מכרז: רכז החינוך העל יסודי


17/04/2022 09:33

מכרז חיצוני 4/22

 • היקף משרה: 100%
 • כפיפות: מנהלת אגף החינוך
 • דרגת המשרה ודירוגה: BA בדירוג חינוך חברה ונוער

תיאור התפקיד:

1. ניהול תהליך הרישום של תלמידי לבתי הספר העל יסודיים האזוריים:

 1. פרסום חוק חינוך חובה ופרטי הרישום בקרב תלמידי הכיתות הגבוהות בבתי הספר היסודיים וחטיבות הביניים.
 2. פיקוח על מערך המידע אודות מוסדות החינוך העל יסודיים, המגמות ומסלולי הלימוד המוצעים.
 3. בקרה על מסירת כרטיסי רישום, ספחי רישום, טפסים רלוונטיים נוספים לבתי הספר היסודיים וחטיבות הביניים במטרה שיועברו לתלמידים.
 4. פיקוח על רישום כל תלמידי השנתון לבתי הספר ועדכון רשימת הנרשמים לכל בית ספר.

2. קידום המענה הפדגוגי והחברתי במערך בשיתוף עם המפקח העל יסודי:

 1. הגדרה ופיקוח אחר הישגים פדגוגיים וחברתיים של התלמידים בבתי הספר העל יסודיים.
 2. ייזום תוכניות להעלאת רמת ההישגים הלימודיים של התלמידים וצמצום הפערים הלימודיים ואחריות להפעלת המערך המסייע.
 3. הגדלת שיעור הלומדים וקידום מניעת נשירה, טיפול בתלמידים נושרים ותלמידים בסיכון, בשיתוף עם הקב"ס, מפקח משרד החינוך על מניעת נשירה, אגף הרווחה, הצוות הבית ספרי, הורים וכל גורם אחר.
 4. יישוג (Reaching out), התערבות בסביבה הטבעית, תוך שימוש במידע משירותי החינוך או באמצעות מרכז מידע ממוחשב ויצירת קשר עם התלמידים מתוך הדדיות ושותפות.
 5. קיום מפגשים תקופתיים עם מנהלי יחידות החינוך השונות לצורך מתן מענה הולם ורציף לתלמידים המתחילים או המסיימים את מערך החינוך העל יסודי בהתאם לצרכים הייחודיים שלהם.
 6. פיקוח אחר הטיפול בתלמידים בעלי קשיים חברתיים, קשיי למידה ומשברים אישיים בשיתוף הצוות החינוכי השפ"ח הקב"ס.
 7. פעילות בשלושה מישורי התערבות: טיפול פרטני, הנחיה והדרכה קבוצתית ועבודה קהילתית.
 8. מדריך ומנחה תוכניות לבני הנוער המצויים באחריותו, בפעילות ביישוב או מחוצה לו, כצו מחנות קורסים וסמינרים.
 9. פיתוח תוכניות חינוכיות ערכיות ושילוב תוכניות של מנהל חברה ונוער להגברת המחויבות הקהילתית והתנדבותית בקרב התלמידים לרבות העלאת אחוזי ההשתתפות בגיוס לצה"ל / שירות לאומי / שירות אזרחי, למניעת אלימות והתנהגויות בסיכון.
 10. ניהול קשרי עבודה, תיאום ושיתוף פעולה עם מפקחי העל יסודי של משרד החינוך במחוז.

3. הובלת פרויקט בניית תיכון קהילתי:

 1. פועל לקידום רעיון בית הספר הקהילתי בפני הגורמים השונים בבית הספר וביישוב.
 2. אחראי לאיתור הצרכים השונים של התלמידים, המורים, ההורים ואנשי הקהילה כבסיס לפעילות קהילתית.
 3. אחראי, בסיוע המועצה המקומית והוועדות הקהילתיות, להקמת המערך הארגוני ולהפעלתו לשם יישום מטרות בית הספר הקהילתי.
 4. מתאם ומקשר בין כל הגורמים השותפים לרעיון בית הספר הקהילתי כגון: הרשות המקומית, המתנ"ס, ארגוני מתנדבים, תנועות נוער, מורים ותלמידים, ומסייע בקיום תקשורת רב-כיוונית ואיגום משאבים.
 5. אחראי, בסיוע הגורמים הקשורים לנושא, להערכה ולהפקת לקחים.
 6. מפעיל מערך השתלמויות מכינות ותומכות לכל הפעילים בבית הספר ובקהילה.
 7. מקיים קשר עם מנחים, מפקחים ועמיתים מבתי ספר אחרים
 8. פועל בשיתוף פעולה עם הממונים עליו ברשות ובהתאם להנחיותיהם, ועל פי מדיניות משרד החינוך.

4. הובלת פרויקטים נוספים בתחום החינוך

תנאי סף:

השכלה: תואר ראשון באחד מהתחומים הבאים: חינוך בלתי פורמלי, חינוך, עבודה קהילתית, מדעי התנהגות, מדעי החברה והרוח.

בעל תעודה אחת מהבאות: תעודת מדריך מוסמך / תעודת בוגר קורס הכוון של משרד החינוך- מינהל חברה ונוער / תעודת עובד חינוך / תעודת הוראה.

הכשרה: השתתפות בקורס הכוון לרכזי בתי ספר קהילתיים על יסודיים ובהשתלמויות במהלך השנה.

ניסיון: 3 שנות ניסיון באחד מהתחומים הבאים: הוראה, עבודה בחינוך בלתי פורמלי, הדרכה, ארגון פעילות ופרויקטים בתחום החינוך הבלתי פורמלי.

היעדר רישום פלילי: אישור המשטרה להעסקה כי אין מניעה להעסקת בגיר לעבודה במוסד החינוכי.

מאפייני עשייה ייחודיים לתפקיד:

 • יכולת ניהול, ארגון והפעלת צוות.
 • יכולת ניהול משא ומתן.
 • בעל אוריינטציה חברתית -קהילתית.
 • יכולת ליזום,להכין ולבצע פרויקטים חינוכיים.
 • יכולת ליצור ולקיים קשר אישי עם בני נוער, מורים, תלמידים, הורים ואישים בקהילה.
 • יכולת לשיתוף פעולה.
 • יכולת ביטוי בכתב ובעל פה.
 • יכולת ונכונות לעבוד בשעות בלתי שגרתיות.

התאמות וייצוג הולם:

התאמות: מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה למשרה ובלבד שיפרט בטפסי המועמדות שיוגדו על ידו את ההתאמות הנדרשות שלו בצירוף מסמכים או חוו"ד מתאימה לעניין זה.

ייצוג הולם: עדיפות בקבלה למשרה תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.

את המועמדות למשרה יש להגיש באופן מקוון בצירוף קורות חיים, מסמכים המעידים על השכלה וניסיון והמלצות זאת עד ליום 5.5.2022 בשעה 16:00.

טלפון לבירורים: 08-6228854

הגשת מועמדות ללא תעודות השכלה ואסמכתאות רלוונטיות המעידות על ניסיון, רישיונות, השכלה או כל אסמכתא רלוונטית אחרת להוכחת עמידה בתנאי הסף כפי שמפורט בדרישות המשרה לעיל לא תידון והיא תיפסל.

המכרז נכתב בלשון זכר אך מתייחס לנשים וגברים כאחד.

בכבוד רב,
חובב צברי – ראש המועצה