מנהל מחלקת החינוך הקדם יסודי


19/05/2021 20:12

מכרז פנימי / פומבי מס' 11/21

היקף משרה: 100%

כפיפות: מנהלת אגף החינוך

דרגת המשרה ודירוגה: דרגה BA בדירוג חינוך חברה ונוער (או ע"פ הסכם מנהלי מחלקות חינוך בכפוף לשנת ניסיון בשכר לפחות בדירוג עובדי הוראה)

תיאור התפקיד:

ניהול מערך מוסדות החינוך לגיל הרך והפעלתם באופן שיאפשר התפתחות נאותה ותקינה של ילדים במסגרת הקדם יסודי.

עיקרי התפקיד:

 1. ניהול מערך פעילות גני הילדים.
 2. רישום ושיבוץ לגני הילדים.
 3. קידום המענה הפדגוגי והחברתי במערך.
 4. ניהול מערך קייטנות הקיץ.
 5. ניהול ההון האנושי במערך.

תנאי סף:

השכלה ודרישות מקצועיות:

1. בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ
או
הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 33 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2012
או
תעודת סמיכות לרבנות ("יורה יורה") לפי אישור הרבנות הראשית לישראל או אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 17 ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל (שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר)

2. בעל תעודת הוראה

המנהל יחויב לסיים בהצלחה- קורס להדרכת מנהלי מחלקת חינוך, לא יאוחר משלוש שנים מתחילת מינויו.
עדכון שכרו מותנה בסיום הקורס כאמור.

ניסיון מקצועי –

עבור בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית כאמור – 3 שנות ניסיון מקצועי לפחות בתחום הגיל הרך.
עבור הנדסאי רשום – 4 שנות ניסיון מקצועי לפחות בתחום הגיל הרך. עבור טכנאי מוסמך –5 שנות ניסיון מקצועי לפחות בתחום הגיל הרך.

ניסיון ניהולי –

3 שנות ניסיון לפחות בניהול צוות עובדים בכפיפות ישירה.

דרישות נוספות

 • שפות: עברית
 • יישומי מחשב: היכרות עם תוכנת ה- Office

הגבלת כשירות

עובד חינוך מחויב באישור העסקתו כעובד חינוך בכתב מהמנהל הכללי.

העובד אינו יכול לעסוק בחינוך אם נתקיים אחד מאלה:

 1. הורשע בעבירה שיש בה כדי לפגוע בביטחון המדינה.
 2. הורשע בעבירה אחרת שיש עמה קלון והמנהל הכללי סבור כי לאור הרשעה זו אין העובד ראוי לשמש עובד חינוך.
 3. הוכח למנהל הכללי שיש בהתנהגותו של העובד משום השפעה מזיקה על תלמידים
 4. בגיר שהורשע בעבירת מין.

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:

 1. עבודה בשעות בלתי שגרתית.
 2. עבודה מול גורמים רבים ברשות ומחוצה לה.

אישורים נדרשים:

אישור משטרה:
אישור ממשטרת ישראל כי אין מניעה להעסקה לפי חוק למניעת העסקת עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א-2001.

הגשת הצעות ומועדים:

על המועמד העונה לדרישות התפקיד להגיש את הצעתו על גבי הטפסים הייעודיים להגשת מכרזי כוח אדם בצרוף קורות חיים, תעודות המעידות על השכלה, רישיון נהיגה בתוקף, ניסיון, המלצות וכל המסמכים הנדרשים בגוף המכרז לעיל, באמצעות דואר אלקטרוני sarit@ekron.org.il

טלפון לבירורים: 08-6228854

 • את ההצעות יש להגיש עד לתאריך 12.08.2021 בשעה 14.00.
 • רק מועמדים העונים לדרישות המשרה יוכלו להשתתף במכרז.
 • מועמד אשר מבקש התאמות בהליכי קבלה לעבודה מחמת מוגבלותו, יפרט את הצורך בהתאמות ויצרף מסמכים או חוות דעת המעידים על הצורך.
 • המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ונשים כאחד.

בכבוד רב,
חובב צברי
ראש המועצה