צו ארנונה לשנת 2021


27/08/2020 14:47

הוראה בדבר ארנונה לשנת הכספים 2021

א. אישור צו ארנונה לשנת 2021

בתוקף סמכותה מחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג-1992, מטילה המועצה המקומית קריית עקרון ארנונה כללית בתחום שיפוטה לשנת הכספים 2021 (לתקופה 1/1/2021 – 31/12/2021) אשר תשולם על ידי המחזיקים כדלקמן:

ב. הגדרות:
ב.1. כל שיעורי הארנונה מוטלים עבור כל השנה.
ב.2. כל שטח שיפוט המועצה הנו אזור אחד.
ב.3.

ב.3.א. שטח בניין למגורים הנו כל השטח הבנוי ברוטו בכל הקומות על פי מידות חוץ למעט : –

ב.3.א.1. "מקלט" כהגדרתו בסעיף 11 לחוק ההתגוננות האזרחית , התשי"א – 1951 למעט "מרחב מוגן" כהגדרתו בתקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטים לבניית מקלטים), התש"ן – 1990 .
ב.3.א.2. קומת עמודים שלא סגורה ואין בה דלתות או חלונות ואין היא משמשת למגורים.
ב.3.א.3. מרתפים שגובהם עד 2.20 מטר אשר אינם משמשים למגורים יחויבו ב- 40% משטחם ויצורפו לשטח הדירה לצורך חיוב ארנונה.
ב.3.א.4. עליות גג אשר גובהם עד 1.80 מטר.
ב.3.א.5. מבנה עזר נפרדים המשמשים לאחסנה, פחונים וסככות פתוחות.
ב.3.א.6. שטח הרכוש המשותף (כגון: חדרי מדרגות, חדרי אשפה ומקלטים ציבוריים) בבית משותף או בבית המיועד להירשם כבית משותף, למעט בבית משותף שאוכלס לאחר 31/12/93 .

ב.3.ב. גג מרוצף, או חצר מרוצפת, או מרפסת מקורה, וחניה שלא ביחד עם הבניין, לא יכללו במסגרת השטח לצורך החיוב בארנונה.
לעניין סעיף קטן 3.ב. יובהר כי "חניה שלא ביחד עם הבניין" הינה כל חניה אשר החלק הקרוב ביותר שלה למבנה, מרוחק למעלה משלושה מטר מחלק המבנה הקרוב ביותר לחניה.

ב.4. שטח הבניין שלא למגורים לכל מטרה שהיא למעט האמור בסעיף 7 להלן הנו כל השטח הבנוי ברוטו, בכל הקומות, על פי מידות חוץ כולל מבנה עזר, סככות, רשתות צל ויציעים לסוגיהם, וכולל שטח הקרקע הצמוד לבניין המשמש למטרות של הבניין.
על אף האמור בסעיף ב.4 זה, מעברים המצויים במרכז מסחרי (להלן "המרכז המסחרי") ואשר אינם משמשים לשימוש מסחרי, או למטרה הנלוות לשימוש המסחרי, אלא כדרך גישה בלבד לשטחים המסחריים, יחויבו ב- 50% משטח המעברים, כל מחזיק בחלק היחסי שבין שטח הנכס לשטח המעברים הכללי במרכז המסחרי.
לעניין צו זה, מרכז מסחרי הינו כהגדרתו להלן: מבנה אשר סגור מכל ארבעת צדדיו, מקורה, תחום מכל צדדיו בבניית קבע (קירות) ואשר מאגד תחת קורת גג אחת מספר עסקים אשר לצורך מעבר בין עסק אחד למשנהו נעשה שימוש בשטחי המעברים.
ב.5. קרקע תפוסה הנה כל קרקע בתחום המועצה שאינה אדמה חקלאית, משתמשים ומחזיקים בה שלא ביחד עם הבניין.
ב.6. בהתאם לסעיף 1 לצו המועצות המקומיות (ב') השטח המרבי של החצר או הגינה או לצורך אחר, של בניינים המשמשים לתעשייה או למלאכה, יעמוד על 50 מ"ר.
ב.7. לגבי תעשיה ומלאכה, שטח הבניין לצורך קביעת סכום הארנונה, יהיה כל השטח הבנוי ברוטו בכל הקומות על פי מידות חוץ על כל קירותיו לרבות מרתפים, סככות, מחסנים, בנייני עזר של אותו בניין לרבות שימוש בחצר, לרבות בניינים המשמשים את המפעל: יציעים, שירותים משרדיים וחדרי אוכל, וכן כל השטח לשימוש כלשהו.
ב.8. אדמה חקלאית: כל קרקע בתחום המועצה שאינה בניין, המשמש למטע, למשתלה, למשק בעלי חיים, לגידול תוצרת חקלאית, אולם קרקע שנמצא עליה נכס שלא הוטל עליו מס ארנונה, תחשב כנכס לפי הגדרת בניין לפי סעיף 7 .
ב.9. מלאכה – לרבות מפעל תעשייתי ששטחו עד 300 מ"ר .
ב.10. בעל או מחזיק רשאי להגיש השגה בדבר גודל הנכס או מהות החיוב שלפיו נקבעה הארנונה תוך 90 יום מתאריך תחילת החיוב.
ב.11. "תחום המגורים ביישוב" – השטח הכלול בתוך התחום המסומן במפה המצורפת והכולל את אזורי המגורים של היישוב.

