מכרז: מנהל מחלקת פרויקטים הנדסיים


06/10/2021 12:56

מכרז פנימי / פומבי מס' 20/21

  • היקף משרה: 100%
  • כפיפות: מהנדסת המועצה
  • דרגת המשרה ודירוגה: דרגה 38-40 בדירוג המהנדסים / חוזה דירוגי בכפוף לאישור משרד הפנים

תיאור התפקיד

אחראי על ניהול כלל הפרויקטים ההנדסיים המתקיימים ברשות המבוצעים על-ידה ו/או גורמי חוץ תוך עמידה באיכות, תקציב ולוח זמנים ובכפוף לחוקים, לתקנות, לחוקי העזר של הרשות ובהתאם להנחיות וסמכות הגופים הרגולטורים בתחום.

תחומי אחריות

1. ניהול יחידת פרוייקטים הנדסיים של הרשות.

א. תכנון ובניית תכניות עבודה תקופתיות של היחידה בתחום לטווח הקצר והבינוני ופיקוח על ביצוען ויישום המדיניות בתחום.

ב. ניהול מעקב אחר מכלול הפרויקטים ההנדסיים המתנהלים ברשות תוך הסתכלות הוליסטית על פרויקטים נוספים המתקיימים ברמה הארצית.

ג. ניהול תקציב היחידה, מעקב ודיווח על ביצוע על פי תכניות העבודה השנתיות.

ד. הפקת דו"חות חודשיים ותקופתיים להנהלת הרשות.

ה. תיאום גורמי פנים וחוץ תוך דגש על יצירת ממשקי עבודה עם הרשויות המוסמכות במדינת ישראל בתחומים הרלוונטים לרבות כלל הדיווחים הנדרשים בהתאם להוראות הדין ולהנחיות הרשויות המוסמכות.

ו. חלוקת משימות, הנחיה ופיקוח על ביצוען על ידי כלל עובדי היחידה

2. ליווי ופיקוח על הפרויקטים ההנדסיים המתקיימים ברשות.

א. אחריות לביצוע פעולות פיקוח, בדיקות וביקורות על הפרויקטים ההנדסיים המתבצעים ברשות וביצוע ביקורות מעקב לפי הצורך, באמצעות מנהלי פרויקטים או באופן עצמאי, בהתאם לסוג הפרויקט והיקפו.

ב. מתן ייעוץ פנים וחוץ ארגוני וליווי תכנוני של תכנון וביצוע הפרויקטים ההנדסיים.

ג. בחינה ופתרון עיכובים וחסמים העולים בפרויקטים השונים והצפתם לרמה הממונה בעת הצורך.

ד. בדיקה ותיאום תכניות תשתית ופיתוח המוגשות לוועדה במסגרת בקשות להיתרים.

ה. אחראי למעקב אחר תקינות התשתיות.

ו. תיאום פעולות בין היחידה למחלקת ההנדסה ברשות, הוועדות המקומיות הרלוונטיות לגופי הביצוע ולגורמים רלוונטיים אחרים.

ז. מתן מידע תכנוני, כתיבת נהלי עבודה, טיפול בתעודות גמר וכיו"ב בתחומים הנ"ל.

ח. אחראי על הכנת מכרזים והתקשרויות עם מתכננים, ספקים וקבלנים בתחום (כולל ביצוע השוואות מחירים), עריכת ובדיקת אומדנים, בדיקת כתבי כמויות, מעקב ופיקוח על הביצוע, התקציב ולוחות הזמנים בהתאם לחוזה ועל חשבונות הקבלנים.

3. גורם מייצג ומנחה מקצועית בניהול הפרויקטים ברשות.

א. גורם מקצועי מייעץ ומנחה של גורמים ברשות בהיבטים של ניהול הפרויקטים.

ב. ייצוג הרשות אל מול גורמי משרד התחבורה והמשטרה.

ג. מתן חוות דעת מקצועית בפורומים שונים.

תנאי סף:

השכלה

בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ בהנדסה אזרחית או אדריכלות

תעודות ורישיונות:

רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים לפי חוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח-1958 .

תנאי כשירות נוספים:

בקיאות בחוק התכנון והבניה בדגש על הרפורמה בתיקון 101 לחוק.

יישומי מחשב:

  • היכרות עם תוכנת האופיס.
  • היכרות עם תוכנת MS PROJ – יתרון.
  • שליטה בשפה העברית

ניסיון מקצועי

ניסיון של 5 שנים לפחות בפרויקטים הנדסיים.

ניסיון ניהולי:

ניסיון בניהול פרויקטים של שנה אחת לפחות או בניהול צוות עובדים מקצועיים בכפיפות ישירה או עקיפה

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:

א. יכולות ארגון, תיאום ובקרה

ב. קפדנות ודייקנות בביצוע

ג. מיומנות טכנית ותפיסה מכנית

ד. יכולת לעבוד באופן עצמאי

ה. יכולת עבודה בצוות עם גורמי פנים וחוץ

ו. יחסי אנוש טובים וייצוגיות מול תושבים ובעלי עסקים

ז. סמכותיות

ח. כושר מנהיגות ויכולת הובלה

ט. כושר הבעה בכתב ובעל פה

י. עבודה בשטח

יא. עבודה בשעות לא שגרתיות במידת הצורך

הגשת הצעות ומועדים:

על המועמד/ת העונה לדרישות התפקיד להגיש את הצעתו/ה על גבי הטפסים הייעודיים להגשת מכרזי כוח אדם בצרוף קורות חיים, תעודות המעידות על השכלה, רישיון נהיגה בתוקף, ניסיון, המלצות וכל המסמכים הנדרשים בגוף המכרז לעיל, באמצעות דואר אלקטרוני sarit@ekron.org.il

טלפון לבירורים: 08-6228854

  • את ההצעות יש להגיש עד לתאריך 28/10/21 בשעה 16:00.
  • רק מועמדים העונים לדרישות המשרה יוכלו להשתתף במכרז.
  • המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ונשים כאחד.
  • מועמד אשר מבקש התאמות בהליכי קבלה לעבודה מחמת מוגבלותו, יפרט את הצורך בהתאמות ויצרף מסמכים או חוות דעת המעידים על הצורך.

בכבוד רב,
חובב צברי
ראש המועצה