ריכוז סמכויות


22/05/2016 19:23

ריכוז סמכויות משותפות לכלל הוועדות המקומיות 62 א (א)

המועצה המקומית קריית עקרון הינה חלק מהוועדה המרחבית "זמורה" המוגדרת כוועדת תכנון "רגילה"

להלן ריכוז סמכויות הוועדה והשינויים בתיקון 101 לחוק (מודגשים באדום) הסעיף בחוק ועיקריו.

סעיף 62 א (א) 1
איחוד וחלוקה גם בין שטחים בבעלות אחת

62 א (א) 2
הרחבת דרך וכן הארכתה למגרש סמוך או לצורך גישה לדרך סמוכה
לא חל ביחס לדרך ברשת הארצית

62 א (א) 3
הגדלת שטחי מגרשים לצורכי ציבור
(שלא על חשבון מגרש אחר לצורכי ציבור)
הגדרת “צורכי ציבור” הורחבה וכוללת גם: רווחה, תחנות משטרה וכיבוי אש, מתקני תשתית מקומיים.

62 א (א) 4
קביעה (לראשונה) ושינוי קווי בניין

62 א (א) 4א
קביעת גובה בניינים ומספר קומות או שינוי בגובה ומספר קומות

62 א (א) 5
שינוי הוראות בדבר עיצוב או בינוי

62 א (א) 6
שינוי חלוקת שטחי הבניה המותרים בתכנית שאישרה המחוזית, סך השטח הכולל לבניה בכל ייעוד לא יגדל ביותר מ- 50%.

62 א (א) 7
קביעה (לראשונה) או שינוי בהוראות לגבי גודל מגרש

62 א (א) 8
תוספת יח”ד ללא תוספת זכויות.

62 א (א) 9
מה שניתן לבקש בהקלה

62 א (א) 10
ייעוד קרקע לתחנת תדלוק בהתבסס על זכויות בניה קיימות כולל שירותים ושימושים מסחריים בהיקף של עד 80 מ”ר

62 א (א) 11
הוספת שימושים למשרדים או מלונאות במגרש המיועד למגורים, בהיקף של עד 25% מזכויות הבניה הקיימות, ברשות עירונית שמספר תושביה עולה על 5,000

62 א (א) 12
הרחבת דירות עד 140 מ”ר

62 א (א) 13
קביעה או שינוי ייעוד שטח לאתר שימור

62 א (א) 14
בניין מגורים להשכרה ארוכת טווח
הוספת 20% בניה במגרש למגורים, הוספת שימוש מסחר ב 25%- מהשטח, פטור מתכניות ותקנים לעניין חניה
בהוראות התכנית נקבע כי היא כפופה להוראות התוספת השישית
רק בקרקע מינהל ולא בקרקע פרטית או מוחכרת לדורות

62 א (א) 15
שטחי שירות
הוספת שטחי שירות בתת-הקרקע בהיקף של כפל תכסית הבניין או שטח המגרש

62 א (א) 16
הוספת זכויות בניה במגרש המיועד לבניה ברשות עירונית
במגרש לבניה רוויה עד 20% משטח המגרש או 500 מ”ר, הנמוך מבינהם בניה צמודת קרקע במגרש למגורים 7% משטח המגרש או 50 מ”ר הגדול מבינהם ולא יותר מ 175- מ”ר
כל תוספת זכויות הבניה מתייחס לתכנית האחרונה שאישרה הוועדה המחוזית באותו מגרש
אם ניתנה בעבר הקלה כמותית למגרש, יש לקזז אותה

62 א (א) 17
הוספת זכויות בניה במגרש מגורים ברשות שאיננה עירונית
במחוזות הצפון והדרום
7% משטח המגרש או 50 מ”ר הגדול מבינהם ולא יותר מ 175- מ”ר
בשאר המחוזות
7% משטח המגרש או 50 מ”ר הנמוך מבינהם , לא ניתן להגדיל מספר יחידות דיור בזכויות אלה.

62 א (א) 18
הוספת זכויות בניה למתקני תשתית מקומים
ללא הגבלת היקף זכויות בניה, אך לצורך הקמה בפועל של מתקן התשתית

62 א (א) 19
קביעת הוראות בנושאים:
זכות מעבר, זכות להעברת תשתיות, הפקעה, הריסת מבנים