המועצה המקומית קריית עקרון המועצה המקומית קריית עקרון

דף הבית / רישום לחטיבות ביניים

רישום לחטיבות ביניים

רישום לחטיבות ביניים

משרד החינוך קבע שבוגרי בתי הספר היסודיים תושבי קרית עקרון ילמדו בחטיבות הביניים
(הממלכתי או ממלכתי דתי) בעיר רחובות והתלמידים זכאים לכרטיסיות נסיעה בתחבורה
ציבורית. בקרית עקרון חטיבת ביניים לבנות ״פלך״, בה תוכנית הלימודים כוללת שעות
לימוד נוספות מעבר לשעות שמקצה משרד החינוך ולכן נדרשים ההורים לשלם שכר לימוד
נוסף.
הנהלים הרשומים מטה מתואמים ומוסכמים עם אגף לחינוך בעיריית רחובות:
חייבים ברישום: על פי חוק חינוך חובה, נדרשים ההורים לרשום את בניהם בוגרי כיתות ו׳
להמשך לימודיהם בחטיבת הביניים רשמית או לכתה ז׳ בבית ספר מוכש״ר.
מועדי רישום: הרישום יתקיים בחודש פברואר בהודעה מפורטת, מטעם המחלקה לחינוך
בקרית עקרון, תישלח לכל הורי תלמידי כתות ו׳.
נבקשכם להימנע מפניות לאגף החינוך בעיריית רחובות והטיפול ברישום ייעשה אך ורק ע״י
המחלקה לחינוך בקרית עקרון.

נהלי הרישום והשיבוץ לחטיבות ביניים ברחובות

א. טפסי הרישום יימסרו לכל תלמידי כתות ו׳ משני בתי הספר ויוחזרו למזכירות המחלקה
לחינוך.
ב. התלמיד/ה רשאי/ת להירשם לחטיבת ביניים אחת בלבד וחובה לציין עדיפות שנייה
וללא ציון עדיפות שנייה השיבוץ יהיה על בסיס מקום פנוי, לפי שיקול דעת אגף החינוך
בעיריית רחובות. רשימת בתי הספר בעמוד 17
ג. לאחר מועד הרישום הנ״ל, ישובצו התלמידים ע״י המחלקה לבתי ספר העל יסודיים
בעיריית רחובות על פי קריטריון פיזור השיבוץ בין חטיבות הביניים.
ד. בתום השיבוץ, תישלח הודעה בכתב להורים, ע״י מזכירות המחלקה לחינוך בקרית עקרון.
ה. במקרה של שיבוץ שאינו תואם או אחת משתי בקשות התלמיד/ה, זכאים ההורים להגיש
ערעור מנומק ובכתב למזכירות המחלקה לחינוך בקרית עקרון לא יאוחר מ 14- יום
מקבלת הודעת השיבוץ.
ו. בתי הספר התיכוניים מחוץ לעיר רחובות אינם בתחום המיפוי שקבע משרד החינוך ולא
חלה עליהם חובת הקליטה של תלמידים תושבי קרית עקרון כך שהרישום בהם יתבצע
באופן עצמאי.

המסמכים הדרושים לרישום בחטיבות ביניים ברחובות:

* צילום תעודת הזהות של שני ההורים כולל ספחים בהם רשום/ה התלמיד/ה וכתובת
המגורים.
* צילום תעודת ציונים מחצית ראשונה של כתה ו׳.
* צילום תעודת ציונים של כתה ה׳.
2 תמונות פספורט של התלמיד/ה ולציין את שם התלמיד/ה ובית הספר על גב התמונות. *
השיבוץ בכיתות: השיבוץ בכתות הינו בסמכות ובאחריות הנהלת בית הספר ועל בסיס
שיקולים פדגוגיים.
ביטול רישום: אם מסיבה כל שהיא מחליטים ההורים לבטל את הרישום בחטיבת הביניים
בה שובץ/ה התלמיד/ה, הם נדרשים להפנות בקשה בכתב למזכירות המחלקה לחינוך
בקרית עקרון ולהודיע על שם בית הספר בו נרשם/ה התלמידה.

רישום ושיבוץ תלמידים תושבים חדשים

בוגרי כתה ו׳ תושבי קרית עקרון חדשים מתבקשים לפעול על פי בעמוד 15 והשיבוץ יהיה על
בסיס מקום פנוי, על פי שיקולי המחלקה לבתי ספר העל-יסודיים בעיריית רחובות.

זכאות לכרטיסיות נסיעה

תלמידי בתי הספר העל יסודיים ממלכתיים וממלכתיים דתיים בעיר רחובות זכאים
לכרטיסיות הלוך ושוב. תלמידים הלומדים בבי״ס ״רבין״ במזכרת בתיה זכאים לכרטיסיות.
מועדי חלוקת הכרטיסיות: אוגוסט וינואר (הודעת פרסום תשלח בתאי הדואר).
המסמכים הדרושים לקבלת כרטיסיות: צילום תעודת הזהות של שני ההורים בהן מופיעה
כתובת המגורים גם של התלמיד/ה.

