תמיכות לשנת הכספים 2021


17/03/2021 14:31

הזמנה להגשת בקשות תמיכות לשנת הכספים 2021

המועצה המקומית קריית עקרון מודיעה, כי עמותות הפועלות בקריית עקרון, שלא למטרות רווח (מלכ"ר) ומבקשות לקבל תמיכות לשנת 2021, בתחומי קהילה, חינוך, תרבות, נוער וספורט, מוזמנות להגיש בקשה לתמיכה, בהתאם לנוהל מתן תמיכות.

ועדת התמיכות של המועצה תדון רק בבקשות אשר יוגשו במועד, שמולאו בהן כל הפרטים הנדרשים וצורפו אליהן כל האישורים הנדרשים, בהתאם ל"נוהל מתן תמיכות של רשויות מקומיות", שפורסם על ידי משרד הפנים.

מסמכים להגשת בקשה לקבלת תמיכה:

את הבקשות יש להגיש עד יום ו' 30.04.2021, לגב' רונית איציקסון בגזברות המועצה.
בירורים ניתן לבצע בטלפון 08-6228866

  • בקשות שלא ימסרו לגזברות עד מועד זה, לא ידונו בוועדת התמיכות.
  • אין לראות בפרסום זה כהתחייבות המועצה לאישור תמיכה לעמותה כלשהי ו/או בכלל.

בברכה,
המועצה המקומית קריית עקרון