ביצוע מדידות וסקר נכסים ושימושם לצורך עדכון נתוני שומה לשם חיוב בארנונה


21/06/2019 17:51

מכרז פומבי מס' 2/2019

את ההצעות וכל מסמכי המכרז, חתומים על ידי המציע יש להכניס במעטפה סגורה – עליה יצוין מספר המכרז
לתיבת המכרזים בגזברות המועצה לא יאוחר מיום א' 14.07.2019 בשעה 14:00.

לצפיה במכרז

  1. מענה לשאלות הבהרה – מכרז 2/2019 לביצוע מדידות וסקר נכסים ושימושם לצורך עדכון נתוני שומה לשם חיוב בארנונה.
  2. תיקון ותוספת – מענה לשאלות הבהרה – מכרז 2/2019 לביצוע מדידות וסקר נכסים ושימושם לצורך עדכון נתוני שומה לשם חיוב בארנונה
  3. הבהרה – בנוגע למדד ערבות מכרז מספר 2/2019 לביצוע מדידות וסקר נכסים ושימושם לצורך עדכון נתוני שומה לשם חיוב בארנונה