מכרז: דובר הרשות


29/06/2021 21:48

מכרז פנימי / פומבי מס' 16/21

היקף משרה: 100%

דירוג: 39-40 בדירוג המח"ר / חוזה בכירים בכפוף לאישור משרד הפנים

כפיפות: למנכ"ל או למזכיר הרשות

תיאור התפקיד:

ייצוג הרשות ויחידותיה בפני התקשורת, התושבים וכלל הציבור.

עיקרי התפקיד:

 1. הובלת מערך התקשורת ברשות.
  א. ייעוץ להנהלת הרשות המקומית, ליחידותיה השונות ולמוסדותיה, בכל הקשור להתוויית מדיניות בנושאי דוברות, יחסי ציבור, שיווק, פרסום והעלאת מידע מקומי באמצעי התקשורת השונים.
  ב. ייצוג מדיניות הרשות המקומית בפני אמצעי התקשורת ותיאום התגובות אל מול גורמי המקצוע. יודגש, כי תפקידו של דובר רשות מקומית, כעובד ציבור, הוא להיות דוברה של הרשות כולה, ולכן הוא מנוע מלהעביר תגובה או עמדה פוליטית באשר היא, גם אם נתבקש לכך ע"י ראש הרשות או כל גורם אחר בה (חוזר מנכ"ל 5/2001).
  ג. תיאום והעברת מידע בין בעלי תפקידים ברשות המקומית לאמצעי התקשורת.
  ד. בדיקת אמיתותם ומהימנותם של המסרים היוצאים מהרשות
  ה. הכנת הודעות לעיתונות בנוגע לפעולות פרטניות שמבוצעות ע"י הרשות המקומית ואשר נדרש לגביהן יידוע של אמצעי התקשורת.
  ו. תפעול מערך אמצעי הפצת מידע אל מול גופי התקשורת הארציים והמקומיים.
  ז. שמירה על אחידות התקשורת השיווקית של הרשות כלפי חוץ
  ח. ניהול מכרזים וקבלת הצעות מחיר לפעולות, אל מול ספקים חיצוניים בתחום הדוברות
 2. קידום ושיווק של פעילויות ואירועים ברשות.
  א. הכנת תכנית עבודה שנתית בנושא חשיפת נושאים של הרשות לתקשורת
  ב. הכנת מערכי שיווק בנושאים הקשורים לתחומי הפעילות של הרשות: פרסום מודעות מאמרים וכתבות.
  ג. תפעול מערך הפצת המידע לתושבים ברשות, לרבות הפקת חומרי תקשורת שיווקית: עלונים, מנשרים והודעות לתושב.
  ד. תיעוד אירועים הנערכים ברשות המקומית לצורך הפצתם באמצעי התקשורת השונים, ובאתר האינטרנט של הרשות.
  ה. ארגון יחסי ציבור לאירועים הנערכים מטעם הרשות המקומית.
  ו. קיום כנסי מידע וסיורי שטח לעיתונאים, וקיום מסיבות עיתונאים תקופתיות

תנאי סף:

השכלה ודרישות מקצועיות

בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ
או
הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 33 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2012
או
תעודת סמיכות לרבנות ("יורה יורה") לפי אישור הרבנות הראשית לישראל או
אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 18 ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל (שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר).

ניסיון מקצועי

א. ברשות מקומית ברמה ג'

עבור בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית כמוגדר לעיל – ניסיון מקצועי של שנה אחת לפחות, שנרכש במהלך 3 השנים האחרונות שקדמו לתאריך המכרז, בתחום הדוברות, יחסי ציבור או עיתונאות.

עבור הנדסאי רשום – ניסיון מקצועי של שנתיים לפחות, שנרכש במהלך 3 השנים האחרונות שקדמו לתאריך המכרז, בתחום הדוברות, יחסי ציבור או עיתונאות.

עבור טכנאי רשום – ניסיון מקצועי של 3 שנים לפחות, שנרכש במהלך 3 השנים האחרונות שקדמו לתאריך המכרז, בתחום הדוברות, יחסי ציבור או עיתונאות.

ב. ניסיון ניהולי – לא נדרש.

דרישות נוספות:

 • שפות – בהתאם לצורך
 • יישומי מחשב – היכרות עם תוכנות ה Office

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:

 1. עבודה בשעות לא שגרתיות.
 2. רהיטות.
 3. ייצוגיות אל מול גורמים שונים מחוץ לרשות ובתוכה.
 4. הצגה בפני קהל.
 5. יכולת ארגון, תכנון, קבלת החלטות, והתמודדות עם לחצים.
 6. כושר ניהול משא ומתן.

הגשת הצעות ומועדים:

על המועמד העונה לדרישות התפקיד להגיש את הצעתו על גבי הטפסים הייעודיים להגשת מכרזי כוח אדם בצרוף קורות חיים, תעודות המעידות על השכלה, רישיון נהיגה בתוקף, ניסיון, המלצות וכל המסמכים הנדרשים בגוף המכרז לעיל, באמצעות דואר אלקטרוני sarit@ekron.org.il

טלפון לבירורים: 08-6228854

את ההצעות יש להגיש עד לתאריך 22.07.2021 בשעה 14.00.

 • רק מועמדים העונים לדרישות המשרה יוכלו להשתתף במכרז.
 • המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ונשים כאחד.
 • מועמד אשר מבקש התאמות בהליכי קבלה לעבודה מחמת מוגבלותו, יפרט את הצורך בהתאמות ויצרף מסמכים או חוות דעת המעידים על הצורך.
 • עדיפות בקבלה למשרה תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.

בכבוד רב,
חובב צברי
ראש המועצה