ג. שיעורי הארנונה:

סיווג סוג נכס ₪ למ"ר לשנה
1. סיווג ראשי – מבנה מגורים 102 – 103 46.01
2. סיווג ראשי – משרדים, שירותים ומסחר
2.1 אולמות שמחה ואולמות שעשועים מקורים. 230 , 304 187.28
2.2 משרדים, מסחר ושירותים, או כל מטרה עסקית שלא הוגדרה בסיווג זה, המצויים מחוץ לתחום המגורים ביישוב. 305 , 315 169.52
2.2.1 משרדים, מסחר ושירותים לרבות מבני עזר בשטח כולל מעל 15,000 מ"ר (החל מהמטר הראשון). 306 112.90
2.2.2 משרדים, מסחר ושירותים, או כל מטרה עסקית שלא הוגדרה בסיווג זה, אשר מצויים בתחום המגורים ביישוב. 307 137.99
2.3 תחנת דלק – מבנים ומתקנים לכל שימוש ושטחים מקורים 302 , 312 205.64
2.4 מתקני חלוקת דואר 340 400.47
2.5 מתקני כושר, ספורט ונופש
2.5.1 חדר כושר, שטח המשמש לבריכת שחיה בתשלום (מקורה ושאינה מקורה) ואולמות מקורים המשמשים לבאולינג או לפעילות ספורטיבית מאומצת בלבד, כגון: מגרשי כדורגל, טניס, סקווש, סטודיו למחול וכיוצ"ב (ולהוציא שטחים נלווים המשמשים מטרות אחרות שיחויבו בהתאם לתעריפים הקבועים בצו זה) 271 88.43
מרכז ספורט ונופש (קאנטרי קלאב) שיש בו כל אלה לפחות: מגרש ספורט, חדר כושר, אולם התעמלות ובריכת שחיה  – בגין כל מ"ר מבנה ו/או מתקני ספורט (כולל בריכת השחיה) 272 81.76
2.6 תחנת טרנספורמציה (שנאים)
2.6.1 תחנת טרנספורמציה (שנאים) – מבנים ומתקנים 308 205.10
2.6.2 תחנת טרנספורמציה (שנאים)  – יתרת שטח הקרקע 718 18.68
2.7 מבנה ומתקני תחנת ממסר 309 240.77
יתרת שטח הקרקע 719 18.68
3. סיווג ראשי – בנקים וחברות ביטוח 330 1,204.30
4. סיווג ראשי – תעשיה
4.1 מבנה המשמש ליצור 405 , 415 144.55
4.2 יתר המבנים במפעל 407 , 417 122.87
4.3 בתי תוכנה 410 144.55
5. סיוג ראשי – בתי מלון 319 134.24
6. סיווג ראשי – מלאכה
6.1 כל השטח הבנוי למעט סככות ורשתות צל 406 , 416 117.38
6.2 סככות ורשתות צל 408 , 418 98.16
7. סיווג ראשי -אדמה חקלאית
7.1 אדמה חקלאית למטע נושא פרי
(לדונם או חלק ממנו).
608 89.68
7.2 אדמה חקלאית לגידול פלחה
(לדונם או חלק ממנו).
607 55.48
7.3 אדמה חקלאית לא מעובדת
(לדונם או חלק ממנו).
606 27.88
8. סיווג ראשי – קרקע תפוסה
8.1 קרקע תפוסה לתעשייה, מלאכה ומסחר
(כל יתרת שטח הקרקע בנכס למעט גינון).
705 , 715 18.68
8.2 עבור שטח מגונן באזור תעשיה 704 , 714 10.10
8.3 קרקע תפוסה לכל צורך אחר 707 , 717 58.09
8.4 קרקע תפוסה המשמשת לעריכת אירועים –  כל שטח המקרקעין (ברוטו), למעט המבנים שיחויבו בהתאם לסעיף 2.1 לעיל 716 53.56
9. סיווג ראשי – קרקע תפוסה במפעל עתיר שטח 790 7.10
סיווג ראשי –  חניונים. למען הסר ספק, בכלל חניון לא תבוא קרקע תפוסה לכלי רכב
10.1 חניון שלא בתשלום – לא מקורה 890 18.68
10.2 חניון שלא בתשלום – מקורה 880 36.98
10.3 חניון בתשלום  – לא מקורה 870 44.06
10.4 חניון בתשלום – מקורה 860 52.83
סיווג ראשי – מבנה חקלאי 690 47.63
11.1 אדמה חקלאית לחממה או ממכר צמחים 605 , 609 0.69
סיווג ראשי – נכסים אחרים
12.1 כל נכס שלא פורט 350 240.16

ד. מועדים :

  1. המועד החוקי לתשלום הארנונה הנו 1/1/2021.
  2. מבלי לפגוע במועד האמור ועל מנת להקל על התושבים, ניתנת אפשרות לתשלום החיוב ב- 6 תשלומים דו-חודשיים צמודים החל ב-1/1/2021, במועדים הבאים: 16/1/2021, 16/3/2021, 16/5/2021 16/7/2021, 16/9/2021, 16/11/2021.
  3. אי תשלום אחד התשלומים במועדו יגרום לכך שכל החיוב השנתי שטרם שולם יעמוד לפירעון כשתאריך תחולתו הוא 1/1/2021.

ה. הסדרי תשלום והנחות :

  1. לא תינתן הנחה למשלם מראש את הארנונה או בגין תשלום באמצעות הוראת קבע בבנק או בכרטיס אשראי או ממקום העבודה.
  2. הנחות לזכאים: הנחות לזכאים יינתנו בהתאם לתקנות שפורסמו בקובץ תקנות 5503 מיום 25/2/93 ותיקוניו ובהתאם לאישור המועצה.

‏05/07/2020   ‏י"ג/תמוז/תש"פ

 

בכבוד רב

חובב צברי
ראש המועצה המקומית
קריית עקרון