מכרז פומבי למתן שירותי הנהלת חשבונות וחשבונאות


01/09/2019 12:59

מכרז פומבי 5/2019

לצפיה במכרז

את מסמכי המכרז יש למסור במסירה ידנית בגזברות, במשרדי המועצה (לא לשלוח בדואר) ברחוב הרצל 44 קריית עקרון, במעטפה סגורה עליה יהיה כתוב "מכרז פומבי מס' 5/2019" וזאת עד ליום 22.09.19 בשעה 14:00

מענה לשאלות הבהרה