קול קורא


02/07/2017 17:27

קול קורא
להגשת בקשות תמיכה בהכנת תיק תורם להקמת מבנים לצרכי ציבור

המועצה המקומית קריית עקרון מבקשת לקבל בקשות תמיכה מהמועצה בהכנת תיק תורם להקמת
מבנים לצרכי ציבור בתחום השיפוט של המועצה.

אוכלוסיית היעד:

עמותות רשומות כדין אשר יש באפשרותן ללוות מתחילתו ועד סופו תהליך של גיוס תרומות והקמת מבנה או מבנים לצרכי ציבור.

תבחיני סף:

1. על המציע להיות עמותה רשומה כדין ולצרף לבקשתו תעודת התאגדות ותקנון עמותה.

2. למציע אישור על ניהול ספרים כחוק ואישור על ניכוי מס במקור (המציע יצרף אישורים אלו להצעתו).

3. על המציע לצרף לבקשתו את הפרטים הנוגעים להקמת המבנה/נים לצרכי ציבור כדלקמן:

3.1. מטרת הקמת המבנה.
3.2. הציבור אשר עתיד לעשות בו שימוש.
3.3. עלויות ההקמה ומקורות המימון.
3.4. פירוט הפעולות אשר יבוצעו בעת הקמת המבנה.
3.5. המיקום המיועד להקמת המבנה והזיקה הקניינית למקרקעין.

כללי:

4.על המציע להעביר את הצעתו הכספית, מנומקת ומפורטת הכוללת את המידע והמסמכים המתבקשים, בצירוף
פרטים אודותיו, אודות איש קשר מטעמו וצוותו. כל בקשה לקבל תמיכה להכנת תיק תורם, תלויה בהמצאת הצעות מחיר כספיות מפורטות לביצוע תיק תורם.

5.המועצה שומרת לעצמה את הזכות לפנות לפונים להבהרת ו/או פרטים נוספים לרבות השלמת מסמכים ומסירת מידע נוסף. הצעות וכו', והכל מבלי להקים לפונה זכאות לתמורה כלשהיא עבור שימוש במידע כאמור לעיל.

6.גוף אשר מבקש להציע הצעתו לקבלת תמיכה מטעם המועצה, מתבקש להגיש את הצעתו במעטפה סגורה במסירה ידנית לגזברות המועצה עד ולא יאוחר מיום 01.08.2017 . הצעה שתוגש לאחר מועד זה לא תובא לדיון ותידחה על הסף.

7.המועצה אינה מתחייבת לקבל בקשה כלשהי ותבחן את כלל הנתונים ו/או התכניות המוצעות והמציעים הרלוונטיים.

לקבלת פרטים נוספים והבהרות ניתן להפנות בקשה בכתב,

אל עו"ד ארז שביט
בדואר אלקטרוני:
erez@my-law.co.il

בכותרת המייל נא לציין: "קול קורא-תכנית לתמיכה בעמותות להקמת מבנים לצרכי ציבור – שאלות הבהרה".


בכבוד רב ובברכה,
חובב צברי
ראש המועצה המקומית קריית עקרון