מכרז: מבקר הרשות וממונה על תלונות הציבור


03/02/2022 14:31

מכרז פנימי / חיצוני מס' 2/22

 • היקף משרה: 50% משרה (אפשרות ל- 100% בהמשך בהתאם לשינוי חקיקה)
 • כפיפות: מנכ"ל הרשות
 • אופן העסקה: דירוג דרגה / חוזה אישי בכפוף לאישור משרד הפנים
 • תיאור התפקיד: פיקוח ובדיקת תקינות עבודת המועצה, נושאי משרה וממלאי תפקידים מבחינת השמירה על החוק, המנהל התקין, החיסכון וטוהר המידות.

תחומי אחריות:

 1. לבדוק את פעולות המועצה, לרבות פעולות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה – 1965, כי נעשו כדין, בידי המוסמך לעשותם, תוך שמירת טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.
 2. לבדוק את פעולות עובדי המועצה.
 3. לבדוק אם סדרי הבוחן והוראות הנוהל הנהוגים במועצה מבטיחים קיום הוראות כל דין, טוהר המידות ועקרונות היעילות והחסכון.
 4. לבקר את הנהלת חשבונות העיריה ולבדוק אם דרכי החזקת כספי המועצה ושמירת רכושה והחזקתו מניחות את הדעת.

תנאי סף:

השכלה:

בעל תואר אקדמי מטעם מוסד להשכלה גבוהה בישראל, או מוסד להשכלה גבוהה בחו"ל שהכיר בו, לעניין זה, מוסד להשכלה גבוהה בישראל, או שהוא עורך דין או רואה חשבון, או לחילופין בעל עשר שנות ניסיון בעבודת ביקורת בגוף ציבורי כמשמעו בחוק הביקורת הפנימית (תשנ"ב – 1992) ובאישור הממונה על המחוז.

ניסיון תעסוקתי:

 • לפחות 7 שנות ניסיון תעסוקתי, אשר מתוכן לפחות שנתיים מוכחות בעבודת ביקורת.
 • יתרון לבעלי ניסיון בתחום המוניציפלי.

דרישות נוספות:

 • יחיד תושב ישראל.
 • לא הורשע בעבירה שיש עימה קלון.
 • אינו חבר בהנהלה פעילה של מפלגה, או בהנהלה פעילה או גוף דומה אחר של רשימת מועמדים שהתמודדה בבחירות לרשות המקומית.
 • לא כיהן כחבר המועצה ברשות המקומית במהלך עשר השנים האחרונות.
 • לא כיהן כחבר מועצה ברשות מקומית הגובלת עם הרשות המקומית במהלך השנתיים האחרונות.
 • לא היה מועמד בבחירות האחרונות לרשות המקומית.

מאפייני עשייה ייחודיים לתפקיד:

שליטה מעולה ביישומי מחשב, כושר הבעה בע"פ ובכתב, קפדנות בביצוע, אמינות ומהימנות אישית, יצירתיות והבנת תהליכים ברשויות, יכולת קבלת החלטות, ארגון ותכנון.

התאמות וייצוג הולם:

התאמות:

מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה למשרה ובלבד שיפרט
בטפסי המועמדות שיוגדו על ידו את ההתאמות הנדרשות שלו בצירוף מסמכים או חוו"ד מתאימה לעניין זה.

ייצוג הולם:

עדיפות בקבלה למשרה תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם, אם המועמד הוא בעל כישורים
דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.

הגשת הצעות ומועדים:

את המועמדות למשרה יש להגיש על גבי טופס שאלון אישי בצירוף קורות חיים, מסמכים המעידים על השכלה וניסיון והמלצות באמצעות דואר אלקטרוני hr@ekron.org.il, זאת עד ליום 24.2.22 בשעה 16:00.
טלפון לבירורים: 08-6228854.

 • הגשת מועמדות ללא תעודות השכלה ואסמכתאות רלוונטיות המעידות על ניסיון, רישיונות, השכלה או כל אסמכתא רלוונטית אחרת להוכחת עמידה בתנאי הסף כפי שמפורט בדרישות המשרה לעיל לא תידון והיא תיפסל.
 • מועמדים אשר עומדים בתנאי הסף ידרשו לעבור מבחני מיון.
 • המכרז נכתב בלשון זכר אך מתייחס לנשים וגברים כאחד.

בכבוד רב,
חובב צברי
ראש המועצה