דוח על מוסר תשלומים

שנת הכספים 2023

דוח מרוכז

עסקאות ששולם בעדן תשלום במועד שנקבע בחוק או בתקנות שלפיועסקאות ששולם בעדן תשלום בתוך 30 ימים מהמועד שנקבע בחוק או בתקנות שלפיועסקאות ששולם בעדן תשלום בטווח שבין 30 ימים ל 60 ימים מהמועד שנקבע בחוק או בתקנות שלפיועסקאות ששולם בעדן תשלום בטווח שבין 60 ימים ל 90 ימים מהמועד שנקבע בחוק או בתקנות שלפיועסקאות ששולם בעדן תשלום לאחר 90 ימים מהמועד שנקבע בחוק או בתקנות שלפיו
עסקה למעט עסקה לביצוע עבודות הנדסה בנאיותמספר עסקאות2269203926380
עסקה למעט עסקה לביצוע עבודות הנדסה בנאיותשיעור העסקאות מתוך כלל העסקאות של הגוף המדווח83.827.503.402.332.96
עסקה לביצוע עבודות הנדסה בניותמספר עסקאות603202
עסקה לביצוע עבודות הנדסה בניותשיעור העסקאות מתוך כלל העסקאות של הגוף המדווח89.554.482.990.002.99

תשלום שכר ונלווים

דיווח תשלומי שכר נלווים לרשות מקומית לשנת 2013

שכר ששולם באופן מלא בהתאם לחוק או בתקנות שלפיו

מספר החודשים בשנה המדווחת: 12

תשלומי ביטוח לאומי מעביד: 1,164,726.09

תשלומי פנסיה: 4,892,375.24

שכר ותשלומים למעט תשלומי פנסיה: 22,227,918.76

קופת גמל מעביד, קרן השתלמות: 3,789,550.36

מס שכר ומס מעסיקים: 2,026,767.25