צו ארנונה לשנת 2024


28/12/2023 19:58

הוראה בדבר ארנונה לשנת הכספים 2024

א. אישור צו ארנונה לשנת 2024:

בתוקף סמכותה מחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג-1992, מטילה המועצה המקומית קריית עקרון ארנונה כללית בתחום שיפוטה לשנת הכספים 2024 (לתקופה 1/1/2024 – 31/12/2024) אשר תשולם על ידי המחזיקים כדלקמן:

ב. הגדרות:

ב.1. כל שיעורי הארנונה מוטלים עבור כל השנה.

ב.2. כל שטח שיפוט המועצה הנו אזור אחד.

ב.3.

ב.3.א. שטח בניין למגורים הנו כל השטח הבנוי ברוטו בכל הקומות על פי מידות חוץ למעט : –

ב.3.א.1. "מקלט" כהגדרתו בסעיף 11 לחוק ההתגוננות האזרחית , התשי"א – 1951 למעט "מרחב מוגן" כהגדרתו בתקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטים לבניית מקלטים), התש"ן – 1990 .

ב.3.א.2. קומת עמודים שלא סגורה ואין בה דלתות או חלונות ואין היא משמשת למגורים.

ב.3.א.3. מרתפים שגובהם עד 2.20 מטר אשר אינם משמשים למגורים יחויבו ב- 40% משטחם ויצורפו לשטח הדירה לצורך חיוב ארנונה.

ב.3.א.4. עליות גג אשר גובהם עד 1.80 מטר.

ב.3.א.5. מבנה עזר נפרדים המשמשים לאחסנה, פחונים וסככות פתוחות.

ב.3.א.6. שטח הרכוש המשותף (כגון: חדרי מדרגות, חדרי אשפה ומקלטים ציבוריים) בבית משותף או בבית המיועד להירשם כבית משותף, למעט בבית משותף שאוכלס לאחר 31/12/93 .

ב.3.ב. גג מרוצף, או חצר מרוצפת, או מרפסת מקורה, וחניה שלא ביחד עם הבניין, לא יכללו במסגרת השטח לצורך החיוב בארנונה.
לעניין סעיף קטן 3.ב. יובהר כי "חניה שלא ביחד עם הבניין" הינה כל חניה אשר החלק הקרוב ביותר שלה למבנה, מרוחק למעלה משלושה מטר מחלק המבנה הקרוב ביותר לחניה.

ב.4. שטח הבניין שלא למגורים לכל מטרה שהיא למעט האמור בסעיף 7 להלן הנו כל השטח הבנוי ברוטו, בכל הקומות, על פי מידות חוץ כולל מבנה עזר, סככות, רשתות צל ויציעים לסוגיהם, וכולל שטח הקרקע הצמוד לבניין המשמש למטרות של הבניין.
על אף האמור בסעיף ב.4 זה, מעברים המצויים במרכז מסחרי (להלן "המרכז המסחרי") ואשר אינם משמשים לשימוש מסחרי, או למטרה הנלוות לשימוש המסחרי, אלא כדרך גישה בלבד לשטחים המסחריים, יחויבו ב- 50% משטח המעברים, כל מחזיק בחלק היחסי שבין שטח הנכס לשטח המעברים הכללי במרכז המסחרי.
לעניין צו זה, מרכז מסחרי הינו כהגדרתו להלן: מבנה אשר סגור מכל ארבעת צדדיו, מקורה, תחום מכל צדדיו בבניית קבע (קירות) ואשר מאגד תחת קורת גג אחת מספר עסקים אשר לצורך מעבר בין עסק אחד למשנהו נעשה שימוש בשטחי המעברים.

ב.5. קרקע תפוסה הנה כל קרקע בתחום המועצה שאינה אדמה חקלאית, משתמשים ומחזיקים בה שלא ביחד עם הבניין.

ב.6. בהתאם לסעיף 1 לצו המועצות המקומיות (ב') השטח המרבי של החצר או הגינה או לצורך אחר, של בניינים המשמשים לתעשייה או למלאכה, יעמוד על 50 מ"ר.

ב.7. לגבי תעשיה ומלאכה, שטח הבניין לצורך קביעת סכום הארנונה, יהיה כל השטח הבנוי ברוטו בכל הקומות על פי מידות חוץ על כל קירותיו לרבות מרתפים, סככות, מחסנים, בנייני עזר של אותו בניין לרבות שימוש בחצר, לרבות בניינים המשמשים את המפעל: יציעים, שירותים משרדיים וחדרי אוכל, וכן כל השטח לשימוש כלשהו.

ב.8. אדמה חקלאית: כל קרקע בתחום המועצה שאינה בניין, המשמש למטע, למשתלה, למשק בעלי חיים, לגידול תוצרת חקלאית, אולם קרקע שנמצא עליה נכס שלא הוטל עליו מס ארנונה, תחשב כנכס לפי הגדרת בניין לפי סעיף 7 .

ב.9. מלאכה – לרבות מפעל תעשייתי ששטחו עד 300 מ"ר .

ב.10. בעל או מחזיק רשאי להגיש השגה בדבר גודל הנכס או מהות החיוב שלפיו נקבעה הארנונה תוך 90 יום מתאריך תחילת החיוב.

ב.11. "תחום המגורים ביישוב" – השטח הכלול בתוך התחום המסומן במפה המצורפת והכולל את אזורי המגורים של היישוב.