רישום לבתי ספר העל יסודיים מוכש״ר

הורים המעוניינים לרשום את בניהם לבתי ספר חרדיים, יפנו ישירות למזכירות בית הספר.
ההורים מתבקשים להצטייד באישור לימודי חוץ מטעם המחלקה לחינוך בקרית עקרון. על
פי החלטת משרד החינוך, תלמידי בתי הספר החרדיים אינם זכאים לכרטיסיות נסיעה.
במקרה של ביטול הרישום בבית ספר חרדי ובקשה לרישום בחטיבת ביניים רשמית
(ממלכתית או ממלכתית דתית), השיבוץ יהיה על בסיס מקום פנוי על פי שיקולי המחלקה
לבתי ספר העל-יסודיים ברחובות והתלמיד זכאי לכרטיסיות.

רישום לבתי ספר רשמיים מחוץ לעיר רחובות

הורים המעוניינים לרשום את בניהם לחטיבת ביניים רשמית מחוץ לעיר רחובות, יפנו ישירות
למזכירות בית הספר. על פי החלטת משרד החחינוך, תלמידי בתי הספר מחוץ לעיר רחובות
אינם זכאים לכרטיסיות נסיעה.
במקרה של ביטול רישום בבית ספר שמחוץ לעיר רחובות, ובקשה לרישום בחטיבת ביניים
רשמית (ממלכתית או ממלכתית דתית), השיבוץ יהיה על בסיס מקום פנוי על פי שיקולי
המחלקה לבתי ספר העל יסודיים בעיריית רחובות והתלמיד זכאי לכרטיסיות.

כיתות למצויינות בחטיבות ביניים ברחובות

לקראת ההרשמה לחטיבת הביניים ובמסגרת פעולות לחידוד וחיזוק ההישגים
והמצויינות. התקיימו ערבי הסברה וחשיפה להורים ולתלמידי כיתות ו׳ בבתי הספר:
דה שליט – כיתת ״מופת״ מדעית וכיתת מופת ותקשורת.
אורט – כיתת ״מופת״, מסלול מדע טכנולוגי וכיתת שלח.
קרית חינוך למדעים – מסלול למצויינות מדעית בשיתוף מכון דוידסון.
קציר – כיתת ״נחשון״, מגמת מחול, מוסיקה וספורט.
קרית חינוך חדשה – ברוח ההי-טק היי – התפיסה הייחודית של בית הספר.

בקשת העברה מבית הספר על -יסודי אחד למשנהו

הורים המעוניינים להעביר את בניהם בכתה ח׳ מבית ספר אחד למשנהו, נדרשים להגיש
בקשה מנומקת עד סוף אפריל 2017 לידי מזכירות המחלקה לחינוך בקרית עקרון.
המעבר מבי״ס חרדי לרשמי מחייב עמידה בבחינות כניסה ותיגבור לימודי בחופשת הקיץ.
השיבוץ לכתה ט׳ הינו על בסיס מקום פנוי ועל פי שיקולי המחלקה לבתי ספר העל-יסודיים
בעיריית רחובות.
בקשת העברה מבית ספר אחד למשנהו לתלמידי ט׳-י״א מחייבת הצלחה בבחינות כניסה
המותאמות לדרישות בחינות הבגרות.
במקרה של אי התאמה השיבוץ יהיה לבית ספר טכנולוגי או עמלני.

תוכניות תיגבור לימודי לתלמידי ז׳ -י״ב מקרית עקרון.

״מרכז למידה״ לתלמידי חטיבות הביניים – בשפה, אנגלית ומתמטיקה
פרטים והרשמה במזכירות המתנ״ס

מגמה בית הספר מנהל/ת מנהל/ת חטי״ב א׳ מנהל/ת חטי״ב ב' מנהל/ת חט״ע טלפון
ממלכתי קציר יהודית פלבנר מרסל שמואל שרון שמואל קרן שחל 9476526
דה שליט אבי קיש אביבה חדד חיה דורון רויטל-בר יוסף 9379933-4
אורט אבי סער גלית אסא עינת נעים 9415534-5
ויצו יהודית וימנבליט רונית לסנר 9451396
עמל זיו (ט-יב) רות קורבלניק עינת נעים 6220541
טכנולוגי נעמ״ת (ט-יב) אראלה לוי 9475296
מפתן אלונים (ח-יב) רחל בן יצחק 9415722
ק.ח. למדעים אפרת צוקרמן איריס שימול 6373759
היי-טק היי יובל סיון 6731439
ממ״ד אמי״ת בנות מירי גיל איילת אופיר 9457796
אמי״ת בנים ״המר״ רפי מימון מיכל פלג יעקב ארביב 9467272
ישיבת הדרום הרב דוד טברסקי 9460234
ישיבת עמיחי הרב אבי רוקח אורן אייזנקוט 9494097
חרדי (ח׳-יב) צביה (בנות) זאב כהן דניאלה טויטו 9493777
בית יעקב הרב ישראל גרינבאום 9456403
שירת רחל מרים אטיאס 9316373
ישיבת בת שלמה צבי שלום 9467025
בנות אסתר מלכה רוזנבאום 9452470
שער אליעזר שמואל הרשקוביץ 9494114

הפעלת האתר נתמכת כספית ע"י מטה ישראל דיגיטלית, משרד הכלכלה

נבנה ע"י: כ.ג שירותי מחשוב