תכנית לתגבור לימודי במתימטיקה


25/10/2016 09:14

מועצה מקומית קרית עקרון – קול קורא

תכנית לתגבור לימודי במתימטיקה לשנה"ל תשע"ז

המועצה המקומית קרית עקרון מבקשת לקבל הצעות למתן שירותי הדרכה לתגבור לימודי במתמטיקה, לתלמידי בתי הספר היסודיים הרשמיים בתחום השיפוט של המועצה המקומית קרית עקרון .

אוכלוסיית היעד:

תלמידים בכיתות ג'-ו' עפ"י מיפוי בתי הספר, אשר הינם בעלי פער לימודי בן שנתיים במתמטיקה.

תבחיני סף:

 1. המציע הינו בעל ניסיון בארבע שנות הלימוד האחרונות והמלאות (תשע"ג-תשע"ו) באספקת שירותי הכנה לבגרויות לתלמידים תת משיגים (כיתות מב"ר, אתג"ר ואומ"ץ), בעלי לקויות למידה ב-5 רשויות מקומית לפחות, כאשר אחת מהן בעלת מספר תושבים של מעל 15,000 (על המציע להמציא מסמכים והמלצות המעידים על ניסיונו כאמור).
 2. המציע הינו בעל ניסיון בארבע שנות הלימוד האחרונות והמלאות (תשע"ג-תשע"ו) באספקת שירותי הכנה לבגרויות לתלמידים תת משיגים (כיתות מב"ר, אתג"ר ואומ"ץ), בעלי לקויות למידה, כאשר בכל שנה סיפק את השירותים ל- 1,000 תלמידים תת משיגים, לכל הפחות, בכל שנה (על המציע להמציא מסמכים והמלצות המעידים על ניסיונו כאמור).
 3. המציע הינו בעל תכנית ייחודית המותאמת לצרכי תלמידים תת משיגים והוא מעסיק צוות מורים ייחודי שעבר הכשרה ייעודית המתאימה לצרכי תלמידים אלה (על המציע לפרט ולהציג את תכנית ההכשרה הייעודית האמורה).
 4. המציע הינו בעל יכולת הצלחה מוכחת במתן השירותים בקרב תלמידים תת משיגים ו/ או בעלי לקויות למידה (על המציע להציג נתונים מלאים המעידים על ציוני התלמידים בשנים העוברות להפעלת התכנית וציוני במהלך התכנית ובמשך 3 שנים שלאחריה).
 5. המציע הינו בעל יכולת להפעיל במסגרת התוכנית מערכת מיפוי אינטרנטית דינמית המשיקה למנב"ס. מערכת במיפוי תשמש את בית הספר ככלי לטיפול באוכלוסיית התלמידים הנכשלים. המציע מתחייב למרכיבי הדרכה והטמעה של המיפוי בתוך בתי"ס.
 6. תכנית המציע מוכרת כתוכנית ייחודית ע"י משרד החינוך (על המציע לפרט אסמכתא המעידה על האמור).
 7. צוות ההוראה שיופעל במסגרת התוכנית עומד בכל אלה:
  א. בעל ניסיון מוכח של 4 שנות הדרכה מלאות, בהתאם למפורט בסעיפים 1 ן-2 לתבחיני הסף.
  ב. מומחה בשיטות הוראה מותאמת לתלמידים אלו ובעלי הכשרה ייעודית מתאימה לאוכלוסיית שח"ר, להנחת דעתו של משרד החינוך.
 8. למציע אישור על ניהול ספרים כחוק ואישור על ניכוי מס במקור (המציע יצרף אישורים אלו להצעתו).
 9. המציע מקיים את הוראות החוק למניעת העסקה של עברייני במוסדות מסוימים, התשס"א- 2001 ("החוק"). על הפונה לצרף הצהרה מתאימה בדבר אי העסקת עברייני מין וקיום הוראות החוק.

כללי:

 1. הפניה מיועדת ליחידים או לתאגידים, אשר להם ניסיון מוכח בתחום הדעת מתמטיקה, לתלמידים תת משיגים ובעלי פערים לימודיים והעומדים בתנאים שלעיל.
 2. על המציע להעביר את הצעתו, הכוללת את המידע והמסמכים המתבקשים, בצירוף פרטים אודותיו, אודות איש קשר מטעמו וצוות ההוראה המוצע.
 3. המועצה שומרת לעצמה את הזכות לפנות לפונים להבהרת ו/או פרטים נוספים לרבות השלמת מסמכים ומסירת מידע נוסף. הצעות וכו', והכל מבלי להקים לפונה זכאות לתמורה כלשהיא עבור שימוש במידע כאמור לעיל.
 4. גוף אשר מבקש להציע הצעתו למתן השירותים האמורים, מתבקש להגיש את הצעתו במעטפה סגורה במסירה ידנית למזכירות מחלקת החינוך ברח משה שרת ( בית ספר בן-צבי ) עד ולא יאוחר מיום 6/11/16 בשעה 12:00. הצעה שתוגש לאחר מועד זה לא תובא לדיון ותידחה על הסף.
 5. המציע מתבקש לא לציין את עלות הפעלת התכנית על-ידו. המועצה אינה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי ותבחן את כלל התכניות המוצעות והמציעים הרלוונטיים. ככל שתחליט המועצה לבחון התקשרות עם מי מהמציעים, ינוהל מו"מ עם מציע ו/או מציעים רלוונטיים, לפי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה. המועצה אינה מתחייבת לשכור את המציע אשר הצעתו תהא הזולה ביותר.
 6. לקבלת פרטים נוספים והבהרות ניתן להפנות בקשה בכתב, לאגף החינוך בקרית עקרון בדואר אלקטרוני: orlit@ekron.org.il . בכותרת המייל נא לציין: "קול קורא-תכנית לתגבור לימודי במתימטיקה לשנה"ל תשע"ז – שאלות הבהרה".
 7. הפעלת התכנית והטמעתה בבית הספר, ייעשו בתיאום מלא עם מחלקת החינוך במועצה, מנהל ביה"ס וצוותו.

 

חובב צברי
ראש המועצה