ג. שיעורי הארנונה:

₪ למ"ר לשנהסוג נכססיווג
48.81102 – 103 סיווג ראשי – מבנה מגורים1
סיווג ראשי – משרדים, שירותים ומסחר 2
198.67230 , 304אולמות שמחה ואולמות שעשועים מקורים.2.1
179.84305 , 315 משרדים, מסחר ושירותים, או כל מטרה עסקית שלא הוגדרה בסיווג זה, המצויים מחוץ לתחום המגורים ביישוב.2.2
119.77306משרדים, מסחר ושירותים לרבות מבני עזר בשטח כולל מעל 15,000 מ"ר (החל מהמטר הראשון).2.2.1
146.39307משרדים, מסחר ושירותים, או כל מטרה עסקית שלא הוגדרה בסיווג זה, אשר מצויים בתחום המגורים ביישוב. 2.2.2
218.16302 , 312תחנת דלק – מבנים ומתקנים לכל שימוש ושטחים מקורים 2.3
424.84340מתקני חלוקת דואר2.4
מתקני כושר, ספורט ונופש2.5
93.81271חדר כושר, שטח המשמש לבריכת שחיה בתשלום (מקורה ושאינה מקורה) ואולמות מקורים המשמשים לבאולינג או לפעילות ספורטיבית מאומצת בלבד, כגון: מגרשי כדורגל, טניס, סקווש, סטודיו למחול וכיוצ"ב (ולהוציא שטחים נלווים המשמשים מטרות אחרות שיחויבו בהתאם לתעריפים הקבועים בצו זה)2.5.1
86.74272מרכז ספורט ונופש (קאנטרי קלאב) שיש בו כל אלה לפחות: מגרש ספורט, חדר כושר, אולם התעמלות ובריכת שחיה – בגין כל מ"ר מבנה ו/או מתקני ספורט (כולל בריכת השחיה)
תחנת טרנספורמציה (שנאים)2.6
217.59308תחנת טרנספורמציה (שנאים) – מבנים ומתקנים2.6.1
19.81718תחנת טרנספורמציה (שנאים) – יתרת שטח הקרקע2.6.2
255.42309מבנה ומתקני תחנת ממסר2.7
19.81719יתרת שטח הקרקע
1277.59330סיווג ראשי – בנקים וחברות ביטוח3
סיווג ראשי – תעשיה4
153.34405 , 415מבנה המשמש ליצור4.1
130.35407 , 417יתר המבנים במפעל4.2
153.34410בתי תוכנה4.3
142.41319סיוג ראשי – בתי מלון5
סיווג ראשי – מלאכה6
124.52406 , 416כל השטח הבנוי למעט סככות ורשתות צל6.1
104.13408 , 418סככות ורשתות צל6.2
סיווג ראשי -אדמה חקלאית7
95.13608אדמה חקלאית למטע נושא פרי (לדונם או חלק ממנו).7.1
58.86607אדמה חקלאית לגידול פלחה (לדונם או חלק ממנו).7.2
29.57606אדמה חקלאית לא מעובדת (לדונם או חלק ממנו).7.3
סיווג ראשי – קרקע תפוסה8
19.81705 , 715קרקע תפוסה לתעשייה, מלאכה ומסחר (כל יתרת שטח הקרקע בנכס למעט גינון).8.1
10.72704 , 714עבור שטח מגונן באזור תעשיה8.2
61.62707 , 717קרקע תפוסה לכל צורך אחר8.3
56.81716קרקע תפוסה המשמשת לעריכת אירועים – כל שטח המקרקעין (ברוטו), למעט המבנים שיחויבו בהתאם לסעיף 2.1 לעיל8.4
7.54790סיווג ראשי – קרקע תפוסה במפעל עתיר שטח9
סיווג ראשי – חניונים. למען הסר ספק, בכלל חניון לא תבוא קרקע תפוסה לכלי רכב10
19.81890חניון שלא בתשלום – לא מקורה10.1
39.23880חניון שלא בתשלום – מקורה10.2
46.74870חניון בתשלום – לא מקורה10.3
56.04860חניון בתשלום – מקורה10.4
50.53690סיווג ראשי – מבנה חקלאי11
0.74605 , 609אדמה חקלאית לחממה או ממכר צמחים11.1
סיווג ראשי – נכסים אחרים12
254.77350כל נכס שלא פורט12.1

ד. מועדים:

  1. המועד החוקי לתשלום הארנונה הנו 1/1/2024.
  2. מבלי לפגוע במועד האמור ועל מנת להקל על התושבים, ניתנת אפשרות לתשלום החיוב ב- 6 תשלומים דו-חודשיים צמודים החל ב-1/1/2024, במועדים הבאים: 16/1/2024, 16/3/2024, 16/5/2024 16/7/2024, 16/9/2024, 16/11/2024.
  3. אי תשלום אחד התשלומים במועדו יגרום לכך שכל החיוב השנתי שטרם שולם יעמוד לפירעון כשתאריך תחולתו הוא 1/1/2024 .

ה. הסדרי תשלום והנחות:

  1. לא תינתן הנחה למשלם מראש את הארנונה או בגין תשלום באמצעות הוראת קבע בבנק או בכרטיס אשראי או ממקום העבודה.
  2. הנחות לזכאים: הנחות לזכאים יינתנו בהתאם לתקנות שפורסמו בקובץ תקנות 5503 מיום 25/2/93 ותיקוניו ובהתאם לאישור המועצה.

‏‏‏12/12/2023
כ"ט/כסלו/תשפ"ד

בכבוד רב

חובב צברי
ראש המועצה המקומית
קריית עקרון