תמיכות לשנת הכספים 2018


28/02/2018 21:26

הזמנה להגשת בקשות לקבלת תמיכות לשנת הכספים 2018

המועצה המקומית קריית עקרון מודיעה, כי עמותות הפועלות בקריית עקרון, שלא למטרות רווח (מלכ"ר) ומבקשות לקבל תמיכות לשנת 2018, בתחומי קהילה, תרבות, נוער וספורט, מוזמנות להגיש בקשה לתמיכה, בהתאם לנוהל מתן תמיכות.

ועדת התמיכות של המועצה תדון רק בבקשות אשר יוגשו במועד, שמולאו בהן כל הפרטים הנדרשים וצורפו אליהן כל האישורים הנדרשים, בהתאם ל"נוהל מתן תמיכות של רשויות מקומיות", שפורסם על ידי משרד הפנים.

מסמכים להגשת בקשה לקבלת תמיכה:

  1. טופס בקשת תמיכה כספית לשנת 2018
  2. נוהל תמיכות במוסדות ציבור על ידי המועצה המקומית קריית עקרון – תבחינים לחלוקת תמיכות

את הבקשות יש להגיש עד יום ה' 30.04.2018, לגב' רונית איציקסון בגזברות המועצה.
בירורים ניתן לבצע בטלפון 08-6228866

בקשות שלא ימסרו לגזברות עד מועד זה, לא ידונו בוועדת התמיכות.

אין לראות בפרסום זה כהתחייבות המועצה לאישור תמיכה לעמותה כלשהי ו/או בכלל.

בברכה,

המועצה המקומית
קריית עקרון