תמיכות לשנת הכספים 2020


29/03/2020 16:23

הזמנה להגשת בקשות תמיכות לשנת הכספים 2020

המועצה המקומית קריית עקרון מודיעה, כי עמותות הפועלות בקריית עקרון, שלא למטרות רווח (מלכ"ר) ומבקשות לקבל תמיכות לשנת 2020, בתחומי קהילה, חינוך, תרבות, נוער וספורט, מוזמנות להגיש בקשה לתמיכה, בהתאם לנוהל מתן תמיכות.

ועדת התמיכות של המועצה תדון רק בבקשות אשר יוגשו במועד, שמולאו בהן כל הפרטים הנדרשים וצורפו אליהן כל האישורים הנדרשים, בהתאם ל"נוהל מתן תמיכות של רשויות מקומיות", שפורסם על ידי משרד הפנים.

מסמכים להגשת בקשה לקבלת תמיכה:

טופס בקשת תמיכה כספית לשנת 2020

את הבקשות יש להגיש עד יום ג' 30.04.2020, לגב' רונית איציקסון בגזברות המועצה.
בירורים ניתן לבצע בטלפון 08-6228866

  • בקשות שלא ימסרו לגזברות עד מועד זה, לא ידוו בוועדת התמיכות.
  • אין לראות בפרסום זה כהתחייבות המועצה לאישור תמיכה לעמותה כלשהי ו/או בכלל.

בברכה,
המועצה המקומית קריית עקרון