870 חניון בתשלום  – לא מקורה 10.3
50.78

 

860 חניון בתשלום – מקורה 10.4
45.78

 

690 סיווג ראשי – מבנה חקלאי 11.
0.67

 

605 , 609 אדמה חקלאית לחממה או ממכר צמחים 11.1
סיווג ראשי – נכסים אחרים 12.
230.83

 

350 כל נכס שלא פורט. 12.1
16.13

 

505 , 515 מוסדות ציבור וממשלה, מועדוני מפלגות ומוסדות אחרים שאינם למטרת רווח 12.2  

ד. מועדים :

המועד החוקי לתשלום הארנונה הנו 1/1/2018.

מבלי לפגוע במועד האמור ועל מנת להקל על התושבים, ניתנת אפשרות לתשלום החיוב ב- 6 תשלומים דו-חודשיים צמודים החל ב-1/1/2018, במועדים הבאים: 16/1/2018, 16/3/2018, 16/5/2018 16/7/2018, 16/9/2018, 16/11/2018.

אי תשלום אחד התשלומים במועדו יגרום לכך שכל החיוב השנתי שטרם שולם יעמוד לפירעון כשתאריך תחולתו הוא 1/1/2018 .

 

ה. הסדרי תשלום והנחות :

לא תינתן הנחה למשלם מראש את הארנונה או בגין תשלום באמצעות הוראת קבע בבנק או בכרטיס אשראי או ממקום העבודה.

הנחות לזכאים: הנחות לזכאים יינתנו בהתאם לתקנות שפורסמו בקובץ תקנות 5503 מיום 25/2/93 ותיקוניו ובהתאם לאישור המועצה.

 

‏17/07/2017

 ‏כ"ב תמוז, תשע"ז

בכבוד רב

 

חובב צברי

ראש המועצה המקומית

קריית עקרון