תמיכות לשנת הכספים 2017 


25/01/2017 18:12

הזמנה להגשת בקשות לקבלת תמיכות לשנת הכספים 2017

המועצה המקומית קריית עקרון מודיעה, כי עמותות הפועלות בקריית עקרון, שלא למטרות רווח (מלכ"ר) ומבקשות לקבל תמיכות לשנת 2017, בתחומי קהילה, תרבות, נוער וספורט, מוזמנות להגיש בקשה לתמיכה, בהתאם לנוהל מתן תמיכות.

ועדת התמיכות של המועצה תדון רק בבקשות אשר יוגשו במועד, שמולאו בהן כל הפרטים הנדרשים וצורפו אליהן כל האישורים הנדרשים, בהתאם ל"נוהל מתן תמיכות של רשויות מקומיות", שפורסם על ידי משרד הפנים.

נוהל תמיכות במוסדות ציבור על ידי המועצה המקומית קריית עקרון – תבחינים לחלוקת תמיכות

טופס בקשת תמיכה כספית לשנת 2017

  • את הבקשות יש להגיש עד יום שלישי (28.02.2017) לגב' רונית איציקסון בגזברות המועצה.
  • בירורים ניתן לבצע בטלפון 08-6228866
  • בקשות שלא ימסרו לגזברות עד מועד זה, לא ידונו בוועדת התמיכות.
  • אין לראות בפרסום זה כהתחייבות המועצה לאישור תמיכה לעמותה כלשהי ו/או בכלל.

בברכה
המועצה המקומית קריית עקרון